3

H'Rut leh anăn Y-Bôas Ti Anôk Prah Mdiê

1H'Naômi, kmha mniê gơ̆ lač kơ gơ̆, “Ơ H'Bŭ, djŏ mơ̆ jing jăk duah sa boh sang kơ ih, čiăng kơ ih dôk mơak? 2Snăn, amâo djŏ hĕ Y-Bôas jing găp djuê drei, hŏng phung dĭng buăl mniê ñu ih dôk leh mbĭt? Nĕ anei ñu hdei mdiê mlam anei ti anôk prah mdiê. 3Snăn mnei bĕ, mia êa mñak, hơô ao ih jăk hĭn, leh anăn nao kơ anôk prah mdiê; ƀiădah đăm brei ñu thâo kral ih ôh tơl leh ñu huă leh anăn mnăm. 4Ƀiădah tơdah ñu đih, kăp dlăng anôk ñu đih; leh anăn nao pŏk abăn ti jơ̆ng ñu, leh anăn brei ih đih. Leh anăn ñu srăng lač klei ih srăng ngă.” 5H'Rut lŏ wĭt lač, “Kâo srăng ngă jih klei ih lač.”
6Snăn gơ̆ nao kơ anôk prah mdiê leh anăn ngă djŏ tui si kmha mniê gơ̆ lač leh kơ gơ̆. 7Tơdah leh Y-Bôas huă leh anăn mnăm, ai tiê ñu mơak, leh anăn ñu nao đih pĭt ti knhal anôk mkăm mdiê. Hlăk anăn H'Rut nao djĕ lua pŏk abăn ti jơ̆ng ñu leh anăn đih. 8Ti krah mlam êkei anăn kdjăt leh anăn bliư̆ anih, nĕ anei sa čô mniê đih ti jơ̆ng ñu! 9Ñu lač, “Hlei ih?” Leh anăn gơ̆ lŏ wĭt lač, “Kâo gơ̆ H'Rut, dĭng buăl mniê ih. Bi klŭm bĕ ao jhung ih ti dlông dĭng buăl mniê ih, kyuadah ih jing găp djuê jĕ giăm hĭn.” 10Leh anăn ñu lač, “Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ ih, Ơ H'Bŭ. Ih bi êdah leh klei jăk anei lu hĭn kơ êlâo, kyuadah ih amâo tui duah ôh phung êkei hlăk ai, thâodah ƀun thâodah mdrŏng. 11Bi ară anei đăm huĭ ôh, Ơ H'Bŭ, kâo srăng ngă kơ ih jih klei ih akâo, kyuadah jih jang mnuih ƀuôn sang kâo thâo kơ ih jing sa čô mniê mâo knuih jăk. 12 Sĭt nik kâo jing sa čô găp djuê giăm, ƀiădah mâo pô giăm hĭn kơ kâo. 13Dôk ti anei mlam anei, leh anăn aguah mgi, tơdah ñu čiăng ngă klei djŏ kơ sa čô găp djuê giăm, jăk yơh, brei ñu ngă klei anăn. Ƀiădah tơdah ñu amâo čiăng ngă ôh klei djŏ kơ sa čô găp djuê giăm kơ ih,+ snăn tui si Yêhôwa dôk hdĭp, kâo srăng ngă klei djŏ kơ sa čô găp djuê giăm kơ ih.+ Đih bĕ tinei tơl aguah.”
14Snăn gơ̆ đih ti jơ̆ng ñu tơl aguah, ƀiădah gơ̆ kgŭ êlâo kơ arăng dưi bi thâo kral; leh anăn ñu lač, “Đăm brei arăng thâo ôh kơ sa čô mniê hriê leh kơ anôk prah mdiê.” 15Leh anăn ñu lač, “Mă ba ao ih hơô anăn leh anăn mblang gơ̆.” Snăn gơ̆ mblang ao anăn; leh anăn ñu mkă năm hnơ̆ng mdiê ôrgơ brei gơ̆ pŭ ba; leh anăn gơ̆ wĭt kơ ƀuôn. 16Tơdah H'Rut truh kơ kmha mniê gơ̆, H'Naômi lač, “Ơ H'Bŭ, si klei truh kơ ih leh?” Gơ̆ yăl dliê kơ ñu jih klei êkei anăn ngă leh kơ gơ̆, lač, 17“Ñu brei kơ kâo năm hnơ̆ng mdiê ôrgơ anei, kyuadah ñu lač, ‘Ih amâo srăng wĭt kngan êhŏng ôh kơ kmha mniê ih.’ ” 18H'Naômi lŏ wĭt lač, “Ơ H'Bŭ, dôk guôn bĕ tơl ih thâo si klei anei srăng jing, kyuadah êkei anăn amâo srăng mdei ôh, ƀiădah ñu srăng bi leh klei anei hruê anei.”