6

Nrog Yexus Koom Ib Txojsia

1Yog li ntawd, peb yuav hais li cas? Puas tsimnyog peb pheej ua txhaum kom Vajtswv hajyam hlub peb ntxiv? 2Peb tsis txhob ua li ntawd! Peb twb tuag rau txojkev txhaum lawm, peb tseem yuav ua kev txhaum ntxiv dua thiab los? 3Nej twb paub lawm hais tias peb txhua tus uas ua kevcai raus dej, peb twb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm. Qhov uas ua kevcai raus rau hauv dej, yog peb tuag ib yam li Yexus tuag. 4Qhov uas luag muab peb raus rau hauv dej, yog luag muab peb faus nrog Yexus thiab peb koom nws txojkev tuag; yog li ntawd, Leej Txiv tus uas muaj hwjchim tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws yuav pub lub neej tshiab rau peb.
5Peb nrog Yexus koom nws txojkev tuag li cas, peb yuav tau nrog nws sawv hauv qhov tuag rov qab los ib yam li ntawd thiab. 6Peb paub hais tias peb lub neej qub twb raug muab ntsia tuag nrog Yexus Khetos rau saum nws tus ntoo khaublig lawm, ua li ntawd kom txojkev txhaum lub hwjchim puastsuaj mus, peb thiaj tsis tau ua txojkev txhaum qhev ntxiv lawm. 7Rau qhov tus neeg tuag, nws twb dim txojkev txhaum lub hwjchim lawm. 8Tiamsis yog peb tuag nrog Yexus Khetos, peb ntseeg hais tias peb yuav muaj txojsia nrog nws nyob ua ke thiab. 9Peb paub hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab nws yuav tsis tuag li lawm, rau qhov txojkev tuag yuam tsis tua nws. 10Qhov uas Yexus tuag, nws tsuas tuag tib zaug theej sawvdaws lub txhoj xwb; nimno nws muaj sia nyob, thiab nws nrog Vajtswv sib raug zoo. 11Ib yam li ntawd, nej yuav tsum nco ntsoov hais tias nej twb tuag rau txojkev txhaum thiab nrog Yexus Khetos koom ib txojsia nyob rau ntawm Vajtswv lawm.
12Yog li ntawd, nej tsis txhob cia txojkev txhaum kav nej lub cev uas txawj tuag, rau qhov txojkev txhaum ua rau nej ua raws li nej lub siab nyiam. 13Nej tsis txhob cia txojkev txhaum siv nej lub cev ib qho mus ua phem ua qias. Tiamsis muab nej lub cev pub rau Vajtswv ib yam li cov neeg uas Vajtswv twb tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, thiab muab nej lub cev pub rau Vajtswv siv ua qhov ncaj ncees. 14Tsis txhob cia txojkev txhaum kav nej; rau qhov Mauxes txoj Kevcai tsis kav nej lawm, tiamsis Vajtswv txojkev hlub kav nej.

Tsis Txhob ua Kev Txhaum Qhev

15Peb yuav ua li cas? Peb yuav cia li ua txhaum, vim Mauxes txoj Kevcai tsis kav peb lawm, tiamsis Vajtswv txojkev hlub kav peb sawvdaws los? Tsis txhob ua l ntawd! 16Nej yeej paub lawm hais tias yog nej zoo siab ua luag qhev thiab ntseeg luag lus, luag yeej yuav ua nej ua tus tswv. Yog nej cia txojkev txhaum ua nej tus tswv, thaum kawg nej yuav raug kev ploj kev tuag. Yog nej mloog Vajtswv lus, nej thiaj yog neeg ncaj ncees. 17Yav tas los nej ua txojkev txhaum qhev, tiamsis nimno kuv ua Vajtswv tsaug, rau qhov nej muab siab rau ua raws li tej lus ua luag qhia rau nej lawm. 18Vajtswv twb tso nej dim ntawm txojkev txhaum thiab nej twb cia txojkev ncaj ncees kav lawm. 19(Kuv hais li neeg hais, rau qhov nej tsis totaub.) Nej ibtxwm muab nej lub cev mus ua txojkev txhaum thiab kev phem kev qias qhev li cas lawm. Nimno nej yuav tsum muab nej lub cev mus ua qhov zoo thiab ua kev ncaj ncees qhev ib yam li ntawd.
20Thaum nej tseem ua txojkev txhaum qhev, txojkev ncaj ncees yeej tsis kav nej li. 21Tej uas nej ua tas los lawm, nej tau dabtsi? Tej ntawd ua rau nej txajmuag kawg li los sav! Tej uas nej ua ntawd, thaum kawg yog kev ploj kev tuag xwb! 22Tiamsis nimno Vajtswv twb tso nej dim ntawm txojkev txhaum los ua Vajtswv cov tubqhe lawm. Qhov uas nej tau yog Vajtswv ntxuav kom nej muaj lub siab dawbhuv thaum kawg nej thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. 23Rau qhov nqi zog ntawm txojkev txhaum yog kev tuag, tiamsis txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ntev dhawv mus ibtxhis uas los ntawm Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv los.