3

1Snăn ya klei jăk hĭn phung Yuđa mâo hŏng phung tue? Amâodah ya yuôm klei khăt klĭt? 2Mâo lu klei yuôm mơh. Êlâo hĭn, Aê Diê jao leh klei blŭ Ñu kơ phung Yuđa. 3Bi tơdah đa đa amâo jing sĭt suôr ôh, klei diñu amâo sĭt suôr ôh dưi bi rai klei Aê Diê sĭt suôr mơ̆? 4Hơăi, amâo dưi ôh! Aê Diê jing Pô sĭt, wăt tơdah jih jang mnuih jing phung luar, tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh:
  “Čiăng kơ Ih jing kpă hlăm klei Ih blŭ,
   leh anăn găl klei Ih hlăm klei phat kđi.”
5Ƀiădah tơdah klei wê drei bi êdah klei kpă Aê Diê, ya drei srăng lač lĕ? Aê Diê wê mơ̆ tơdah Ñu bi kmhal drei? (Kâo blŭ msĕ si sa čô mnuih.) 6Hơăi, amâo djŏ ôh! Tơdah snăn, si Aê Diê dưi phat kđi lăn ala? 7Ƀiădah tơdah klei kâo luar bi êdah klă hĭn klei Aê Diê blŭ sĭt, leh anăn klei anăn bi guh kơang Aê Diê, si arăng ăt phat kđi kâo msĕ si sa čô mnuih soh lĕ? 8Snăn jăk hĭn drei ngă soh čiăng bi truh klei jăk — mâo đa đa mnuih mčeh kơ hmei mtô klei anăn. Klei bi kmhal kơ diñu jing kpă.

Amâo Mâo Sa Čô Mnuih Kpă Ênô Ôh

9Si ngă snăn? Phung Yuđa hmei jing jăk hĭn kơ phung mkăn mơ̆? Hơăi, amâo mâo ôh! Kyuadah kâo bi êdah sĭt leh kơ jih jang mnuih, phung Yuđa wăt phung Grĕk, dôk ti gŭ klei myang klei soh sơăi, 10tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh:
  “Amâo mâo mnuih kpă ôh,
   sa čô kăn mâo rei;
  11amâo mâo sa čô thâo săng ôh,
   amâo mâo sa čô duah Aê Diê ôh.
  12Jih jang klah đuĕ, leh anăn diñu jing soh leh sơăi;
   amâo mâo pô ngă klei jăk ôh, sa čô kăn mâo rei.”
  13“Đŏk diñu msĕ si msat pŏk leh;
   diñu yua êlah diñu pioh mplư.”
  “Êa kêč kam ala kpơ̆ng dôk ti gŭ kƀuê diñu.”
   14“Ƀăng êgei diñu bŏ hŏng klei tăm pah leh anăn klei phĭ.”
  15“Jơ̆ng diñu êran pral čiăng tuh êrah;
   16ti êlan diñu mâo klei bi rai leh anăn klei knap mñai,
  17diñu amâo thâo bĭt êlan klei êđăp ênang ôh.”
   18“Amâo mâo klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê ôh ti anăp ală diñu.”
19Drei thâo leh ya klei bhiăn lač, gơ̆ lač kơ phung dôk ti gŭ klei bhiăn, čiăng kơ jih jang ƀăng êgei dôk kriêp, leh anăn jih jang mnuih ti lăn ala srăng dôk ti gŭ klei Aê Diê phat kđi. 20Kyuadah ti anăp Aê Diê amâo mâo sa čô mnuih ôh srăng mâo klei yap kpă hŏng bruă klei bhiăn, kyua hŏng klei bhiăn arăng thâo klei ñu jing soh leh.

Êlan Aê Diê Ngă Čiăng Yap Mnuih Kpă

21Ƀiădah ară anei klei kpă ênô Aê Diê bi êdah leh ti êngao klei bhiăn; klei bhiăn leh anăn phung khua pô hưn êlâo hưn bi sĭt leh klei anăn, 22jing klei kpă ênô Aê Diê hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist brei kơ jih jang hlei pô đăo. Kyuadah amâo mâo klei yap mdê mdê ôh. 23Kyuadah jih jang mnuih soh leh sơăi leh anăn amâo tơl mâo klei guh kơang Aê Diê ôh, 24leh anăn diñu mâo hơăi mang klei yap kpă hŏng klei Aê Diê pap, hlăm klei Krist Yêsu bi tui. 25Aê Diê čuăn leh Yêsu Krist brei Ñu jing mnơ̆ng bi tui klei soh hŏng êrah Ñu, čiăng kơ arăng mă tŭ hŏng klei đăo. Klei anăn čiăng bi êdah klei kpă ênô Aê Diê, kyuadah hŏng klei gĭr Ñu lui amâo bi kmhal ôh klei soh arăng ngă êlâo tinăn. 26Klei Ñu gĭr anăn čiăng bi êdah ênuk anei klei Ñu pô jing kpă leh anăn klei Ñu yap kpă hlei pô đăo kơ Yêsu.
27Snăn si dưi bi mni kơ pô? Amâo dưi ôh! Hŏng ya klei bhiăn? Hŏng klei bhiăn bruă ngă mơ̆? Hơăi, amâo djŏ ôh, ƀiădah kyua klei drei đăo. 28Kyuadah drei đăo mnuih mâo klei yap kpă hŏng klei đăo, amâo djŏ hŏng bruă klei bhiăn ôh. 29Amâodah Aê Diê jing Aê Diê knŏng kơ phung Yuđa mơ̆? Amâo djŏ hĕ Ñu jing Aê Diê wăt kơ phung tue msĕ mơh? Ơ̆, Ñu jing Aê Diê wăt kơ phung tue mơh, 30kyuadah mâo knŏng sa čô Aê Diê. Ñu srăng yap kpă phung khăt klĭt hŏng klei đăo leh anăn phung amâo khăt klĭt hŏng klei đăo anăn mơh. 31Snăn hŏng klei đăo drei mdlưh hĕ klei bhiăn mơ̆? Hơăi, amâo djŏ ôh! Boh nik nak drei krơ̆ng klei bhiăn.