6

Djiê Leh kơ Klei Soh leh anăn Hdĭp Kơ Aê Diê Hlăm Yêsu Krist

1Snăn ya drei srăng lač lĕ? Drei srăng ăt ngă klei soh čiăng dưi mâo klei pap lu êbeh mơ̆? 2Hơăi, amâo djŏ ôh! Si drei phung djiê leh kơ klei soh ăt dôk hdĭp hlăm klei soh lĕ? 3Diih amâo thâo hĕ kơ jih jang drei tŭ leh klei ƀaptem bi mguôp hŏng Krist Yêsu jing klei drei tŭ leh klei ƀaptem hlăm klei Ñu djiê? 4Snăn hŏng klei ƀaptem Aê Diê dơr leh drei mbĭt hŏng Ñu hlăm klei Ñu djiê, čiăng kơ msĕ si Krist kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê hŏng klei guh kơang Ama, drei msĕ mơh dưi hdĭp hlăm klei hdĭp mrâo.
5Kyuadah tơdah drei bi mguôp leh jing sa mbĭt hŏng Ñu hlăm klei Ñu djiê, sĭt nik drei srăng bi mguôp jing sa mbĭt hŏng Ñu hlăm klei kbiă lŏ hdĭp msĕ si Ñu kbiă lŏ hdĭp leh. 6Drei thâo kơ mnuih hđăp drei Aê Diê pơ̆ng leh ti kyâo bi kal mbĭt hŏng Ñu, čiăng kơ asei mlei soh dưi rai hĕ, snăn drei amâo lŏ jing hlŭn kơ klei soh ôh. 7Kyuadah hlei pô djiê leh jing êngiê leh mơ̆ng klei soh. 8Ƀiădah tơdah drei djiê leh mbĭt hŏng Krist, drei đăo kơ drei msĕ mơh srăng hdĭp mbĭt hŏng Ñu. 9Kyuadah drei thâo kơ Krist kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê amâo srăng lŏ djiê ôh; klei djiê amâo lŏ mâo klei dưi kiă kriê Ñu ôh. 10Klei djiê Ñu tŭ anăn jing klei djiê kơ klei soh knŏng sa bliư̆ dŭm anăn; ƀiădah klei Ñu dôk hdĭp, Ñu dôk hdĭp kơ Aê Diê. 11Snăn brei diih msĕ mơh yap diih pô djiê leh kơ klei soh, leh anăn dôk hdĭp kơ Aê Diê hlăm Krist Yêsu.
12Kyuanăn đăm brei klei soh kiă kriê hlăm asei mlei thâo djiê diih ôh, čiăng mgô̆ diih gưt kơ klei ñu tluh. 13Đăm jao jơ̆ng kngan diih kơ klei soh jing mnơ̆ng klei wê yua ôh, ƀiădah jao bĕ diih pô kơ Aê Diê jing msĕ si phung mnuih kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê, leh anăn jao jơ̆ng kngan diih kơ Aê Diê jing mnơ̆ng klei kpă ênô yua. 14Klei soh amâo srăng jing khua diih ôh, kyuadah diih amâo dôk ti gŭ klei bhiăn ôh, ƀiădah ti gŭ klei pap.

Hlŭn kơ Klei Kpă Ênô

15Snăn si ngă? Drei srăng ngă soh mơ̆ kyuadah drei amâo dôk ôh ti gŭ klei bhiăn ƀiădah dôk ti gŭ klei pap? 16Hơăi, amâo djŏ snăn ôh! Diih amâo thâo hĕ tơdah diih jao diih pô čiăng gưt asăp kơ sa čô mnuih, snăn diih jing hlŭn kơ pô diih gưt yơh, thâodah kơ klei soh atăt kơ klei djiê, amâodah kơ klei gưt asăp atăt kơ klei kpă ênô? 17Ƀiădah bi mni kơ Aê Diê, kyuadah tơdah hlăk êlâo diih jing leh hlŭn kơ klei soh, hŏng jih ai tiê diih dơ̆ng gưt leh kơ mta klei mtô diih jao leh diih pô. 18Snăn kyua êngiê leh mơ̆ng klei soh, diih jing leh hlŭn kơ klei kpă ênô. 19Kâo blŭ msĕ si mnuih kyuadah klei thâo săng diih điêt. Msĕ si hlăk êlâo diih jao leh jơ̆ng kngan diih kơ klei čhŏ leh anăn klei soh čiăng ngă soh lu hĭn nanao, snăn yơh ară anei jao bĕ jơ̆ng kngan diih kơ klei kpă ênô čiăng mâo klei doh jăk.
20Êjai diih jing leh hlŭn kơ klei soh, diih amâo mâo klei kpă ênô ôh. 21Ya boh tŭ dưn diih mâo mơ̆ng klei diih ngă anăn bi hêñ diih leh? Klei knhal tuč kơ klei anăn jing klei djiê. 22Ƀiădah ară anei kyuadah diih êngiê leh mơ̆ng klei soh diih leh anăn jing leh hlŭn kơ Aê Diê, boh tŭ dưn diih mâo ară anei hĭn jing klei doh jăk, leh anăn klei knhal tuč kơ klei anăn jing klei hdĭp hlŏng lar. 23Kyuadah ênoh mưn kyua klei soh jing klei djiê, ƀiădah klei Aê Diê brei hơăi mang jing klei hdĭp hlŏng lar hlăm Krist Yêsu Khua Yang drei.