8

Klei Hdĭp Hlăm Yang Mngăt Jăk

1Kyuanăn ară anei hin amâo lŏ mâo klei bi kmhal ôh kơ phung dôk hlăm Krist Yêsu. 2Kyuadah klei bhiăn Yang Mngăt Jăk brei klei hdĭp hlăm Krist Yêsu bi êngiê leh kâo mơ̆ng klei bhiăn klei soh leh anăn klei djiê. 3Kyuadah ya klei bhiăn amâo dưi ngă ôh, kyua kđeh bi awăt klei bhiăn, Aê Diê ngă leh. Klei Ñu ngă snei: Ñu tiŏ hriê Anak Ñu pô brei gơ̆ jing mnuih msĕ si mnuih mâo kđeh drei, leh anăn jing mnơ̆ng ngă yang kơ klei soh; snăn Ñu phat kđi klei soh hlăm kđeh, 4čiăng bi sĭt klei kpă tui si klei bhiăn hlăm drei, phung hdĭp amâo djŏ tui si kđeh ôh, ƀiădah tui si Yang Mngăt Jăk. 5Kyuadah phung dôk hdĭp tui si kđeh khăp mĭn kơ klei tui si kđeh čiăng, ƀiădah phung dôk hdĭp tui si Yang Mngăt Jăk khăp mĭn kơ klei Yang Mngăt Jăk čiăng. 6Klei khăp mĭn kơ klei tui si kđeh jing klei djiê; ƀiădah klei khăp mĭn kơ klei tui si Yang Mngăt Jăk jing klei hdĭp leh anăn klei êđăp ênang. 7Kyuadah klei khăp mĭn kơ klei tui si kđeh jing roh hŏng Aê Diê. Kđeh anăn amâo gưt kơ klei bhiăn Aê Diê ôh, sĭt nik ñu amâo dưi gưt ôh. 8Snăn, phung dôk hdĭp tui si kđeh amâo dưi bi mơak kơ Aê Diê ôh.
9Ƀiădah tơdah sĭt Yang Mngăt Jăk Aê Diê dôk hlăm diih, diih amâo dôk hdĭp tui si kđeh ôh, ƀiădah tui si Yang Mngăt Jăk. Hlei pô amâo mâo Yang Mngăt Jăk Krist amâo jing dŏ Krist ôh. 10Ƀiădah tơdah Krist dôk hlăm diih, wăt tơdah asei mlei diih srăng djiê kyua klei soh, mngăt diih dôk hdĭp kyua klei kpă ênô. 11Tơdah Yang Mngăt Jăk mơ̆ng Pô bi kbiă lŏ hdĭp leh Yêsu mơ̆ng phung djiê dôk hlăm diih, Pô bi kbiă lŏ hdĭp leh Yêsu Krist mơ̆ng phung djiê srăng bi kbiă lŏ hdĭp asei mlei thâo djiê diih msĕ mơh hŏng Yang Mngăt Jăk dôk hlăm diih.
12Snăn Ơ phung ayŏng adei, drei amâo lŏ đuôm nư kđeh ôh, čiăng dôk hdĭp tui si kđeh — 13kyuadah tơdah diih dôk hdĭp tui si kđeh, diih srăng djiê; ƀiădah tơdah hŏng Yang Mngăt Jăk diih bi mdjiê bruă soh asei mlei ngă, diih srăng hdĭp. 14Kyuadah jih jang phung Yang Mngăt Jăk Aê Diê atăt jing phung anak Aê Diê. 15Kyuadah Mngăt Myang Aê Diê brei leh kơ diih amâo mjing diih hlŭn leh anăn brei diih huĭ ôh; ƀiădah lĕ, mjing diih anak Aê Diê. Kyuanăn drei iêu, “Aba, Ama!” 16Yang Mngăt Jăk pô yơh hưn bi sĭt kơ mngăt drei klei drei jing anak Aê Diê. 17Leh anăn tơdah drei jing phung anak, drei jing mơh phung dưn ngăn, phung dưn ngăn Aê Diê, leh anăn phung dưn ngăn mbĭt hŏng Krist, sĭt nik tơdah drei tŭ klei knap mñai mbĭt hŏng Ñu, drei srăng dưi mâo klei guh kơang mbĭt hŏng Ñu msĕ mơh.

Klei Guh Kơang Ênuk Êdei

18Kâo yap klei knap mñai ênuk anei amâo năng ôh bi mđơr hŏng klei guh kơang srăng bi êdah kơ drei ênuk êdei. 19Kyuadah jih jang mnơ̆ng hrih leh gĭr dôk čang hmăng kơ hruê phung anak Aê Diê srăng bi êdah. 20Kyuadah jih jang mnơ̆ng hrih leh tŭ leh klei jing hơăi mang, amâo djŏ tui si diñu pô čiăng ôh, ƀiădah tui si Pô brei diñu tŭ klei anăn hŏng klei čang hmăng 21kơ jih jang mnơ̆ng anăn srăng êngiê mơ̆ng klei jing hlŭn kơ klei brŭ rai, leh anăn srăng mâo klei êngiê guh kơang mbĭt hŏng phung anak Aê Diê. 22Truh kơ hruê anei, drei thâo jih jang mnơ̆ng hrih leh ur krao mđrăm mbĭt hlăm klei knap mñai msĕ si mniê đih pui. 23Leh anăn amâo djŏ ôh knŏng hjăn mnơ̆ng hrih leh, ƀiădah wăt drei pô mơh, phung mâo leh boh êlâo hĭn mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, ur krao hlăm ai tiê êjai dôk guôn klei Aê Diê brei jing phung anak Ñu, čiăng lač klei bi tui kơ asei mlei drei. 24Kyuadah hlăm klei čang hmăng yơh drei tlaih leh. Tơdah ƀuh leh klei čang hmăng, amâo lŏ jing klei čang hmăng ôh. Kyuadah hlei pô tuôm čang hmăng kơ mnơ̆ng ñu ƀuh leh? 25Ƀiădah tơdah drei čang hmăng kơ mnơ̆ng drei ka ƀuh ôh, drei dôk guôn mnơ̆ng anăn hŏng klei gĭr.
26Msĕ mơh Yang Mngăt Jăk đru drei hlăm klei drei jing awăt; kyuadah drei amâo thâo ôh wah lač bi djŏ, ƀiădah Yang Mngăt Jăk pô đru wah lač brei kơ drei hŏng klei krao amâo dưi mblang ôh. 27Leh anăn Aê Diê Pô ksiêm ai tiê mnuih, thâo leh klei mĭn Yang Mngăt Jăk, kyuadah Yang Mngăt Jăk đru wah lač kơ phung doh jăk tui si klei Aê Diê čiăng.
28Snăn, drei thâo Aê Diê mjing jih jang klei jing jăk kơ phung khăp kơ Aê Diê, čiăng lač phung Aê Diê iêu leh tui si klei Ñu čuăn. 29Kyuadah phung Ñu thâo kral leh mơ̆ng êlâo, Ñu čuăn leh mơh brei digơ̆ jing msĕ si rup Anak Ñu, čiăng kơ Anak Ñu jing ayŏng khua kơ lu phung ayŏng adei. 30Leh anăn phung Ñu čuăn leh, Ñu iêu leh mơh; leh anăn phung Ñu iêu leh, Ñu yap kpă leh mơh; leh anăn phung Ñu yap kpă leh, Ñu brei leh klei guh kơang kơ digơ̆ mơh.

Klei Aê Diê Khăp Bi Êdah Leh Hlăm Yêsu Krist

31Snăn, ya drei srăng lač kơ klei anei lĕ? Tơdah Aê Diê dôk tĭng kơ drei, hlei pô dưi bi kdơ̆ng hŏng drei? 32Kyuadah Ñu amâo hơưi Anak Ñu pô ôh, ƀiădah jao gơ̆ leh kyua jih jang drei, Ñu amâo srăng brei ôh hĕ kơ drei jih jang mnơ̆ng mbĭt hŏng gơ̆? 33Hlei pô srăng kčŭt kơ phung Aê Diê ruah lĕ? Aê Diê pô yơh yap diñu kpă. 34Hlei pô srăng phat kđi bi kmhal diñu? Krist Yêsu jing Pô djiê leh, wăt kbiă lŏ hdĭp leh mơh, Pô dôk tĭng hnuă kơ Aê Diê leh anăn đru wah lač brei kơ phung drei. 35Hlei srăng bi ktlah drei mơ̆ng klei Yêsu Krist khăp? Klei knap mñai, klei rŭng răng, klei arăng ngă jhat, klei ư̆ êpa, klei lưng mlŭn, klei jŭ jhat, amâodah đao gưm mơ̆? 36Tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Arăng bi mdjiê hmei grăp hruê kyua ih;
   arăng yap hmei msĕ si biăp pioh koh ƀơ̆ng.”
37Hơăi, ƀiădah hlăm jih jang klei anăn hŏng Pô khăp kơ drei, drei jing phung dưi hĭn nanao. 38Kyuadah kâo thâo sĭt nik thâodah klei djiê, klei hdĭp, phung dĭng buăl jăk, phung khua kiă kriê, mnơ̆ng ênuk anei, mnơ̆ng ênuk êdei, klei myang hlăm lăn adiê, 39boh dlông, boh êlam, amâodah ya mnơ̆ng mkăn hlăm jih jang mnơ̆ng hrih leh, amâo srăng dưi bi ktlah drei ôh mơ̆ng klei Aê Diê khăp bi êdah leh hlăm Krist Yêsu Khua Yang drei.