11

Vajtswv Hlub Cov Yixalayees

(Phau Ntawv Nkauj 69.22-23; Yaxayas 29.10)

1Kuv nug hais tias, Vajtswv twb tso nws haivneeg tseg lawm los? Yeej tsis tau muab tso tseg li! Kuv paub li no, rau qhov kuv yog ib tug Yixalayees, kuv yog Anplahas xeebntxwv thiab kuv yog xeem Npeenyamees. 2Vajtswv tsis tau muab haivneeg uas thaum ub nws xaiv tseg lawm tso povtseg ib zaug li. Nej twb paub Vajtswv txojlus zaj uas hais txog Eliyas thov Vajtswv rau txim rau cov Yixalayees, Eliyas hais tias, 3“Tus Tswv, lawv muab koj cov cevlus tua povtseg, thiab muab koj tej thaj fij tsoo tawg tas huv tibsi lawm; tsuas tshuav kuv tib leeg xwb, tiamsis lawv tseem niaj hnub nrhiav kuv tua povtseg thiab.” 4Tiamsis Vajtswv teb Eliyas li cas? Vajtswv hais tias, “Kuv twb xaiv tau xya txhiab leej cia ua kuv tug lawm, lawv yeej tsis tau txhos caug pe Npa-as li.” 5Ib yam nkaus li ntawd, nimno Vajtswv twb xaiv tau ib nyuag pab tseg lawm, Vajtswv hlub lawv kawg li. 6Vajtswv xaiv neeg tsis yog raws li lawv tes haujlwm, tiamsis Vajtswv hlub lawv xwb. Yog Vajtswv xaiv neeg raws li lawv tes haujlwm, ces Vajtswv txojkev hlub tsis yog txojkev hlub tiag.
7Yog li cas cov Yixalayees tsis tau tej uas lawv nrhiav? Tsuas yog tej pab nyuag neeg tsawg tsawg uas Vajtswv xaiv lawm thiaj tau xwb; dua li lwm pab ces ua ntsej lag muag dig tsis hnov Vajtswv hu li, 8raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Vajtswv ua rau lawv lub siab thiab
   lawv lub tswvyim ruam lawm;
  lawv muaj qhov muag tiamsis lawv tsis pom kev,
  lawv muaj qhovntsej, tiamsis lawv tsis hnov lus;
   lawv ua li ntawd los txog niaj hnub no li.”
9Thiab Daviv hais tias,
  “Thov kom lawv tej rooj noj rooj
   haus ua nta npuj thiab ua hlua mag lawv,
  thiab thov koj rau txim rau lawv,
   kom lawv raug kev puastsuaj;
  10thov kom lawv tej qhovmuag dig,
   kom lawv tsis txhob pom kev,
  thiab thov kom lawv tsa tsis taus
   taubhau mus ibtxhis li.”
11Yog li ntawd, kuv nug hais tias, thaum cov Yudais dawm ntog, lawv twb raug kev puastsuaj lawm los? Tsis yog li ntawd! Tiamsis qhov uas lawv dawm ntog, ua rau lwm Haivneeg tau txojkev cawm dim, cov Yudais thiaj khib heev. 12Cov Yudais ua txhaum, neeg ntiajteb thiaj tau koob hmoov, thiab vim cov Yudais tsis ntseeg, lwm Haivneeg thiaj tau koob hmoov nplua mias; yog cov Yudais ntseeg tagnrho, mas hajyam yuav tau koob hmoov ntau!

Lwm Haivneeg Tau Kev Cawm Dim

13Nimno kuv hais rau nej cov uas yog lwm Haivneeg. Kuv yeej yog ib tug timthawj rau lwm Haivneeg, kuv yuav muab tes haujlwm uas kuv ua saib tseemceeb. 14Tej zaum yuav ua rau kuv haivneeg khib, tiamsis yuav cawm tau lawv qee leej dim. 15Thaum Vajtswv tso cov Yudais tseg lawm, Vajtswv coj lwm Haivneeg uas ua yeebncuab rau Vajtswv los nrog Vajtswv sib raug zoo. Thaum Vajtswv rov coj cov Yudais los cuag Vajtswv, lawv yuav zoo ib yam li cov neeg tuag uas sawv hauv qhov tuag rov los.
16Yog muab lub ncuav ntais ib qho fij rau Vajtswv lawm, ces lub ncuav ntawd yog Vajtswv li; thiab yog muab cov cag ntoo fij rau Vajtswv lawm, ces cov ceg puavleej yog Vajtswv li ib yam nkaus 17Vajtswv muab tsob txiv ntoo roj nyeg cov ceg txiav, thiab muab cov ceg txiv ntoo roj qus los txuas rau ntawm tsob txiv ntoo roj nyeg cov ceg qhov chaw. Nej cov uas yog lwm Haivneeg, nej yog cov ceg txiv ntoo roj qus, nimno nej tau cov dej uas tsob txiv ntoo roj nyeg uas yog cov Yudais nqus tuaj yug nej. 18Nej tsis txhob saib tsis taus cov ceg uas Vajtswv muab txiav lawm. Nej tsis txhob khavtheeb, rau qhov nej yog cov ceg xwb, tsis yog cov ceg nqus dej yug cov cag, tiamsis yog cov cag qus dej yug cov ceg.
19Nej yuav hais tias, “Qhov uas Vajtswv muab cov ceg ntawd txiav, twb yog Vajtswv yuav muab peb los txuas rau.” 20Yeej yog li ntawd tiag. Twb yog vim lawv tsis ntseeg, Vajtswv thiaj muab lawv txiav povtseg, thiab muab nej los txuas rau lawv qhov chaw. Tiamsis nej yuav tsum ceevfaj; nej tsis txhob khav hais tias nej tau los nyob lawv qhov chaw. 21Yog Vajtswv twb muab cov Yudais uas zoo li tej ceg txiv ntoo roj nyeg xiav povtseg; nej xav hais tias nws yuav tseg nej thiab no los? 22Yog li ntawd, nej ua tib zoo xav txog Vajtswv txojkev hlub thiab txojkev rau txim; Vajtswv rau txim rau cov neeg uas ua txhaum, yog nej ua zoo mus li, Vajtswv yuav hlub nej; yog nej tsis ua zoo Vajtswv yuav muab nej txiav tawm. 23Yog cov Yudais tso qhov uas lawv tsis ntseeg tseg thiab tig rov los cuag Vajtswv, Vajtswv yuav muab lawv txuas rov rau ntawm lawv qhov chaw; rau qhov Vajtswv muab los txuas rau tsob txiv ntoo roj nyeg lawm. Cov Yudais zoo ib yam li tsob txiv ntoo roj nyeg; yog Vajtswv muab cov ceg uas nws muab txiav lawm, coj rov los txuas rau ntawm tus ntoo yuav yoojyim dua. 24Nej cov uas yog lwm Haivneeg, nej zoo ib yam li cov ceg txiv ntoo roj qus uas Vajtswv muab los txuas rau tsob txiv ntoo roj nyeg lawm. Cov Yudais zoo ib yam li tsob txiv ntoo roj nyeg; yog Vajtswv muab cov ceg uas nws muab txiav lawm, coj rov los txuas rau ntawm tus ntoo yuav yoojyim dua.

Cov Yixalayees Yuav Dim

25Yog li ntawd cov kwvtij, nej tsis txhob khav hais tias nej yog cov uas txawj ntse, kuv xav kom nej totaub txog yam uas neeg tsis paub: Cov Yixalayees tsuas tawv ncauj ib ntus xwb, lawv tsuas tawv mus txog thaum uas Vajtswv coj lwm Haivneeg los txhij lawm xwb. 26Thaum ntawd, cov Yixalayees txhua tus yuav dim; raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tus Cawmseej yuav los saum lub roob Xi-oos los;
  nws yuav muab Yakhauj cov xeebntxwv
   tej kev txhaum tshem huv tibsi mus.
  27Kuv yuav zam txim rau lawv raws li tej lus
   uas kuv twb cog tseg rau lawv lawm.”
28Vim cov Yudais tsis kam lees yuav txojmoo zoo, Vajtswv thiaj ua yeebncuab rau lawv. Qhov ntawd, ua rau nej cov uas yog lwm Haivneeg thiaj tau los cuag Vajtswv; tiamsis Vajtswv suav hais tias lawv yog Vajtswv cov phoojywg vim lawv cov yawgkoob. 29Rau qhov Vajtswv yeej tsis hloov siab rau tus uas Vajtswv twb xaiv thiab foom koob hmoov rau lawm. 30Nej cov uas yog lwm Haivneeg, thaum ub nej yeej tsis mloog Vajtswv lus ib yam li thiab, tiamsis nimno Vajtswv hlub nej vim cov Yudais tsis mloog Vajtswv lus. 31Qhov uas niaj hnub no cov Yudais tsis mloog Vajtswv lus, lawv ua li ntawd kom lawv tau txais Vajtswv txojkev hlub ib yam li nej thiab. 32Rau qhov Vajtswv ua kom txhua tus tsis mloog Vajtswv lus, Vajtswv thiaj zoo hlub lawv.

Qhuas Vajtswv

33Vajtswv yog tus uas muaj ib puas tsav yam nplua mias! Vajtswv muaj tswvyim thiab kev txawj ntse! Leejtwg thiaj yuav paub Vajtswv lub siab? Leejtwg thiaj yuav totaub tej uas Vajtswv ua? 34Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Leejtwg thiaj yuav paub tus Tswv lub siab?
  Leejtwg thiaj yuav ua tau tus Tswv tus tuavxam?
  35Leejtwg tau muab ib yam dabtsi rau Vajtswv,
   thiab Vajtswv pauj rov qab rau nws?”
36Vajtswv yog tus uas tsim ib puas tsav yam, Vajtswv lub hwjchim tuav ib puas tsav yam thiab ib puas tsav yam ntawd yog Vajtswv li. Thov kom Vajtswv tau koob meej mus ibtxhis li! Amees.