2

HʼRut Mă Bruă Ƀơi Đang Hơma Bôaz

1Hlak anai HʼNaomi hơmâo sa čô amăng kơnung djuai rơkơi ñu Elimelek anăn gơ̆ Bôaz, jing sa čô pơdrŏng laih anŭn hing ang. 2Hơmâo sa hrơi, HʼRut rơkâo kơ HʼNaomi tui anai, “Brơi kâo tơbiă nao bĕ pơ đang hơma hăng duñ mă pơdai rŭh mơ̆ng ƀing mă bruă. Kâo pơmĭn kâo či hơduah djơ̆ mơnuih jing pô brơi kơ kâo duñ mă pơdai rŭh yơh.”
 HʼNaomi laĭ glaĭ, “Nao bĕ ană ăh.”
3Tui anŭn, HʼRut tơbiă nao pơ đang hơma hăng rơbat tui gah rŏng kơ ƀing mă bruă, hăng duñ mă pơdai rŭh trŭn mơ̆ng ƀing gơñu. Đang hơma HʼRut hlak duñ anŭn jing đang hơma Bôaz, jing kơnung djuai jĕ hăng Elimelek.
4Ƀiă kơ anŭn, Bôaz pô rai mơ̆ng plei Bêtlehem hăng kơkuh pơhiăp hăng ƀing mă bruă pơ anŭn. Ñu laĭ, “Rơkâo kơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ƀing gih!” Ƀing gơñu laĭ glaĭ, “Rơkâo kơ Yahweh brơi tơlơi mơyŭn hiam kơ ih!”
5Bôaz tơña sa čô dŏ lăng bruă pơ anŭn tui anai, “Hlơi pô đah kơmơi dra adih lĕ?”
6Pô anŭn laĭ glaĭ, “Ñu anŭn jing đah kơmơi tuai, pô rai mơ̆ng lŏn čar Môab hăng HʼNaomi. 7Ñu rơkâo kâo kiăng brơi kơ ñu đuaĭ tui gah rŏng ƀing mă bruă laih anŭn duñ mă pơdai rŭh. Ñu hơmâo mă bruă laih čơdơ̆ng mơ̆ng ưm mơguah truh kơ tă anai kăh ñu dŏ pơdơi gah yŭ tơui pưk anŭn.”
8Giŏng anŭn, Bôaz pơhiăp hăng HʼRut, “Brơi kâo pơhiăp hăng ih ƀiă hŏ. Ih anăm duñ mă pơdai amăng anih pơkŏn rơngiao kơ hơma anai ôh hŏ. Nao duñ hrŏm bĕ hăng ƀing đah kơmơi mă bruă pơ anai. 9Lăng bĕ amăng hơma, pơpă ƀing đah rơkơi yuă pơdai mă bruă, ih khŏm đuaĭ tui duñ gah rŏng ƀing gơñu pơ anih anŭn yơh. Kâo hơmâo khă laih ƀing đah rơkơi mă bruă pơ anai ƀu dưi tĕk djơ̆ ih ôh. Laih dơ̆ng tơdah ih mơhao ia, nao bĕ laih anŭn mơñum ia mơ̆ng khul čeh adih arăng hơmâo pơbă laih.” 10Tui anŭn, HʼRut akŭp trŭn ƀô̆ ñu sŏ̱ lŏn laih anŭn pơhiăp hăng Bôaz, “Yua hơget ih khŏm pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo lĕ? Yua hơget ih khŏm ngă hiam kơ sa čô tuai anai lĕ?”
11Bôaz laĭ glaĭ, “Kâo hơmâo hơmư̆ laih abih bang tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ tơhmua ih čơdơ̆ng mơ̆ng rơkơi ih djai. Kâo thâo krăn kơ tơlơi ih lui hĭ amĭ ama ih hăng plei pla ih pô, laih anŭn rai hơdip tŏng krah sa kơnung djuai ih aka ƀu thâo hlâo tơdơi ôh. 12Rơkâo Yahweh brơi tơlơi bơni kơ hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih. Rơkâo Yahweh Ơi Adai Israel pha brơi tơlơi bơni kơ ih bă blai, jing Pô anŭn yơh ih rai kiăng kơ Ñu wai lăng brơi!”
13HʼRut laĭ glaĭ, “Ih brơi kơ kâo tơlơi hiam biă mă khua ăh. Ih hơmâo ngă brơi kơ kâo mơak hăng tơlơi ih pơhiăp tơdu rơun hăng kâo, wơ̆t tơdah kâo ƀu năng lăp ôh pơđơ̱r hăng sa čô amăng ƀing ding kơna đah kơmơi mă bruă kơ ih anŭn.”
14Ƀơi mông huă ƀơ̆ng, Bôaz laĭ kơ HʼRut, “Rai bĕ hăng mă ƀơ̆ng ƀañ tơpŭng, laih anŭn ƀơ̆ng hrŏm hăng añăm anai.” Tui anŭn, HʼRut rai dŏ be̱r hrŏm hăng ƀing mă bruă laih anŭn Bôaz pơđar ƀing mă bruă yơr brơi nao braih hơna kơ gơ̆. HʼRut ƀơ̆ng tơl trơi laih anŭn ñu ăt hơmâo ƀiă gơnam ƀơ̆ng rơbeh djă̱ glaĭ mơ̆n. 15-16Tơdơi kơ HʼRut tơbiă nao duñ pơdai, Bôaz pơđar kơ ƀing mă bruă ñu tui anai, “Brơi bĕ HʼRut duñ pơƀut mă pơdai wơ̆t dah ƀơi hơdôm čơnap pơdai aka mă pơđuaĭ hĭ ôh laih anŭn anăm khă gơ̆ ôh. Anai dơ̆ng, ngă rŭh bĕ pơdai mơ̆ng hơdôm čơnap pơdai hăng lui brơi kơ gơ̆ duñ mă.”
17Tui anŭn, HʼRut duñ pơdai rŭh pơ anŭn hlŏng truh kơ klăm laih anŭn giŏng kơ ñu juă ruač pơdai ñu hơmâo duñ anŭn, ñu hơmâo ƀiă truh kơ sa hơkă anet (12 kilôgram). 18Ñu mă ba glaĭ pơdai anŭn pơ plei hăng pơdah kơ tơhmua ñu hơdôm pơdai ñu hơmâo duñ laih. Ñu ăt brơi kơ tơhmua ñu mơ̆n khul gơnam ƀơ̆ng dŏ rơbeh. 19HʼNaomi tơña kơ ñu, “Hrơi anai pơpă ih nao duñ khul pơdai rŭh anai lĕ? Đang hơma hlơi ih mŭt nao lĕ? Rơkâo Ơi Adai brơi tơlơi mơyŭn hiam kơ pô hơmâo ju̱m mơak hăng ih anŭn!”
 Tui anŭn, HʼRut ră ruai kơ HʼNaomi kơ tơlơi ñu nao duñ pơdai amăng sa boh hơma, pô hơma anŭn jing Bôaz.
20HʼNaomi pơhiăp hăng tơlơi mơak, “Rơkâo Yahweh bơni hiam kơ Bôaz! Yahweh djă̱ pioh nanao tơlơi Ñu hơmâo ƀuăn laih hăng ƀing dŏ hơdip wơ̆t hăng ƀing djai laih mơ̆n.” Laih anŭn ñu laĭ dơ̆ng, “Mơnuih anŭn jing sa čô kơnung djuai jĕ hăng ƀing ta, jing sa čô amăng ƀing hơmâo bruă jao či song mă ƀing ta yơh.”
21Giŏng anŭn, HʼRut ruai dơ̆ng, “Laih dơ̆ng, Bôaz pơđar kâo nao duñ mă pơdai rŭh hăng ƀing mă bruă kơ ñu tơl pơgiŏng hĭ bơyan hơpuă.”
22HʼNaomi laĭ hăng HʼRut tui anai, “Ơ djơ̆ yơh ană ăh, jing sa tơlơi hiam yơh kơ ih nao duñ hrŏm hăng ƀing đah kơmơi amăng hơma Bôaz anŭn. Năng ai arăng či ngă sat kơ ih yơh tơdah ih nao duñ pơ đang hơma arăng pơkŏn.” 23Tui anŭn, HʼRut mă bruă hăng ƀing mă bruă anŭn tơl abih bang pơdai hơmâo yuă pơgiŏng hĭ. Laih anŭn HʼRut ăt dŏ hrŏm hơbĭt hăng tơhmua ñu mơ̆n.