15

Ua kom txaus lwm tus lub siab

1Peb cov uas ruaj khov lawm tsim nyog thev qhov uas cov tsis tau muaj zog ua yuam kev, thiab peb tsis txhob ua kom txaus peb lub siab xwb. 2Cia peb txhua tus ua rau lwm tus txaus siab xwv thiaj muaj qabhau txhawb tau lwm tus lub zog. 3Rau qhov Khetos tsis ua yam uas txaus nws siab xwb, tiamsis raws li muaj lus sau cia tias, “Tej lus uas luag thuam koj poob rau saum kuv.” 4Rau qhov tej uas sau cia yav thaum ub kuj yog sau cia qhuab qhia peb kom Vajtswv txojlus thiaj ua rau peb muaj lub siab ntev thev taus thiab txhawb peb lub zog peb thiaj muaj siab vam. 5Thov Vajtswv uas pub peb muaj lub siab ntev thev taus thiab txhawb peb lub zog pab nej kom koom tau ua ib lub siab raws li Yexus Khetos, 6kom nej thiaj ua ib lub siab qhuas Vajtswv uas yog peb tus Tswv Yexus Khetos leej Txiv.

Qhia txoj xov zoo rau lwm haiv neeg

7Vim li no, ib leeg yuav tsum txais yuav ib leeg, ib yam li Khetos twb txais yuav nej kom thiaj ua rau Vajtswv tau koob meej. 8Kuv hais rau nej tias Khetos los tu cov uas ua kevcai txiav kom thiaj ua Vajtswv txojkev tseeb tshwm los, thiaj qhwv tej lus uas cog tseg rau peb tej yawg koob lawd, 9thiab lwm haiv neeg thiaj tau qhuas Vajtswv vim nws khuvleej. Raws li muaj lus sau cia hais tias,
  “Vim li no kuv thiaj qhuas koj
   rau hauv lwm haiv neeg
   thiab hu nkauj qhuas koj lub npe.”
10thiab muaj lus hais dua tias,
  “Lwm haiv neeg 'e, cia li nrog
   Vajtswv haiv neeg zoo siab xyiv fab.”
11Thiab muaj lus hais dua tias,
  “Lwm haiv neeg txhua tus,
   cia li qhuas tus Tswv,
  ib tsoom neeg sawvdaws
   cia li qhuas ntxhias nws.”
12Thiab Yaxaya kuj hais tias,
  “Yexi tus cag yuav los,
   yog tus uas yuav sawv kav lwm haiv neeg.
  Lwm haiv neeg yuav muaj
   lub chaw vam rau hauv nws.”
13Thov Vajtswv uas pub kev vam ua kom nej xyiv fab thiab nyob kaj siab lug kawg nkaus hauv txojkev ntseeg, kom Vaj Ntsuj Plig dawb huv lub hwjchim thiaj pub kom nej muaj siab vam kawg nkaus.

Povlauj tes haujlwm

14Kuv cov kwvtij, kuv ntseeg tias nej muaj txhua yam zoo thiab paub txhua yam thiab ib leeg txawj ntuas ib leeg. 15Tiamsis qhov uas kuv muaj cuab kav sau qee zaj rau nej yog ceeb toom kom nej nco, vim yog txojkev hlub uas Vajtswv pub rau kuv 16kom ua Yexus Khetos tus qhev mus rau lwm haiv neeg thiab ua pov thawj tes haujlwm qhia Vajtswv txoj xov zoo xwv lwm haiv neeg thiaj ua tau yam uas muab xyeem hum Vajtswv lub siab, yog yam uas Vaj Ntsuj Plig dawb huv muab cais kom dawb huv lawm. 17Yog li no, hauv Yexus Khetos kuv thiaj muaj chaw khav txog tej uas kuv ua rau Vajtswv. 18Kuv tsis kav hais txog ib yam dabtsi tsuas yog hais txog tej uas Yexus Khetos txib kuv ua kom coj lwm haiv neeg los mloog Vajtswv lus. Nws siv kuv tej lus thiab tej haujlwm uas kuv ua, 19yog siv lub hwjchim ntawm tej txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj, thiab siv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv lub hwjchim, kuv thiaj piav txoj xov zoo hais txog Khetos tag nrho huvsi mus thoob plaws txij ntua lub nroog Yeluxalees mus txog lub xeev Ililikhu.
20Kuv pheej npaj siab xav piav txoj xov zoo rau tej chaw uas tsis txeev muaj neeg mus hais txog Khetos lub npe kiag li, xwv kuv thiaj tsis mus ua rau saum tej taw tiag uas lwm tus twb ua cia lawd, 21raws li muaj lus sau cia hais tias,
  “Cov uas tsis txeev muaj neeg mus
   hais txog nws, lawv yuav tau pom,
  thiab cov uas tsis tau hnov dua
   yuav nkag siab.”

Povlauj xav mus lub nroog Loos

22No yog qhov uas tab kaum kuv ntau kuv thiaj tsis tau tuaj xyuas nej. 23Tiamsis nimno kuv tsis muaj haujlwm ua hauv tej tebchaws ntawd lawm, thiab kuv twb xav tuaj cuag nej ntau xyoo lawm.
24Vim li no, thaum kuv yuav hla nej mus rau Xapee tebchaws kuv vam tias kuv yuav ntsib nej, thiab thaum kuv nrog nej nyob ib ntus txaus siab lawm, nej yuav pab xa kuv mus. 25Nimno kuv tabtom mus rau Yeluxalees yog mus pab cov xov dawb. 26Rau qhov cov ntseeg hauv lub xeev Makhedaunia thiab lub xeev Akhaya pom zoo sau nyiaj xa mus rau cov xov dawb uas txom nyem hauv Yeluxalees. 27Lawv zoo siab ua qhov no thiab qhov tseeb lawv kuj tshuav cov ntseeg hauv Yeluxalees nqe thiab. Yog lwm haiv neeg los koom tej uas Vajtswv pub sab ntsuj plig rau cov ntseeg hauv Yeluxalees, kuj tsim nyog lawv tu cov hauv Yeluxalees sab nqaij tawv.
28Thaum kuv xa cov nyiaj uas sau ntawd mus cob rau lawv tag lawm kuv yuav hla nej mus rau Xapee tebchaws. 29Kuv paub tias thaum kuv tuaj txog nej kuv yuav coj Khetos li koob hmoov txhij zog tuaj rau nej.
30Cov kwvtij, vim muaj peb tus Tswv Yexus Khetos thiab Vaj Ntsuj Plig txojkev hlub kuv thiaj thov kom nej koom ib lub siab siv zog thov Vajtswv pab kuv 31kom dim cov neeg uas tsis ntseeg hauv lub xeev Yudia thiab thov kom tej haujlwm uas kuv mus ua rau hauv Yeluxalees yuav hum cov xov dawb lub siab, 32xwv kuv thiaj muaj siab xyiv fab tuaj cuag nej raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nrog nej nyob sov siab. 33Thov Vajtswv uas pub txojkev siab tus nrog nraim nej txhua tus. Amee.