Klei Hưn Mdah

 Klei yăl dliê êđăp ênang hlăm hdruôm hră H'Rut jing klei rŭng răng truh hlăm ênuk Phung Khua Phat Kđi. H'Rut, sa čô mniê êra Môap, bi dôk ung mô̆ hŏng sa čô êkei Israel. Tơdah ung ñu djiê leh, H'Rut ăt bi êdah klei sĭt suôr hŏng amĭ ung ñu jing klei dleh snăk arăng dưi ƀuh klei anei hlăm pô mkăn, leh anăn hŏng ai tiê khăp ñu myơr ñu pô kơ Aê Diê phung Israel. Êdei tinăn, ñu lŏ dôk sa čô mnuih mkăn hlăm phung găp djuê ung ñu pô mơh, leh anăn jing sa čô amĭ phŭn hlăm găp djuê Y-Đawit, sa čô mtao mâo klei hing ang prŏng hlăm phung Israel.
 Dŭm klei yăl dliê hlăm ênuk Phung Khua Phat Kđi brei thâo klei bi rai srăng truh tơdah phung ƀuôn sang lui wir Aê Diê; leh anăn hlăm hdruôm hră H'Rut brei thâo klei jăk jĭn srăng truh kơ sa čô pô đăo kơ Khua Yang wăt tơdah gơ̆ jing sa čô mnuih tue dưn, kyuadah gơ̆ srăng jing sa hlăm phung ƀuôn sang Khua Yang.

Jar

H'Naômi lŏ wĭt mbĭt hŏng H'Rut ti Betlêhem (1:1-22)
H'Rut bi tuôm hŏng Y-Ƀôô (2:1–3:18)
Y-Ƀôô mă H'Rut jing mô̆ (4:1-22)