4

Npau‑a yuav Luv

1Npau‑a moog nyob quas tsawg ntawm rooj loog. Mas tug kwvtij txheeb kws Npau‑a has txug kuj taug kev tuaj. Npau‑a txawm has tas, “Kwvtij, lug nyob quas tsawg ntawm nuav.” Tes tug yawm hov txawm lug nyob quas tsawg. 2Npau‑a txhad moog hu cov kev txwj quas laug huv lub moos hov kaum leej tuaj hab has tas, “Mej ca le nyob tsawg ntawm nuav.” Puab txawm nyob tsawg. 3Nwg txawm has rua tug kwvtij kws txheeb hov tas, “Daim teb kws yog peb tug kwvtij Elimelej le mas Na‑aumi kws rov huv Mau‑a tebchaws lug yuav muab muag. 4Kuv xaav tas kuv yuav has rua koj paub, hab thov kuas koj yuav ca taab meeg cov tuabneeg kws nyob tsawg ntawm nuav hab taab meeg peb cov kev txwj quas laug. Yog koj yuav txhwv kuj ca le txhwv. Yog koj tsw txhwv kuj has meej rua kuv paub, tsua qhov dhau koj lawm tsw muaj leejtwg muaj feem txhwv tau, tsuas yog kuv txhad muaj feem ua koj qaab xwb.” Tug yawm hov has tas, “Kuv yuav txhwv.” 5Tes Npau‑a txawm has tas, “Nub kws koj yuav daim teb ntawm Na‑aumi koj kuj tau Luv kws yog tuabneeg Mau‑a kws ua puj ntsuag hab, sub txhad tuav tau tug kws tuag lawd lub npe ca rua huv daim teb kws yog nwg qub txeeg qub teg.” 6Tug kwvtij txheeb hov teb tas, “Kuv txhwv le hov tsw tau, yuav ua rua kuv qub txeeg qub teg poob moog. Koj ca le nyob kuv chaw moog txhwv, tsua qhov kuv txhwv tsw tau.”
7Nuav yog tej kevcai kws thau u cov Yixayee coj ntswg txug kev txhwv hab kev pauv, txhad ua tau timkhawv tas ob tog has sws hum, tug kws tsw txhwv yuav hle khau cev rua tug kws txhwv. Nuav yog kevcai ua timkhawv rua huv cov Yixayee. 8Yog le nuav thaus tug kwvtij txheeb has rua Npau‑a tas, “Koj ca le yuav koj,” nwg txhad hle nwg ib saab khau. 9Tes Npau‑a txawm has rua cov kev txwj quas laug hab cov pejxeem suavdawg tas, “Nub nua mej ua timkhawv pum tas kuv tau yuav Elimelej tej cuab txhaj cuab taam hab Khili‑oo hab Maloo tej cuab txhaj cuab taam huvsw ntawm Na‑aumi txhais teg lawm. 10Hab kuv yuav Maloo tug quaspuj Luv kws ua puj ntsuag hab yog tuabneeg Mau‑a lug ua kuv quaspuj sub txhad tuav tau tug kws tuag lub npe ca rua huv daim teb kws yog nwg qub txeeg qub teg moog le, sub tug kws tuag lub npe txhad tsw raug muab txav tu huv nwg cov kwvtij hab tu huv lub rooj loog kws yog nwg lub moos. Nub nua mej ua timkhawv.” 11Tes cov pejxeem suavdawg kws nyob ntawm rooj loog hab cov kev txwj quas laug txawm has tas, “Peb ua tau timkhawv. Thov Yawmsaub ua rua tug quaspuj kws saamswm lug rua huv koj lub tsev zoo yaam nkaus le Lachee hab Le‑a, kws tswm haiv tuabneeg Yixayee. Thov kuas koj vaam meej rua huv Efatha hab muaj koob meej rua huv Npelehee. 12Thov kuas cov mivnyuas kws Yawmsaub yuav pub rua tug quaspuj hluas nuav ua koj le caaj ceg zoo yaam nkaus le Peles caaj ceg kws Thama yug rua Yuta.”
13Yog le nuav Npau‑a txhad le yuav Luv ua quaspuj. Nwg moog nrug Luv pw hab Yawmsaub pub Luv xeeb tub yug tau ib tug tub. 14Tej quaspuj has rua Na‑aumi tas, “Qhuas Yawmsaub kws nub nua tsw tso koj tseg ca ua tug kws tsw muaj kwvtij txheeb. Thov ca tug mivtub nuav muaj koob meej nchaa quas lug rua huv cov Yixayee. 15Tug mivtub nuav yuav tsaav koj txujsa hab yug koj rua thaus koj laug. Tsua qhov tug mivtub nuav yog tug nyaab kws hlub koj yug, yog tug nyaab kws tswm txaj dua xyaa leej tub.” 16Tes Na‑aumi txawm muab tug mivtub hov puag rua huv nwg lub xubndag hab tu tug mivtub hov. 17Tej quaspuj kws nyob ze ib ncig has tas, “Yug tau ib tug tub rua Na‑aumi lawm.” Puab tis npe rua tug mivtub hov hu ua Aunpe. Aunpe yog Yexi txwv, Yexi yog Tavi txwv.
18Ntawm nuav moog yog Peles caaj ceg. Peles yog Hexaloo txwv, 19Hexaloo yog Laa txwv, Laa yog Aminanta txwv, 20Aminanta yog Nasoo txwv, Nasoo yog Xaamoo txwv, 21Xaamoo yog Npau‑a txwv, Npau‑a yog Aunpe txwv, 22Aunpe yog Yexi txwv, Yexi yog Tavi txwv.