9

Dân được tuyển chọn

1Tôi xin chân thành bộc bạch, trong Chúa Cứu Thế tôi không dám nói ngoa, có Thánh Linh chứng giám và lương tâm tôi xác nhận: 2Vì dân tộc, tôi buồn rầu quá đỗi, lòng tôi đau xót đêm ngày. 3Tôi sẵn lòng chịu Chúa Cứu Thế khai trừ và bị khổ hình vĩnh viễn miễn là cứu vớt được anh em đồng bào ruột thịt. 4Họ là dân tộc được Thượng Đế nhận làm con cái, chia sẻ vinh quang, kết lời giao ước. Ngài dạy họ luật pháp, cách thờ phượng và hứa cho họ nhiều ân huệ. 5Họ là dòng dõi các vĩ nhân. về phương diện thể xác, Chúa Cứu Thế cũng thuộc dòng dõi ấy. Nhưng Ngài vốn là Đấng Chí Cao, là Thượng Đế đáng được chúc tụng muôn đời. 6Thượng Đế không bãi bỏ lời hứa của Ngài, vì không phải tất cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên thật, 7cũng không phải tất cả dòng dõi Áp-ra-ham đều được Thượng Đế lựa chọn. Chỉ Y-sác và dòng dõi đức tin mới thật sự là con cháu Áp-ra-ham và được hưởng lời hứa. 8Điều này có nghĩa: không phải con dòng cháu giống của Áp-ra-ham là con cái Thượng Đế, nhưng chỉ dòng dõi đức tin mới thật sự là con cái Ngài. 9Thượng Đế đã hứa: “Năm tới vào lúc này Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có con trai.”
10Hơn nữa, khi Rê-bê-ca, vợ Y-sác đang có thai, 11lúc hai con chưa sinh ra, chưa biết làm điều tốt điều xấu, Thượng Đế đã chứng tỏ ý định lựa chọn của Ngài. 12Ngài không lựa chọn theo công đức của hai người, nhưng theo ý muốn Ngài. Chúa bảo Rê-bê-ca: “Đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ.” 13Như Thánh kinh viết: “Ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét Ê-sau.” 14Vậy có phải Thượng Đế bất công không? Chẳng bao giờ! 15Vì Ngài dạy Mai-sen:
“Ta sẽ nhân từ với kẻ Ta muốn nhân từ Và thương xót kẻ Ta muốn thương xót.”
16Như thế, việc lựa chọn của Thượng Đế không tùy thuộc ý muốn hay sức cố gắng của con người, nhưng do lòng nhân từ Ngài. 17Thánh kinh cũng ghi chép trường hợp một vua Ai-cập: “Ta cất nhắc ngươi lên ngai vàng để chứng tỏ quyền năng của Ta đối với ngươi, và nhân đó, Danh Ta được truyền ra khắp đất.” 18Vậy, Thượng Đế tỏ lòng nhân từ đối với người này hoặc làm cứng lòng kẻ khác tùy ý Ngài.
19Có người sẽ hỏi: “Đã thế, sao Thượng Đế còn khiển trách, vì ai chống cự được ý Ngài?” 20Này, bạn là ai mà dám chất vấn Thượng Đế? Lẽ nào một chiếc bình bằng đất dám hỏi người thợ gốm: “Sao ông nặn ra tôi thế này?” 21Người thợ gốm chẳng có quyền dùng một miếng đất sét nặn ra chiếc bình này dùng vào việc sang trọng, và chiếc bình kia dùng vào việc tầm thường sao?
22Cũng thế, lẽ nào Thượng Đế chẳng có quyền biểu lộ cơn phẫn nộ, chứng tỏ uy quyền của Ngài đối với những kẻ tội lỗi đáng hủy diệt, mà Ngài đã kiên tâm chịu đựng sao? 23Chúa không có quyền bày tỏ vinh quang rực rỡ của Ngài cho những người đáng thương xót được chuẩn bị từ trước để hưởng vinh quang với Ngài sao? 24Chính chúng ta là những người được Chúa lựa chọn, bao gồm cả người Do-thái lẫn các dân tộc. 25Đúng như lời Ngài dạy trong sách tiên tri Ô-sê:
“Ta sẽ gọi họ là ‘dân ta’ dù họ chẳng phải dân Ta
Ta sẽ gọi họ là ‘người yêu dấu’ dù họ chẳng từng được yêu dấu.”
26và:
“Đáng lẽ phải nói với họ: Các ngươi chẳng phải dân Ta,
Thì Ta sẽ gọi họ là con cái Thượng Đế hằng sống.”
27Tiên tri Ê-sa đã than thở về dân Y-sơ-ra-ên:
“Dù dòng dõi Y-sơ-ra-ên đông như cát bờ biển, chỉ một số ít người được cứu.
28Vì Chúa sẽ nhanh chóng thi hành án phạt khắp thế giới.” 29Ê-sa cũng đã nói:
“Nếu Chúa Toàn năng không chừa lại cho chúng ta một vài hậu tự,
Hẳn chúng ta đã bị tuyệt diệt như Sô-đôm và Gô-mô-rơ.”

Dân Y-sơ-ra-ên đối với Phúc âm

30Vậy, chúng ta sẽ nói thế nào? Trong khi các dân tộc khác không tìm cầu lẽ công chính, thì Thượng Đế cho họ cơ hội đạt tới bậc công chính nhờ đức tin. 31Còn dân Y-sơ-ra-ên cố gắng vâng giữ luật pháp để được nhìn nhận là người công chính, lại không đạt được. 32Tại sao? Vì họ cậy công đức theo luật pháp, chứ không nhờ đức tin, nên họ vấp phải hòn đá chướng ngại. 33Thượng Đế đã cảnh cáo họ trong Thánh kinh:
“Này, Ta đặt tại Si-ôn một Hòn Đá chướng ngại, một Tảng Đá khiến nhiều người vấp ngã. Nhưng ai tin Ngài sẽ không thất vọng.”