9

Vajtswv xaiv nws haiv neeg

1Kuv hais tseeb hauv tus Khetos, kuv tsis dag. Kuv lub siab uas paub qhov zoo qhov phem kuj ua timkhawv hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv tias, 2kuv nyuaj siab kawg thiab mob siab tsis tu ncua li. 3Kuv xav kom kuv tus kheej raug muab tsawm foom thiab raug muab txiav tawm ntawm tus Khetos vim yog saib rau kuv cov kwvtij, uas yog kuv haiv neeg ntawm sab nqaij tawv. 4Lawv yog cov Yixayee uas muaj feem ua Vajtswv li menyuam thiab muaj lub koob meej ci ntsa iab thiab tau tej lus uas sib cog tseg thiab tau txais txoj kevcai thiab tej kevcai pe hawm Vajtswv thiab tau txhua yam lus cog tseg. 5Tej yawg koob kuj yog lawv li thiab tus Khetos kuj los ntawm lawv haiv neeg sab nqaij tawv, yog Vajtswv uas kav txhua yam mus ib txhis uas tsim nyog qhuas. Amee.
6Tiamsis tsis yog Vajtswv txojlus raug muab rhuav tshem lawm, rau qhov tsis yog txhua tus uas yug ntawm Yixayee yog tseem neeg Yixayee tiag, 7thiab tsis yog txhua tus uas yog Aplahas caj ces yog Aplahas cov tub ki tiag, tiamsis muaj lus hais tias, “Luag yuav hu koj caj ces tias yog los ntawm Yiha.” 8Kuj yog hais tias cov uas yog Vajtswv li menyuam tiag tsis yog cov menyuam sab nqaij tawv, tiamsis tsuas yog cov menyuam ntawm tej lus cog tseg thiaj suav tias yog caj ces tiag. 9Rau qhov tej lus cog tseg muaj hais li no tias, “Lwm xyoo kuv yuav rov tuaj, mas Xala yuav muaj ib tug tub.” 10Tsis yog li ntawd xwb, tiamsis Lenpekha kuj xeeb ob tug menyuam hauv lub plab ntawm tib leeg txiv, uas yog peb yawg koob Yiha. 11Ua ntej uas ob tug menyuam ntawd tsis tau yug thiab tsis tau ua ib yam dabtsi zoo lossis phem xwv qhov uas Vajtswv xaiv raws li Vajtswv lub siab xav tseg lawd thiaj li ruaj khov, 12tsis yog xaiv raws li tej haujlwm uas ob tug ua tiamsis xaiv raws li Vajtswv hu, Vajtswv hais rau Lenpekha tias “Tus tijlaug yuav ua tus kwv qhev.” 13Raws li uas muaj lus sau cia hais tias, “Kuv hlub Yakhauj tiamsis kuv ntxub Exau.”
14Yog li ntawd, peb yuav hais li cas? Vajtswv ua tsis ncaj lov? Tsis yog. 15Rau qhov Vajtswv hais rau Mauxe tias, “Kuv xav khuvleej tus twg kuv yuav khuvleej tus ntawd, kuv xav tab ncuab tus twg kuv yuav tab ncuab tus ntawd.” 16Vim li no qhov uas Vajtswv xaiv tsis yog raws li neeg lub siab xav thiab raws li neeg ua, tiamsis nyob ntawm Vajtswv txojkev khuvleej. 17Vajtswv phau ntawv muaj ib nqe hais rau Falau tias, “Qhov uas kuv tsa koj kuj yog kuv yuav ua kuv lub hwjchim tshwm rau hauv koj kom kuv lub npe thiaj tshaj tawm mus thoob ntiajteb.” 18Vim li no Vajtswv xav khuvleej tus twg nws kuj khuvleej tus ntawd, thiab xav ua rau tus twg lub siab tawv kuj ua rau tus ntawd lub siab tawv.

Vajtswv kev npau taws thiab txojkev hlub

19Yog li ntawd koj yuav hais rau kuv tias, “Ua cas Vajtswv tseem thuam? Leejtwg yuav tav tej uas Vajtswv xav tseg lawd?” 20Neeg 'e, koj yog leejtwg es yuav nrog Vajtswv sib cav? Yam uas raug muab puab yuav hais rau tus Kws puab tias, “Ua cas koj puab kuv zoo li no?” 21Tus Kws puab laujkaub tsis muaj cai muab tib thooj av los puab ua ib lub tais siv rau tej yam uas tseem ceeb thiab ua dua ib lub siv rau lwm yam lov? 22Puas yog li no? Vim Vajtswv xav ua kom nws txojkev npau taws tshwm los thiab xav qhia nws lub hwjchim nws thiaj ua siab ntev thev tej twj taig uas npaj cia rau kev puam tsuaj, 23kom nws thiaj tau ua nws lub hwjchim ci ntsa iab uas muaj ntau kawg nkaus tshwm rau tej twj taig uas nws khuvleej, yog cov uas nws twb npaj tseg rau lub koob meej uas ci ntsa iab, 24yog peb cov uas nws twb hu los lawd, tsis yog hu ntawm cov Yudai xwb tiamsis hu ntawm lwm haiv neeg thiab. 25Raws li Vajtswv hais cia rau hauv phau Hauxeya hais tias,
  “Kuv yuav hu cov uas tsis txeev
   ua kuv haiv neeg hu ua ‘kuv li neeg,’
  thiab hu tus uas kuv tsis txeev hlub
   hu ua ‘tus uas kuv hlub.’ ”
  26“Thiab hauv lub chaw uas txeev hais
   rau lawv tias, ‘Nej tsis yog kuv haiv neeg,’
  kuj yuav hu lawv tias, yog
   ‘Vajtswv uas muaj txojsia nyob cov tub.’ ”
27Thiab Yaxaya tau qw piav txog cov Yixayee tias, “Txawm yog cov Yixayee coob npaum li tej xuab zeb ntawm ntug hiavtxwv, los cov uas yuav dim muaj tsawg heev. 28Rau qhov Vajtswv yuav ua kom tiav sai kawg rau saum lub ntiajteb raws li nws hais tseg.” 29Thiab raws li Yaxaya hais ua ntej tias,
  “Yog tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg
   tsis tseg peb muaj noob cia,
  ces peb kuj yuav zoo ib yam li
   lub moos Xaudoo thiab zoo li
   lub moos Kaumaula.”

Cov Yixayee thiab txoj xov zoo

30Yog li ntawd, peb yuav hais li cas? Yuav hais tias lwm haiv neeg uas tsis tau nrhiav txojkev ncaj ncees kuj tau txojkev ncaj ncees lawm, yog txojkev ncaj ncees uas tau ntawm txojkev ntseeg, 31tiamsis cov Yixayee uas nrhiav txojkev ncaj ncees ntawm qhov uas xyaum raws li txoj kevcai, kuj tsis tau li. 32Vim yog li cas? Vim lawv tsis nrhiav ntawm txojkev ntseeg, lawv nrhiav ntawm txojkev xyaum, lawv thiaj dawm lub pob zeb uas ua rau lawv dawm, 33raws li uas muaj lus sau cia tias,
  “Saib maj, kuv teeb ib lub pob zeb
   rau hauv Xi‑oo yuav ua kom dawm,
   thiab lub pob zeb yuav ua kom ntog.
  Tus uas tso siab rau
   yuav tsis raug txaj muag.”