16

Povlauj tej lug xob

1Kuv thov qha rua mej paub peb tug muam Fenpi kws yog ib tug ua num huv pawg ntseeg Kheekhia. 2Thov mej tog txais nwg huv tug Tswv lawv le kws tswm nyog txais cov xuv dawb hab paab nwg lawv le nwg cheem tsum tsua qhov nwg tau paab tuabneeg coob coob hab tau paab kuv.
3Kuv ncu ntsoov txug Plixakha hab Akhila kws nrug kuv ua Yexu Kheto teg num, 4ob tug tau sev nyog txujsa paab kuv. Kuv ua ob tug tsaug, tsw yog kuv tuab leeg xwb tassws txhua pawg ntseeg kws yog lwm haiv tuabneeg kuj ua ob tug tsaug hab. 5Hab ncu txug pawg ntseeg kws nyob huv ob tug tsev.
 Ncu txug Epainetha kws kuv hlub, nwg yog thawj tug kws lug ntseeg huv lub xeev Axia.
6Ncu txug Maivlag kws swv zug ua num paab mej.
7Ncu txug Anraunika hab Yunia, kws nrug kuv koom ib haiv tuabneeg hab nrug kuv raug kaw ua ke. Ob tug muaj koob meej huv cov tubkhai, hab ob tug lug nyob huv Kheto ua kuv ntej.
8Ncu txug Aplhi‑atha, kws kuv hlub huv tug Tswv.
9Ncu txug Unpana kws nrug peb koom ua Kheto teg num hab ncu txug Xathakhi kws kuv hlub.
10Ncu txug Apele kws raug muab swm tas zoo heev rua huv Kheto. Ncu txug Alithaupula tsev tuabneeg.
11Ncu txug Helaunti‑oo kws nrug kuv koom ib haiv tuabneeg. Ncu txug cov kws ntseeg tug Tswv huv Naxixa tsev tuabneeg.
12Ncu txug Rhifena hab Rhifauxa kws saamswm ua tug Tswv teg num. Ncu txug Pawxi kws kuv hlub hab nwg swv zug ua Vaajtswv teg num.
13Ncu txug Lufa kws xaiv ca rua huv tug Tswv hab nwg nam kws yog kuv nam hab. 14Ncu txug Axikhitha, Falekoo, Hawme, Palaunpa, Hawma hab cov kwvtij kws nrug puab nyob. 15Ncu txug Filaulauka, Yuli, Nele‑a hab nwg tug muam, hab Aulinpa hab cov xuv dawb suavdawg kws nrug puab nyob. 16Ca le sws fem ntawm txuj kevcai nwj kws dawb huv. Kheto txhua pawg ntseeg ncu txug mej.
17Cov kwvtij, kuv thov mej tshuaj saib tej tuabneeg kws tswm kev sws caav hab taav mej kev ua rua mej tig ntawm tej lug qha kws mej tau kawm lug lawd. Ca le txaav deb ntawm puab. 18Puab cov hov tsw yog ua peb tug Tswv Yexu Kheto le tub qhe, puab ua puab lub plaab le qhev xwb, hab ua lug mog lug muas lug qaab zwb daag ntxag cov kws tsw paub qaabhau lub sab. 19Qhov kws mej noog lug tub nchaa moog txug txhua tug lawm, kuv txhad zoo sab kawg rua mej. Kuv xaav kuas mej txawj ntse rua qhov kws zoo, ruag rua qhov kws phem. 20Tshuav tsw ntev Vaajtswv kws pub txujkev sab tug yuav muab Xataa nas ntho rua huv mej xwb taw. Thov peb tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub nrug nraim mej.
21Timaute kws nrug kuv ua num kuj ncu txug mej. Lukia hab Yaxoo hab Xauxipathaw kws nrug kuv koom ib haiv tuabneeg kuj ncu txug mej hab.
22Kuv kws yog Thawthia, yog tug sau Povlauj tsaab ntawv nuav, kuv kuj ncu txug mej huv tug Tswv.
23Kai‑a kws kuv nrug nyob hab nwg muab nwg lub tsev ua chaw rua pawg ntseeg suavdawg pe Vaajtswv ncu txug mej. Elatha kws ua thawj saib txhaab nyaj huv lub moos hab peb tug kwv Khautha ncu txug mej hab.

Xaus lug qhuas Vaajtswv

25Ca le qhuas tug kws paab tau mej nyob ruaj lawv le txuj xuv zoo kws kuv pav hab lawv le qhov kws kuv tshaaj tawm txug Yexu Kheto, hab lawv le qhov kws nthuav tej kws muab npog ca thau u lug lawd tshwm lug. 26Tassws nwgnuav tub muab tej nuav nthuav tshwm lug rua txhua haiv tuabneeg pum tseeb lawv le tej lug kws cov xwbfwb cev Vaajtswv lug sau ca, yog lawv le Vaajtswv kws muaj txujsa nyob moog ib txhws tau has ca sub puab txhad tau ntseeg hab noog lug. 27Thov ca Vaajtswv tuab leeg kws muaj tswvyim tau koob meej huv Yexu Kheto moog ib txhws. Amee.