3

Luv hab Npau‑a ntawm lub tshaav ntaus qeb

1Na‑aumi kws yog Luv nam puj has rua nwg tas, “Nyaab, puas tswm nyog kuv nrhav cuab nrhav yig rua koj sub koj txhad nyob kaaj sab lug? 2Npau‑a kws koj moog nrug nwg cov nkauj qhev ua ke hov yog peb le kwvtij txheeb. Mo nuav nwg saamswm ntxuaj qeb huv lub tshaav ntaus qeb. 3Koj ca le daa dej pleev roj tsw qaab hab naav cev tsoog kws zoo heev moog rua nraag lub tshaav ntaus qeb kuas tsw xob ca nwg pum koj moog txug thaus nwg noj mov haus dej taag tsaiv. 4Thaus nwg moog pw, ua tuab zoo saib nwg pw hovtwg, le maav moog cem daim choj ntawm nwg kwtaw hab pw rua hov ntawd. Tes nwg yuav qha rua koj tas koj yuav tsum ua daabtsw.” 5Luv teb tas, “Kuv yuav ua txhua yaam kws koj has.”
6Luv txhad moog nraag lub tshaav ntaus qeb hab ua lawv le nwg nam puj has txhua yaam. 7Thaus Npau‑a noj haus tsau zoo sab lawd, nwg txawm moog pw ntawm pawg qeb ib saab. Tes Luv txawm nkaag moog cem daim choj ntawm nwg kwtaw hab pw hov ntawd. 8Thaus ib taag mo, yawm hov raag dheev lug tig cev na cav muaj ib tug quaspuj pw ntawm nwg kwtaw. 9Nwg txhad nug tas, “Koj yog leejtwg?” Tug quaspuj teb tas, “Kuv yog koj tug nkauj qhev Luv 'os. Thov koj cem koj lub qaab tsho ntev vuv koj tug nkauj qhev tsua qhov koj yog ib tug kwvtij txheeb.” 10Npau‑a txhad has tas, “Mivntxhais 'e, thov Yawmsaub foom koob moov rua koj lauj. Koj txujkev hlub zag nuav luj dua zag ua ntej, tsua qhov koj tsw moog nrhav tej tub hluas tsw has muaj los pluag. 11Mivntxhais 'e, nwgnuav tsw xob ntshai, kuv yuav ua txhua yaam lawv le koj thov. Cov tuabneeg huv peb lub moos suavdawg yeej paub tas koj yog ib tug quaspuj kws zoo tswm txaj. 12Hab kuv los yeej yog kwvtij txheeb tag, tassws tseed muaj dua ib tug kwvtij kws txheeb dua kuv. 13Mo nuav koj ca le pw ntawm nuav. Pigkig kaaj ntug yog tug hov leeg ua kwvtij txheeb saws koj, kuj zoo, ca nwg saws. Yog nwg tsw yeem ua kwvtij txheeb saws koj, muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, kuv yuav leeg ua kwvtij txheeb saws koj. Ca le pw ntawm nuav moog txug kaaj ntug.”
14Luv txhad pw ntawm nwg kwtaw moog txug kaaj ntug, tassws nwg sawv ntxuv tseeg thaus tsw tau pum kev zeem tau ntsej muag. Npau‑a has tas, “Tsw xob kheev leejtwg paub tas ib tug quaspuj tuaj ntawm lub tshaav ntaus qeb nuav.” 15Nwg has rua Luv tas, “Ca le muab koj daim ntaub kauv nthuav lug.” Luv txhad nthuav lug, mas Npau‑a luj tau rau xe‑a qeb muab rua nwg rws moog, nwg txawm rov moog rua huv lub moos lawm. 16Thaus Luv lug txug, nwg nam puj nug tas, “Miv nyaab, zoo le caag 'os?” Luv txawm pav txhua yaam kws tug yawm hov ua rua nwg rua leej nam noog, 17has tas, “Nwg pub rau xe‑a qeb nuav rua kuv, nwg has tas, ‘Tsw xob rov qaab moog teg dawb teg do rua ntawm koj nam puj.’ ” 18Na‑aumi teb tas, “Miv nyaab, nyob tuabywv tog moog txug thaus paub tas zaaj nuav zoo le caag, tsua qhov tug yawm hov yuav tsw su, nwg yuav has zaaj nuav kuas tav rua nub nua.”