3

1Yog le ntawd cov Yutai tswm txaj dua lwm tug le caag? Qhov kws ua kevcai txav muaj qaabhau daabtsw? 2Muaj qaabhau txhua yaam. Qhov ib, muab Vaajtswv tej lug cob rua cov Yutai tuav. 3Txawm yog muaj qee leej ua tsw ncaaj los qhov kws puab ua tsw ncaaj hov yuav rhuav Vaajtswv txujkev ncaaj lov? 4Tsw tau le. Txawm yog tuabneeg txhua tug daag kuj thov ca Vaajtswv ua tug tseeb, lawv le kws sau ca has tas,
  “sub txhad pum tas koj ncaaj nceeg huv koj tej lug,
   hab kov yeej rua thaus koj txav txem.”
5Tassws yog peb tej kev phem ua rua Vaajtswv txujkev ncaaj nceeg tshwm lug, peb yuav has le caag? Peb yuav has tas qhov kws Vaajtswv npau tawg tshwm rua peb, yog nwg ua tsw ncaaj lov? (Kuv has lawv le tuabneeg has xwb.) 6Tsw yog le, tsua qhov yog has tas zoo le ntawd Vaajtswv yuav txav txem rua lub nplajteb tau le caag? 7Yog Vaajtswv txujkev tseeb tshwm lug vem yog qhov kws kuv daag kuj ua rua Vaajtswv tau koob meej ntau heev lawm, ua le caag kuv tseed yuav raug txav txem zoo le tug kws muaj txem? 8Hab ua caag peb tsw ua qhov phem sub qhov zoo txhad tshwm tuaj? Lawv le muaj qee leej xyaav peb has tas peb has le ntawd. Cov tuabneeg kws has le nuav raug txem kuj yog ua ncaaj lawm.

Tsw muaj tuabneeg ncaaj nceeg hlo le

9Yog le ntawd yuav has le caag? Peb cov Yutai zoo dua lov? Tsw yog hlo le, vem tas kuv tub qha tseeb tas tuabneeg txhua tug tsw has cov Yutai hab cov Kili puavleej nyob huv qaab txujkev txhum. 10Lawv le tub sau ca has tas,
  “Tsw muaj ib tug ncaaj nceeg,
   tsw muaj ib tug hlo le.
  11Tsw muaj ib tug nkaag sab,
   tsw muaj ib tug nrhav Vaajtswv.
  12Puab txhua tug yuam kev taag,
   hab puab phem taag huvsw ib yaam nkaus,
  tsw muaj ib tug ua zoo,
   tsw muaj hlo le.”
  13“Puab lub roj paas yog lub qhov ntxaa
   kws qheb quas lug,
   puab swv puab tug nplaig daag ntxag.”
  “Taug naab nyob ntawm puab daim tawv ncauj.”
  14“Tej lug tsawm foom hab tej lug ab sab
   puv nkaus huv puab lub qhov ncauj.”
  15“Puab txhais kwtaw dha moog
   ua rua nqaj nduag ntshaav nrug,
  16txujkev kws puab moog
   muaj kev puam tsuaj hab kev txom nyem,
  17hab puab tsw paub txujkev hum xeeb.”
  18“Puab tsw paub ntshai Vaajtswv hlo le.”
19Peb paub tas Vaajtswv txuj kevcai has le caag, kuj yog has rua cov kws nyob huv txuj kevcai hov, sub txhua tug lub qhov ncauj txhad tsw muaj lug teb le hab taag nrho lub nplajteb yuav raug Vaajtswv txav txem. 20Vem qhov kws xyum lawv le txuj kevcai, Vaajtswv tsw pum muaj ib tug twg yuav raug suav tas ncaaj nceeg, tsua qhov txuj kevcai hov qha kuas peb paub txug lub txem xwb.

Kev ncaaj nceeg lug ntawm txujkev ntseeg

21Tassws nwgnuav txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub tshwm lug tsw yog vem coj lawv le txuj kevcai, tassws txuj kevcai hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug tseed ua timkhawv rua txujkev ncaaj nceeg ntawd. 22Txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub vem yog ntseeg Yexu Kheto, yog pub rua txhua tug kws ntseeg, tsw suav tas ib leeg txawv ib leeg, 23tsua qhov txhua tug puavleej muaj txem hab poob ntawm Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab lawm, 24tassws Vaajtswv muaj txujkev hlub txhad pub dawb rua puab ua tau tug ncaaj nceeg vem qhov kws Yexu Kheto txhwv puab dim lub txem. 25Vaajtswv tsaa Yexu ua tug kws muab Yexu cov ntshaav ntxuav txhua tug kws ntseeg lub txem. Tej nuav txhad ua kuas pum txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub vem nwg ua sab ntev tsw rau txem rua tej kev txhum kws ua lug lawd, 26sub txhad ua nwg txujkev ncaaj nceeg tshwm rua cov tuabneeg tam nuav hab qha tas nwg yog tug ncaaj nceeg hab suav tas tug kws ntseeg Yexu yog tug ncaaj nceeg.
27Yog le nuav peb yuav khaav tau le caag? Khaav tsw tau hlo le. Yuav ua lawv le txuj kevcai twg? Yuav ua lawv txuj kevcai xyum zoo lov? Tsw tau le. Yuav tsum ua lawv le txujkev ntseeg xwb. 28Peb paub tas tuabneeg raug suav tas ncaaj nceeg yog vem nwg ntseeg tsw yog qhov kws nwg xyum lawv le txuj kevcai. 29Vaajtswv tsuas yog cov Yutai tug Vaajtswv xwb lov? Nwg tsw yog lwm haiv tuabneeg tug Vaajtswv hab lov? Nwg yeej yog lwm haiv tuabneeg tug Vaajtswv hab, 30tsua qhov Vaajtswv yog tuab tug Vaajtswv hab nwg suav tas tug kws ua kevcai txav hab tug kws tsw tau ua puavleej ncaaj nceeg ib yaam nkaus vem qhov kws ntseeg. 31Yog le hov peb muab txujkev ntseeg nuav rhuav txuj kevcai lov? Tsw tau le. Peb yeej tuav rawv txuj kevcai.