2

Lu^te Yiem Mbo^aatc Nyei Ndeic Nzauz Mbiauh Ndortv

1Naa^o^mi maaih dauh cien-ceqv, se yiem ninh nyei nqox wuov bung nyei mienh, yaac caux ninh nyei nqox, E^li^me^lekv, juangc fingx. Ninh nyei mbuox heuc Mbo^aatc, se butv zoih, maaih mengh hoc nyei mienh.
2Wuov dauh Mo^apc Mienh m'sieqv dorn, Lu^te, gorngv mbuox Naa^o^mi, “Tov bun yie mingh wuov ndeic nzauz mbiauh ndortv. Yie lorz buatc haaix dauh maaih hnyouv korv-lienh mienh, yie ziouc gan wuov dauh nyei nqa'haav nqaang mingh nzauz.
 Naa^o^mi gorngv mbuox ninh, “Nyaam aac, gunv mingh aqv.”
3Lu^te ziouc mingh aqv, mingh taux mienh nyei ndeic, gan gaatv mbiauh mienh nyei nqa'haav nqaang nzauz mbiauh ndortv. Nzauz gau mbiauh, hiuv duqv ninh bieqc zuqc caux E^li^me^lekv juangc fingx mienh, Mbo^aatc, nyei ndeic.
4Doix zuqc wuov zanc, Mbo^aatc yiem Mbetc^le^hem daaih taux, caux gaatv mbiauh mienh gorngv, “Tov Ziouv caux meih mbuo yiem.”
 Ninh mbuo dau, “Tov Ziouv ceix fuqv bun meih.”
5Mbo^aatc naaic ninh nyei gunv gaatv mbiauh mienh wuov dauh bou, “Naaiv dauh sieqv haaix dauh mienh nyei sieqv?”
6Gunv gaatv mbiauh mienh wuov dauh bou dau, “Ninh se Mo^apc Mienh, caux Naa^o^mi yiem Mo^apc Deic-Bung nzuonx. 7Ninh gorngv, ‘Tov bun yie gan jienv gaatv mbiauh mienh nyei nqa'haav nqaang mingh nzauz mbiauh ndortv oc.’ Ninh lungh ndorm nziouv nyei zoux gong taux ih zanc, cuotv liuz yiem liuh hitv dangh kuonx hnangv.”
8Mbo^aatc ziouc gorngv mbuox Lu^te, “Sieqv aac, muangx yie oc. Maiv dungx mingh ganh dauh mienh nyei ndeic, yaac maiv dungx guangc jienv naaiv nzong ndeic mingh. Oix zuqc caux yie nyei m'sieqv bou yiem naaiv. 9Meih mangc gaax gaatv mbiauh mienh yiem haaix nzong ndeic gaatv mbiauh, oix zuqc gan jienv yie nyei m'sieqv bou yiem wuov. Yie yaac hatc yie nyei m'jangc bou maiv bun ninh mbuo la'nyauv meih. Meih jaang nqaatv, gunv mingh hopv m'jangc bou zaangh jienv ongx nyei wuom.”
10Lu^te puoqv njiec hmien taux ndau. Ninh gorngv, “Yie se ganh fingx mienh. Meih weic haaix diuc ndongc naaic korv-lienh yie?”
11Mbo^aatc dau, “Yiem meih nyei nqox daic mingh, meih hnangv haaix nor tengx meih nyei maa-buoc nyei nyungc-nyungc sic maaih mienh mbuox yie. Ninh mbuo yaac gorngv meih guangc jienv meih nyei diex maac caux ganh nyei buonv-deic-bung daaih caux zinh ndaangc maiv gaengh hiuv nyei fingx yiem. 12Tov Ziouv ziux meih zoux nyei winh bun meih. Tov Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, dongh meih daaih kaux wuov dauh, camv-camv nyei ceix zingh nyeic dunh yunh nzengc bun meih.
13Lu^te dau, “Domh Gorx aac, meih za'gengh maaih en-zingh korv-lienh yie, orn yie nyei hnyouv, yaac gorngv kuv waac bun yie, maiv gunv yie liemh maiv zeiz meih nyei bou.”
14Taux nyanc hnaangx nyei ziangh hoc Mbo^aatc gorngv mbuox Lu^te, “Daaih naaiv nyanc deix njuov yaac guoqv jienv a'ngunc wuom-sui oc.”
 Lu^te ziouc zueiz njiec gaatv mbiauh mienh nyei ga'hlen. Mbo^aatc yaac zorqv deix hmeiv-caauv bun ninh nyanc. Lu^te nyanc beuv corc maaih zengc nyei.
15Ninh jiez sin mingh nzauz mbiauh ndortv wuov zanc, Mbo^aatc paaiv ziangx ninh nyei gong-mienh, “Sueih ninh mingh yiem mbiauh zeiv mbu'ndongx nzauz mbiauh, maiv dungx laanh ninh. 16Zungv oix zuqc baeng cuotv deix mbiauh zeiv nyei mbiauh guangc jienv wuov bun ninh nzauz, yaac maiv dungx gorngv ninh.
17Lu^te ziouc yiem wuov ndeic nzauz mbiauh ndortv taux lungh maanz-hmuangx. Nqa'haav ninh mborqv naaiv deix mbiauh mbaali duqv yietc tongv nyei dorngx. 18Ninh dorh ninh nyei mbiauh nzuonx mungv mingh bun ninh nyei maa-buoc mangc ninh siou duqv mbu'ziex. Ninh yaac zorqv ninh nyanc beuv zengc njiec nyei ga'naaiv bun ninh nyei maa-buoc.
19Ninh nyei maa-buoc naaic gaax ninh, “Nyaam ih hnoi yiem haaix nzauz mbiauh? Yiem haaix norm dorngx zoux gong? Tov Ziouv ceix fuqv bun korv-lienh meih wuov laanh mienh.”
 Lu^te gorngv mbuox ninh nyei maa-buoc ninh ih hnoi mingh haaix dauh mienh nyei ndeic zoux gong. Ninh gorngv, “Yie ih hnoi mingh yiem Mbo^aatc nyei ndeic zoux gong.”
20Naa^o^mi doix ninh nyei mbuangz gorngv, “Tov Ziouv ceix fuqv bun ninh. Ziouv maiv dingh liouh nyei zoux longx bun ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh.” Naa^o^mi aengx jaa waac gorngv, “Naaiv dauh mienh benx dauh gauh nitv fatv jiex nyei cien-ceqv, benx dauh haih goux mbuo nyei mienh.
21Mo^apc Mienh m'sieqv dorn, Lu^te, gorngv, “Maiv daan mbuoqc naaiv. Ninh yaac gorngv, “Meih caux yie nyei gong-mienh yiem taux ninh mbuo gaatv nzengc yie nyei mbiauh oc.”
22Naa^o^mi gorngv mbuox ninh nyei mbuangz, Lu^te, “Nyaam aac, meih mingh gan ninh nyei m'sieqv bou mv baac longx nyei. Nziex mingh ganh dauh mienh nyei ndeic haih zuqc la'nyauv.”
23Hnangv naaic Lu^te yiem nitv fatv Mbo^aatc nyei m'sieqv bou nzauz mbiauh taux siou baac mbiauh mbaali caux mbiauh witv. Ninh yaac caux ninh nyei maa-buoc yiem.