16

Klei Čhưn

1Kâo hưn mdah kơ diih amai drei H'Phêbê, sa čô khua sang yang mniê Sang Aê Diê ƀuôn Sankrê. 2Brei diih jum ñu hlăm Khua Yang tui si năng kơ phung doh jăk, leh anăn brei diih đru ñu tui si klei ñu kƀah, kyuadah ñu đru leh lu mnuih, wăt kâo pô mơh.
3Kâo kkuh čhưn hŏng H'Prisil leh anăn Y-Akilas, phung găp mă bruă mbĭt hŏng kâo hlăm Krist Yêsu. 4Diñu săn asei mlei kyua klei hdĭp kâo. Amâo djŏ ôh knŏng hjăn kâo bi mni kơ diñu, ƀiădah wăt jih jang Phung Sang Aê Diê hlăm čar tue bi mni kơ diñu msĕ mơh. 5Kâo kkuh čhưn msĕ mơh kơ Phung Sang Aê Diê bi kƀĭn hlăm sang diñu. Kâo kkuh čhưn kơ Y-Êpanêtus, pô kâo khăp, pô đăo kơ Krist tal êlâo hĭn hlăm čar Asi. 6Kâo kkuh čhưn hŏng H'Mari, pô mă bruă suăi ti krah diih. 7Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Andrônikus leh anăn Y-Junias, phung găp djuê kâo, phung arăng krư̆ mbĭt hŏng kâo. Diñu mâo hing ang ti krah phung khua ƀĭng kna, leh anăn diñu đăo kơ Krist êlâo kơ kâo. 8Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Amplias, pô kâo khăp hlăm Khua Yang. 9Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Urban, pô mă bruă mbĭt hŏng kâo hlăm Krist, leh anăn Y-Stakis, pô kâo khăp. 10Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Apêlês, pô dôk sĭt suôr hŏng Krist êjai mâo klei lông dlăng. Kâo kkuh čhưn hŏng phung găp djuê Y-Aristôbul. 11Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Hêrôdiôn, găp djuê kâo. Kâo kkuh čhưn hŏng phung găp djuê Y-Narsis, phung dôk hlăm Khua Yang. 12Kâo kkuh čhưn hŏng H'Triphên leh anăn Y-Triphôs, phung mă bruă kơ Khua Yang. Kâo kkuh čhưn hŏng H'Persis, mah jiăng kâo khăp, pô mă bruă suăi leh kơ Khua Yang. 13Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Ruphus, pô Khua Yang ruah, leh anăn amĭ ñu, jing msĕ si amĭ kâo mơh. 14Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Asinkrit, Y-Phlêgôn, Y-Hermês, Y-Patrôbas, Y-Hermas, leh anăn phung ayŏng amai adei dôk mbĭt hŏng diñu. 15Kâo kkuh čhưn hŏng Y-Philôlôgô leh anăn H'Juli, Y-Nêrê leh anăn amai ñu, leh anăn Y-Ôlimp, leh anăn jih jang phung doh jăk dôk mbĭt hŏng diñu. 16Kkuh čhưn bĕ hdơ̆ng diih hŏng klei čŭm doh jăk. Jih jang Phung Sang Aê Diê Krist kkuh čhưn hŏng diih.

Klei Mtă Knhal Tuč

17Ơ phung ayŏng adei, kâo kwưh kơ diih, răng bĕ kơ phung ngă klei bi kah mbha leh anăn klei bi dleh, bi kdơ̆ng hŏng mta klei đăo diih hriăm leh. Ñăk bĕ bi kbưi hŏng diñu. 18Kyuadah phung msĕ snăn amâo mă bruă kơ Krist Khua Yang drei ôh, ƀiădah kơ tian diñu pô, leh anăn hŏng klei blŭ siam leh anăn myâo mă diñu mplư ai tiê phung kgưt. 19Kyuadah êjai jih jang mnuih thâo leh kơ klei diih gưt asăp, tơl kâo mơak kyua diih, kâo čiăng kơ diih thâo mĭn hlăm klei jing jăk, leh anăn êngeh hlăm klei jhat. 20Snăn Aê Diê klei êđăp ênang, srăng bi rai djăl Satan ti gŭ jơ̆ng diih. Brei klei pap Khua Yang drei Yêsu Krist dôk mbĭt hŏng diih.
21Y-Timôthê, pô mă bruă mbĭt hŏng kâo, kkuh čhưn hŏng diih. Y-Lusius, Y-Jasôn, leh anăn Y-Sôsipater, phung găp djuê kâo, kkuh čhưn hŏng diih msĕ mơh.
22Kâo gơ̆ Y-Tertius, pô čih hră anei, kkuh čhưn hŏng diih hlăm Khua Yang.
23Y-Gaius, pô jum kâo leh anăn pô jum jih jang Phung Sang Aê Diê hlăm sang ñu, kkuh čhưn hŏng diih. Y-Êrast, khua djă prăk ƀuôn prŏng, kkuh čhưn hŏng diih, leh anăn Y-Kartus, ayŏng drei, kkuh čhưn hŏng diih.
25Mpŭ mni kơ Pô dưi bi kjăp diih tui si klei mrâo mrang jăk kâo leh anăn klei mtô klei Yêsu Krist, tui si klei bi êdah klei hgăm Aê Diê mdăp leh êjai lu ênuk êlâo, 26ƀiădah ară anei bi êdah leh hlăm klei phung khua pô hưn êlâo čih brei jih jang găp djuê mnuih thâo, tui si klei Aê Diê Pô hdĭp hlŏng lar mtă, čiăng atăt jih jang găp djuê mnuih brei gưt asăp hŏng klei đăo — 27kơ Aê Diê, knŏng hjăn Ñu jing Pô thâo mĭn, brei mâo klei guh kơang hlăm jih jang ênuk hlăm Yêsu Krist! Amen.