4

Ơi Adai Yap Abraham Jing Tơpă Hơnơ̆ng Yua Mơ̆ng Tơlơi Đaŏ

1Tui anŭn, hơget ƀing ta či laĭ kơ tơlơi Abraham, jing ơi adon ta, hơmâo kơsem hluh laih amăng tơlơi bruă tŭ tơpă hơnơ̆ng anŭn lĕ? 2Sĭt yơh, tơdah Abraham tŭ yap tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng bruă mơnuă ñu, ñu dưi hơmâo tơlơi bruă kiăng pơư pơang yơh, samơ̆ ƀu djơ̆ ƀơi anăp Ơi Adai ôh. 3Hơget Hră Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih lĕ? “Abraham đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, tui anŭn Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu jing pô tơpă hơnơ̆ng yơh.”
4Ră anai, tơdang sa čô mơnuih mă bruă, prăk apăh kơ ñu anŭn ƀu djơ̆ jing sa boh gơnam brơi pơyơr ôh, samơ̆ anŭn jing sa gơnam kla kơ ñu tui hăng bruă ñu mă yơh. 5Samơ̆, bơ kơ sa čô mơnuih ƀu mă bruă hơget gĕt ôh kiăng kơ klaih ñu pô samơ̆ đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, jing Pô dưi yap tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing mơnuih soh sat, tơlơi đaŏ kơnang ñu anŭn jing tŭ yap kơnăl tơpă hơnơ̆ng yơh. 6Dawid ăt pơhiăp kar kaĭ mơ̆n kơ tơlơi tơdang ñu pơhiăp kơ tơlơi mơyŭn mơak sa čô mơnuih Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu jing tơpă hơnơ̆ng samơ̆ ƀu djơ̆ mơ̆ng khul bruă mơnuă gơ̆ ôh tui anai,
  7“Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô
   tơlơi wĕ wŏ ñu Yahweh pap brơi laih,
   tơlơi soh ñu Yahweh lŏm hĭ laih.
  8Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô
   tơlơi sat ñu Yahweh ƀu yap pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu ôh.”
9Hiư̆m ngă, tơlơi mơyŭn mơak anŭn kơnơ̆ng kơ pô khăt klĭ đôč hă, ƀôdah ăt kơ pô ƀu khăt klĭ mơ̆n? Yuakơ ƀing ta hơmâo laĭ laih kơ tơlơi đaŏ kơnang Abraham tŭ yap kơnăl laih kơ ñu jing hĭ tơpă hơnơ̆ng. 10Amăng hơdră jơlan hiư̆m pă Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu lĕ? Anŭn jing tơdơi kơ ñu tŭ khăt klĭ laih hă ƀôdah hlâo kơ ñu aka ƀu tŭ khăt klĭ ôh? Ƀu djơ̆ tơdơi kơ ñu khăt klĭ ôh, samơ̆ hlâo kơ ñu tŭ khăt klĭ yơh! 11Laih anŭn ñu tŭ mă gru kơnăl tơlơi khăt klĭ, jing sa gru kơđŏm kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơ tơlơi ñu đaŏ kơnang laih tơdang ñu ăt aka ƀu tŭ khăt klĭ. Tui anŭn, ñu jing ama kơ abih bang ƀing mơnuih đaŏ kơnang kơ Ơi Adai samơ̆ aka ƀu tŭ khăt klĭ ôh, kiăng kơ tơlơi Ơi Adai dưi yap kơnăl brơi kơ ƀing gơñu jing tơpă hơnơ̆ng yơh. 12Laih anŭn ñu ăt jing ama kơ ƀing mơnuih tŭ khăt klĭ mơ̆n, jing ƀing ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tŭ khăt klĭ đôč ôh samơ̆ ăt rơbat tui khul yak tơlơi đaŏ kơnang ơi adon ta Abraham hơmâo rơbat laih hlâo kơ ñu tŭ khăt klĭ mơ̆n.
13Yuakơ ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi juăt ôh kơ tơlơi Abraham hăng ƀing ană tơčô tơčĕ ñu tŭ mă tơlơi ƀuăn kơ tơlơi ñu či tŭ mă lŏn tơnah, samơ̆ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng tơlơi ñu đaŏ kơnang yơh. 14Yuakơ tơdah hlơi pô hơdip hơdơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi juăt kiăng kơ dưi tŭ mă lŏn čar, sĭt tơlơi đaŏ kơnang ƀu hơmâo yom pơphan dơ̆ng tah laih anŭn tơlơi ƀuăn anŭn ăt jing hĭ đôč đač mơ̆n, 15yuakơ tơlơi juăt ba rai tơlơi hil Ơi Adai. Laih anŭn pơ anih pă ƀu hơmâo tơlơi juăt ôh, pơ anih anŭn ƀu hơmâo tơlơi soh ôh.
16Hơnŭn yơh, tơlơi ƀuăn tơbiă rai yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang, kiăng kơ tơlơi ƀuăn anŭn yua mơ̆ng tơlơi khăp pap kiăng kơ dưi pơkơjăp brơi kơ abih bang ƀing ană tơčô tơčĕ Abraham, anŭn jing ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ ƀing dŏ gah yŭ tơlơi juăt ôh, samơ̆ ăt kơ ƀing dŏ amăng tơlơi đaŏ kơnang Abraham mơ̆n. Ñu yơh jing ama kơ abih bang ƀing ta. 17Tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Kâo hơmâo pơjing laih ih jing ama kơ lu lŏn čar.” Ñu jing ama ta ƀơi anăp Ơi Adai, yuakơ amăng Ơi Adai yơh ñu đaŏ kơnang, anŭn jing Ơi Adai Pô pha brơi tơlơi hơdip kơ mơnuih djai laih anŭn hrih pơjing rai tơlơi mơnơ̆ng aka ƀu hơmâo hlâo tơdơi ôh.
18Pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang tơlơi čang rơmang, Abraham đaŏ kơnang amăng tơlơi čang rơmang laih anŭn jing hĭ ama kơ lu lŏn čar, tui hăng hră hơmâo čih laih kơ ñu tui anai, “Ăt lu kar hăng anŭn mơ̆n ƀing ană tơčô ñu či jing.” 19Ñu ƀu tơdu ôh amăng tơlơi ñu đaŏ kơnang. Ñu anăp nao tơdang drơi jan ñu kar hăng djai laih, anŭn jing yuakơ ñu jĕ či truh sa-rơtuh thŭn laih, laih anŭn kian HʼSarah ăt pe laih mơ̆n ƀu hơmâo ană dơ̆ng tah. 20Samơ̆ ñu ƀu đing đaŏ ôh kơ tơlơi ñu đaŏ kơnang kơ tơlơi ƀuăn Ơi Adai, hloh kơ anŭn dơ̆ng ñu kơjăp kơtang tui amăng tơlơi ñu đaŏ kơnang laih anŭn pơư pơang kơ Ơi Adai yơh, 21laih anŭn đaŏ kơnang sĭt kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo tơlơi dưi mơyang kiăng kơ ngă tui hăng tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih yơh. 22Yuakơ anŭn yơh yua hơget “Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu jing pô tơpă hơnơ̆ng.” 23Khul boh hiăp “Ơi Adai yap kơnăl kơ ñu” arăng čih pioh ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơ Abraham đôč ôh, 24samơ̆ ăt kơ ƀing ta mơ̆n, jing ƀing Ơi Adai či yap kơnăl tơpă hơnơ̆ng. Anŭn jing yuakơ ƀing ta đaŏ kơnang kơ Ñu jing Pô pơhơdip glaĭ laih Yang Yêsu Khua Yang ta mơ̆ng mơnuih djai yơh. 25Yang Yêsu, jing Pô arăng jao lui hĭ laih kơ tơlơi djai brơi kơ khul tơlơi soh ta, hơmâo hơdip glaĭ laih yuakơ tơlơi yap tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing ta.