9

Vaajtswv xaiv nwg haiv tuabneeg

1Kuv has tseeb huv tug Kheto, kuv tsw daag. Kuv lub sab kws paub qhov zoo qhov phem kuj ua timkhawv huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv tas, 2kuv nyuaj sab kawg hab mob sab tsw tu ncua le. 3Kuv xaav kuas kuv tug kheej raug muab tsawm foom hab raug muab txav tawm ntawm tug Kheto vem yog saib rua kuv cov kwvtij, kws yog kuv haiv tuabneeg ntawm saab nqaj tawv. 4Puab yog cov Yixayee kws muaj feem ua Vaajtswv le mivnyuas hab muaj lub koob meej ci ntsaa ab hab tau tej lug kws sws cog tseg hab tau txais txuj kevcai hab tej kevcai pe hawm Vaajtswv hab tau txhua yaam lug cog tseg. 5Tej yawm koob kuj yog puab le hab tug Kheto kuj lug ntawm puab haiv tuabneeg saab nqaj tawv, yog Vaajtswv kws kaav txhua yaam moog ib txhws kws tswm nyog qhuas. Amee.
6Tassws tsw yog Vaajtswv txujlug raug muab rhuav tshem lawm, tsua qhov tsw yog txhua tug kws yug ntawm Yixayee yog tseem tuabneeg Yixayee tag, 7hab tsw yog txhua tug kws yog Aplahaa caaj ceg yog Aplahaa cov tub ki tag, tassws muaj lug has tas, “Luas yuav hu koj caaj ceg tas yog lug ntawm Yiha.” 8Kuj yog has tas cov kws yog Vaajtswv le mivnyuas tag tsw yog cov mivnyuas saab nqaj tawv, tassws tsuas yog cov mivnyuas ntawm tej lug cog tseg txhad suav tas yog caaj ceg tag. 9Tsua qhov tej lug cog tseg muaj has le nuav tas, “Lwm xyoo kuv yuav rov tuaj, mas Xala yuav muaj ib tug tub.” 10Tsw yog le ntawd xwb, tassws Lenpekha kuj xeeb ob tug mivnyuas huv lub plaab ntawm tuab leeg txwv, kws yog peb yawm koob Yiha. 11Ua ntej kws ob tug mivnyuas hov tsw tau yug hab tsw tau ua ib yaam daabtsw zoo lossws phem sub qhov kws Vaajtswv xaiv lawv le Vaajtswv lub sab xaav tseg lawd txhad le ruaj khov, 12tsw yog xaiv lawv le tej num kws ob tug ua tassws xaiv lawv le Vaajtswv hu, Vaajtswv has rua Lenpekha tas “Tug tijlaug yuav ua tug kwv qhev.” 13Lawv le kws muaj lug sau ca has tas, “Kuv hlub Yakhauj tassws kuv ntxub Exau.”
14Yog le ntawd, peb yuav has le caag? Vaajtswv ua tsw ncaaj lov? Tsw yog. 15Tsua qhov Vaajtswv has rua Mauxe tas, “Kuv xaav khuvleej tug twg kuv yuav khuvleej tug ntawd, kuv xaav taab ncuab tug twg kuv yuav taab ncuab tug ntawd.” 16Vem le nuav qhov kws Vaajtswv xaiv tsw yog lawv le tuabneeg lub sab xaav hab lawv le tuabneeg ua, tassws nyob ntawm Vaajtswv txujkev khuvleej. 17Vaajtswv phoo ntawv muaj ib nqai has rua Falau tas, “Qhov kws kuv tsaa koj kuj yog kuv yuav ua kuv tug fwjchim tshwm rua huv koj sub kuv lub npe txhad tshaaj tawm moog thoob nplajteb.” 18Vem le nuav Vaajtswv xaav khuvleej tug twg nwg kuj khuvleej tug ntawd, hab xaav ua rua tug twg lub sab tawv kuj ua rua tug ntawd lub sab tawv.

Vaajtswv kev npau tawg hab txujkev hlub

19Yog le ntawd koj yuav has rua kuv tas, “Ua caag Vaajtswv tseed thuaj? Leejtwg yuav taav tej kws Vaajtswv xaav tseg lawd?” 20Tuabneeg 'e, koj yog leejtwg es yuav nrug Vaajtswv sws caav? Yaam kws raug muab puab yuav has rua tug Kws puab tas, “Ua caag koj puab kuv zoo le nuav?” 21Tug Kws puab laujkaub tsw muaj cai muab tuab thooj aav lug puab ua ib lub taig swv rua tej yaam kws tseem ceeb hab ua dua ib lub swv rua lwm yaam lov? 22Puas yog le nuav? Vem Vaajtswv xaav ua kuas nwg txujkev npau tawg tshwm lug hab xaav qha nwg tug fwjchim nwg txhad ua sab ntev thev tej twj taig kws npaaj ca rua kev puam tsuaj, 23sub nwg txhad tau ua nwg tug fwjchim ci ntsaa ab kws muaj ntau kawg nkaus tshwm rua tej twj taig kws nwg khuvleej, yog cov kws nwg tub npaaj tseg rua lub koob meej kws ci ntsaa ab, 24yog peb cov kws nwg tub hu lug lawd, tsw yog hu ntawm cov Yutai xwb tassws hu ntawm lwm haiv tuabneeg hab. 25Lawv le Vaajtswv has ca rua huv phoo Hauxeya has tas,
  “Kuv yuav hu cov kws tsw txeev
   ua kuv haiv tuabneeg hu ua
   ‘kuv le tuabneeg,’
  hab hu tug kws kuv tsw txeev
   hlub hu ua ‘tug kws kuv hlub.’ ”
  26“Hab huv lub chaw kws txeev has rua puab tas,
   ‘Mej tsw yog kuv haiv tuabneeg,’
  kuj yuav hu puab tas, yog
   ‘Vaajtswv kws muaj txujsa nyob cov tub.’ ”
27Hab Yaxaya tau qw pav txug cov Yixayee tas, “Txawm yog cov Yixayee coob npaum le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv, los cov kws yuav dim muaj tsawg heev. 28Tsua qhov Vaajtswv yuav ua kuas tav sai kawg rua sau lub nplajteb lawv le nwg has tseg.” 29Hab lawv le Yaxaya has ua ntej tas,
  “Yog tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg
   tsw tseg peb muaj noob ca,
  tes peb kuj yuav zoo ib yaam le lub moos Xauntoo
  hab zoo le lub moos Kaumaula.”

Cov Yixayee hab txuj xuv zoo

30Yog le ntawd, peb yuav has le caag? Yuav has tas lwm haiv tuabneeg kws tsw tau nrhav txujkev ncaaj nceeg kuj tau txujkev ncaaj nceeg lawm, yog txujkev ncaaj nceeg kws tau ntawm txujkev ntseeg, 31tassws cov Yixayee kws nrhav txujkev ncaaj nceeg ntawm qhov kws xyum lawv le txuj kevcai, kuj tsw tau le. 32Vem yog le caag? Vem puab tsw nrhav ntawm txujkev ntseeg, puab nrhav ntawm txujkev xyum, puab txhad dawm lub pob zeb kws ua rua puab dawm, 33lawv le kws muaj lug sau ca tas,
  “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb
   rua huv Xi‑oo yuav ua kuas dawm,
   hab lub pob zeb yuav ua kuas qaug.
  Tug kws tso sab rua
   yuav tsw raug txaaj muag.”