8

Lub neej uas raws li Vaj Ntsuj Plig qhia

1Vim li no tsis muaj kev rau txim rau tus uas nyob hauv Yexus Khetos, 2vim tias Vaj Ntsuj Plig txoj kevcai uas pub txojsia hauv Yexus Khetos twb tso kuv dim ntawm txoj kevcai uas coj mus ua txhaum thiab coj mus txog kev tuag lawm. 3Tej uas txoj kevcai ua tsis tau vim lub cev nqaij tawv ua rau txoj kevcai tsis muaj zog lawm, Vajtswv ua tau. Nws txib nws tus Tub los zoo li neeg uas lub cev nqaij txhaum thiaj daws tau neeg lub txim, thiab rau txim rau kev txhaum uas nyob hauv neeg lub cev nqaij, 4kom tej uas hais txog kev ncaj ncees hauv txoj kevcai yuav tiav rau hauv peb cov uas tsis ua lub neej raws li lub cev nqaij tawv tiamsis ua raws li Vaj Ntsuj Plig. 5Cov uas ua lub neej raws li nqaij tawv kuj kub siab rau tej uas yog nqaij tawv li xwb, tiamsis cov uas ua lub neej raws li Vaj Ntsuj Plig kuj kub siab rau tej uas yog Vaj Ntsuj Plig li. 6Qhov uas muab lub siab rau rau nqaij tawv kuj yog kev tuag. Qhov uas muab lub siab rau rau Vaj Ntsuj Plig kuj yog txojsia thiab nyob kaj siab lug. 7Rau qhov lub siab uas muab rau rau nqaij tawv kuj ua yeeb ncuab rau Vajtswv, tsis cia Vajtswv txoj kevcai kav nws, nws yeej ua tsis tau kiag li. 8Thiab cov uas nyob hauv nqaij tawv yuav ua tsis tau kom hum Vajtswv lub siab.
9Tiamsis yog Vajtswv tus Ntsuj Plig nyob hauv nej lawm nej kuj tsis nyob hauv nqaij tawv nej yeej nyob hauv Vaj Ntsuj Plig. Leejtwg tsis muaj Khetos tus Ntsuj Plig, tus ntawd kuj tsis yog Khetos li. 10Yog Khetos nyob hauv nej lawm, txawm yog nej lub cev tuag vim muaj txim, los nej tus ntsuj plig tseem ciaj sia nyob vim muaj txojkev ncaj ncees. 11Yog tus uas tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov los tus Ntsuj Plig nyob hauv nej lawm, mas tus uas tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag yuav siv nws tus Ntsuj Plig uas nyob hauv nej pub txojsia rau nej lub cev uas txawj tuag.
12Vim li no cov kwvtij, peb tshuav nqe tiamsis tsis yog tshuav nqe sab nqaij tawv uas yuav ua lub neej raws li nqaij tawv. 13Yog nej ua lub neej raws li nqaij tawv nej yuav tuag, tiamsis yog nej ua raws li Vaj Ntsuj Plig nej yuav tua tau tej haujlwm uas nej lub cev ua, nej thiaj ciaj sia nyob, 14vim tias Vajtswv tus Ntsuj Plig coj leejtwg tus ntawd thiaj yog Vajtswv li menyuam. 15Rau qhov nej tsis tau txais tus ntsuj plig uas coj nej rov mus ua qhev poob rau txojkev ntshai dua, tiamsis nej tau txais tus Ntsuj Plig uas coj nej los ua Vajtswv li menyuam peb thiaj hu Vajtswv tias, “Anpa, Leej Txiv.” 16Vaj Ntsuj Plig nrog peb tus ntsuj plig ua timkhawv tias peb yog Vajtswv li menyuam. 17Yog peb ua menyuam lawm peb kuj yog tus uas saws qub txeeg qub teg, yog peb saws Vajtswv li qub txeeg qub teg thiab koom nrog Khetos saws. Yog peb nrog Yexus raug kev tsim txom peb kuj yuav nrog Yexus tau koob meej ib yam nkaus.
18Kuv pom tias tej kev tsim txom uas raug nimno tsis tsim nyog muab piv rau tej koob meej uas yuav tshwm los rau peb yav tom ntej. 19Tej uas tsim los lawd tos ntsoov Vajtswv cov menyuam tshwm los. 20Txhua yam uas tsim ntawd poob rau hauv lub hwjchim kev qhuav qhawv lawm tsis yog raws li lub siab nyiam tiamsis raws li Vajtswv tu tseg kom nyob hauv lub qab hwjchim ntawd. Tiamsis tseem muaj chaw vam tias 21txhua yam uas tsim ntawd yuav dim ntawm qhov uas ua txojkev puam tsuaj li qhev es yuav los nyob ywj pheej thiab nrog Vajtswv cov menyuam tau koob meej. 22Peb paub tias txhua yam uas tsim los tabtom ntsaj laws mob plab yam li tus pojniam yuav yug menyuam los txog niaj hnub nimno. 23Tsis yog tej uas tsim xwb tiamsis peb cov ntag uas muaj Vaj Ntsuj Plig uas yog thawj yam uas Vajtswv pub lawm, peb kuj ntsaj laws hauv lub siab tos qhov uas Vajtswv yuav saws peb ua nws li menyuam, yog qhov uas txhiv kiag peb lub cev. 24Peb muaj chaw vam li no peb thiaj li dim. Qhov chaw vam uas peb twb ntsib lawm mas tsis yog chaw vam ntxiv lawm. Leejtwg tseem yuav vam yam uas nws twb ntsib lawm? 25Tiamsis yog peb vam yam uas tseem tsis tau ntsib peb ua siab ntev tos yam ntawd.
26Ib yam li ntawd, Vaj Ntsuj Plig pab peb rau thaum peb tsis muaj zog. Rau qhov peb tsis paub tias tsim nyog peb thov dabtsi ntawm Vajtswv, tiamsis Vaj Ntsuj Plig sawv peb chaw thov nroo luj laws tsis paub hais ua lus li. 27Thiab Vajtswv uas tshuaj saib neeg lub siab kuj paub Vaj Ntsuj Plig lub siab, rau qhov Vaj Ntsuj Plig yeej thov Vajtswv pab cov xov dawb raws li Vajtswv lub siab nyiam.
28Peb paub tias txhua yam xwm txheej puavleej ua qhov zoo rau cov uas hlub Vajtswv yog cov uas Vajtswv hu raws li nws xav tseg lawd. 29Rau qhov txhua tus uas Vajtswv xaiv cia lawd nws kuj muab tu cia ua ntej kom zoo thooj li nws leej Tub tus yam ntxwv xwv nws leej Tub thiaj tau ua tijlaug hauv ib tsoom kwvtij coob coob. 30Thiab cov uas Vajtswv tu cia lawd nws kuj hu los, thiab cov uas nws twb hu lawd nws suav tias yog cov ncaj ncees, thiab cov uas nws suav tias ncaj ncees, nws kuj pub kom muaj koob meej ci ntsa iab.

Tus Khetos txojkev hlub

31Yog li ntawd, peb yuav hais li cas txog tej no? Yog Vajtswv tuaj peb tog lawm leejtwg yuav tawm tsam tau peb? 32Tus uas tsis khuvxim nws tus Tub tiamsis muab nws tus Tub theej peb txhua tus, nws yuav tsis muab txhua yam nrog tus Tub ntawd pub dawb rau peb thiab lov? 33Leejtwg yuav kom tau cov uas Vajtswv twb xaiv cia lawd? Vajtswv twb suav tias lawv ncaj ncees lawm. 34Leejtwg yuav rau txim tau rau lawv? Yexus Khetos uas tuag lawm thiab heev dua li ntawd twb raug muab tsa sawv hauv qhov tuag rov los, nws zaum ntawm Vajtswv sab tes xis thiab thov Vajtswv pab peb. 35Leejtwg yuav muab peb cais tau ntawm tus Khetos txojkev hlub? Txawm yog kev ceeblaj, kev txom nyem, kev tsim txom, kev tshaib nqhis, kev khaub hlab, tej xwm txheej phem lossis hniav ntaj hniav riam yuav cais tau lov? 36Raws li uas muaj lus sau cia tias,
  “Vim tim koj peb thiaj raug muab
   tua tas hnub tas hmo,
  thiab raug muab suav
   yam li cov yaj uas coj mus tua.”
37Tiamsis hauv txhua yam xwm txheej no peb kov yeej kiag vim yog muaj tus uas hlub peb kawg. 38Rau qhov kuv ruaj siab tias txawm yog kev tuag lossis txojsia lossis cov tubtxib saum ntuj lossis tej timtswv lossis tej xwm txheej tiam no lossis tiam tom ntej lossis tej hwjchim, 39lossis qhov uas siab kawg lossis qhov uas tob kawg lossis ib yam dabtsi uas tau tsim los no yuav cais tsis tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub uas muaj hauv peb tus Tswv Yexus Khetos kiag li.