5

Mâo Klei Yap Kpă Leh

1Snăn kyuadah drei mâo leh klei yap kpă hŏng klei đăo, drei mâo klei êđăp ênang hŏng Aê Diê hlăm Khua Yang drei Yêsu Krist. 2Hlăm Ñu drei mâo leh klei dưi mŭt dôk hlăm klei pap anei kyua klei đăo, leh anăn drei hơ̆k mơak hlăm klei čang hmăng srăng mâo klei guh kơang mbĭt hŏng Aê Diê. 3Amâo djŏ knŏng dŭm anăn ôh, drei hơ̆k mơak mơh êjai drei tŭ klei knap mñai, kyuadah drei thâo klei knap mñai anăn bi truh klei gĭr; 4klei gĭr bi truh klei Aê Diê tŭ; leh anăn klei Aê Diê tŭ bi truh klei čang hmăng; 5leh anăn klei čang hmăng amâo bi hêñ drei ôh, kyuadah klei Aê Diê khăp tuh leh hlăm ai tiê drei hŏng Yang Mngăt Jăk Pô Aê Diê brei leh kơ drei.
6Êjai drei awăt, amâo mâo klei dưi drei pô ôh, Krist djiê leh kyua phung soh djŏ hruê Aê Diê bi kčah leh. 7Dleh snăk mâo sa čô mnuih srăng djiê kyua sa čô mnuih kpă; ƀiădah năng ai mâo sa čô mnuih jhŏng djiê kyua sa čô mnuih jăk. 8Ƀiădah Aê Diê bi êdah klei Ñu khăp kơ drei snei, êjai drei ăt jing mnuih soh Krist djiê kyua drei. 9Kdlưn hĭn kơ anăn, drei mâo klei yap kpă leh hŏng êrah Gơ̆ leh anăn kyua Gơ̆ mơh drei srăng tlaih mơ̆ng klei Aê Diê ngêñ. 10Kyuadah tơdah êjai drei jing roh hŏng Aê Diê, klei djiê Anak Aê Diê bi grăng drei leh hŏng Ñu, kdlưn hĭn mơh leh bi grăng, drei srăng mâo klei bi mtlaih kyua klei hdĭp gơ̆. 11Amâo djŏ dŭm anăn ôh, ƀiădah msĕ mơh drei hơ̆k mơak hlăm Aê Diê kyua Khua Yang drei Yêsu Krist. Hlăm gơ̆ yơh drei mâo leh klei bi grăng hŏng Aê Diê.

Y-Ađam leh anăn Krist

12Kyuadah msĕ si klei soh mŭt leh hlăm lăn ala kyua sa čô mnuih, leh anăn klei djiê truh kyua klei soh, snăn mơh klei djiê truh leh kơ jih jang mnuih, kyuadah jih jang mnuih ngă soh leh. 13Sĭt nik mâo leh klei soh hlăm lăn ala êlâo Aê Diê brei klei bhiăn, ƀiădah arăng amâo yap klei soh ôh tơdah amâo mâo klei bhiăn. 14Ƀiădah klei djiê kiă kriê dơ̆ng mơ̆ng ênuk Y-Ađam truh ti ênuk Y-Môis, wăt kiă kriê phung amâo ngă ôh mta klei soh msĕ si Y-Ađam. Y-Ađam jing rup bi hmô kơ Pô hriê êdei.
15Ƀiădah klei brei hơăi amâo jing msĕ si klei soh Y-Ađam ôh. Kyuadah tơdah lu mnuih djiê leh kyua klei soh sa čô mnuih, kdlưn hĭn mơh klei Aê Diê pap leh anăn klei brei hơăi mang hŏng klei pap hlăm sa čô, Yêsu Krist, srăng truh êbeh dlai kơ lu mnuih. 16Leh anăn klei brei hơăi amâo msĕ si klei truh kyua sa čô mnuih soh ôh. Kyuadah klei phat kđi kyua sa mta klei soh bi truh klei bi kmhal; ƀiădah klei brei hơăi bi truh klei yap kpă leh arăng ngă lu klei soh. 17Tơdah kyua klei sa čô ngă soh, klei djiê kiă kriê leh kyua sa čô anăn, kdlưn hĭn mơh phung mă tŭ klei pap êbeh dlai leh anăn klei brei hơăi klei kpă ênô srăng kiă kriê hlăm klei hdĭp kyua sa čô Yêsu Krist.
18Snăn kyua klei sa čô mnuih ngă soh bi truh klei bi kmhal kơ jih jang mnuih, msĕ snăn mơh sa mta bruă kpă sa čô mnuih ngă bi truh klei yap kpă leh anăn klei hdĭp kơ jih jang mnuih. 19Snăn, kyua sa čô mnuih amâo gưt asăp ôh lu mnuih jing soh leh; msĕ snăn mơh kyua sa čô mnuih gưt asăp lu mnuih srăng mâo klei yap kpă. 20Arăng brei klei bhiăn čiăng kơ klei soh jing lu hĭn; ƀiădah ti anôk klei soh jing lu hĭn, klei pap jing lu kdlưn hĭn mơh; 21snăn kyua msĕ si klei soh kiă kriê hŏng klei djiê, msĕ snăn mơh klei pap dưi kiă kriê hŏng klei kpă ênô leh anăn bi truh klei hdĭp hlŏng lar hlăm Yêsu Krist Khua Yang drei.