16

Nau Khâl

1Gâp mbơh ăn khân may gĭt năl yuh he, H'Phêbê. Păng jêng kôranh ngih brah ta phung ngih Brah Ndu ƀon Sankrê. 2Ăn khân may rom păng tâm amoh Kôranh Brah he ma nau khư ma phung kloh ueh, jêh ri ăn khân may kơl păng tĭng nâm nau păng mra ŭch. Yorlah âk jêh bunuyh păng kơl, nđâp ma gâp tâm ban lĕ.
3Khâl đah H'Prisil jêh ri Y-Akilas phung pah kan ndrel ma gâp tâm Yêsu Krist. 4Khân păng sân săk jăn gay tâm rklaih nau rêh gâp. Mâu di knŏng êng gâp lah ueh ma khân păng, ƀiălah lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu tâm bri bu năch tâm ban lĕ. 5Khâl ma phung ngih Brah Ndu tâm rƀŭn tâm ngih khân păng tâm ban lĕ.
 Khâl đah Y-Êpaniet, nơm gâp rŏng. Păng jêng play lor lơn ma Brah Krist tâm n'gor Asi.
6Tâm khâl đah H'Mari nơm pah âk ngăn kan ma khân may. 7Khâl đah Y-Andrônikus jêh ri Y-Junias, phung băl gâp bu krŭng ndrel, khân păng geh lư n'găr âk tâm phung kôranh oh mon jêh ri khân păng chroh ma Brah Krist lor ma gâp lĕ. 8Khâl đah Y-Amplias, nơm gâp rŏng tâm Kôranh Brah. 9Khâl đah Y-Urban nơm pah kan ndrel ma gâp tâm Brah Krist, jêh ri Y-Stakis nơm gâp rŏng. 10Khâl đah Y-Apêlê nơm dơn jêh nau rlong uănh tâm Brah Krist khâl đah phung gŭ tâm ngih Y-Aristôbul. 11Khâl đah Y-Hêrôdion, du huê băl mpôl gâp khâl đah phung gŭ tâm ngih Y-Narsis, phung gŭ tâm Kôranh Brah. 12Khâl đah H'Triphen jêh ri H'Triphôs, phung pah kan ma Kôranh Brah. Khâl đah H'Pêrsit, nơm bu rŏng, nơm pah kan âk ma Kôranh Brah. 13Khâl đah Y-Ruphus nơm Kôranh Brah săch jêh ndrel ma mê̆ păng. Păng jêng mê̆ gâp lĕ. 14Khâl đah Y-Asun, Y-Phalêgôn, Y-Hêrmê, Y-Patrôbas, Y-Hêrmas, jêh ri phung oh nâu gŭ ndrel ma khân păng. 15Khâl đah Y-Philôlôgô jêh ri H'Juli, Y-Nêrê jêh ri ruh păng, Y-Ôlimpơ, jêh ri lĕ rngôch phung kloh ueh gŭ ndrel ma khân păng. 16Tâm khâl hom ndrăng khân may ma nau chŭm kloh. Lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu Brah Krist khâl đah khân may.
17Hơi oh nâu, gâp vơh vơl ma khân may, njrăng hom ma mbu nơm ƀư nau tâm nkhah mpôl, jêh ri nau tŭp, mâu di ma nau nti lah khân may nti jêh. Trơn hom khân may ngai đah khân păng. 18Yorlah phung pô nây mâu pah kan ma Brah Krist, Kôranh Brah he ôh, ƀiălah ma ndŭl khân păng nơm jêh ri ma bâr ra ai, ma nau hao kach khân păng ndơm nuih n'hâm bunuyh sŏng. 19Lĕ rngôch bunuyh gĭt jêh ma nau khân may tông bâr. Gâp maak yor nau khân may, ƀiălah gâp ŭch ma khân may gĭt rbăng ma nau ueh jêh ri ăn kloh ma nau mhĭk. 20Brah Ndu, nơm đăp mpăn mra ƀư rai gơnh Satan tâm dâng jâng khân may, ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah he, Brah Yêsu, gŭ ndrel ma khân may.
21Y-Timôthê nơm pah kan ndrel ma gâp khâl đah khân may, Y-Lusius, Y-Yason jêh ri Y-Sôsipater phung băl gâp tâm ban lĕ. 22Gâp, Y-Tertius, nơm nchih Samƀŭt aơ, khâl đah khân may tâm Kôranh Brah. 23Y-Gaius nơm rom gâp jêh ri rom lĕ rngôch phung ngih Brah Ndu khâl đah khân may, Y-Êrast, kôranh prăp prăk ƀon toyh, khâl đah khân may. Y-Kartus, nâu he, tâm khâl đah khân may tâm ban lĕ. 24Ăn nau yô̆ bơh Kôranh Brah he, Yêsu Krist gŭ ndrel ma khân may lĕ rngôch. Amen.
25Ma nơm dơi ăn khân may gŭ nâp tĭng nâm nau mhe mhan ueh gâp, jêh ri ma nau nti lah ma Yêsu Krist, tĭng nâm nau tâm mpơl nau khlay ndâp, pôn jêh tâm lĕ rngôch rnôk lor, 26ƀiălah aƀaơ mpơl jêh yor nau phung kôranh nơm mbơh lor nchih jêh tĭng nâm nau Brah Ndu, nơm rêh n'ho ro ntăm, jêh ri ăn lĕ rngôch mpôl băl bunuyh gĭt jêh ri tông ma nau chroh. 27Ma Brah Ndu, knŏng êng păng blau mĭn geh nau chrêk rmah tâm lĕ rngôch rnôk tâm amoh Yêsu Krist! Amen.