10

Nau-es Cov Tub Tej Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.5-23)

1Tom qab uas dej nyab ntiajteb tas lawm, Nau-es peb tug tub: Xees, Has thiab Yafej mam muaj tubki; cov nram qab no yog lawv cov xeebntxwv.
2Yafej cov tub yog: Nkaumes, Makus, Madais, Yavas, Tunpas, Mesej thiab Tilas. Lawv cov no yog yawgkoob ntawm cov neeg uas tseem ris lawv lub xeem. 3Cov neeg Akenas, Lifathas thiab Taunkamas yog Nkaumes cov xeebntxwv. 4Yavas cov xeebntxwv yog Elisas, Xapees, Kilipulus thiab Ludes, 5lawv yog yawgkoob ntawm cov neeg uas mus nyob raws tej koog povtxwv thiab raws tej ntug hiavtxwv. Cov no yog Yafej cov xeebntxwv uas lawv nyias mus nyob nyias ib lub tebchaws raws li nyias xeem thiab nyias pab uas hais nyias yam lus.
6Has cov tub yog Kuses, Iziv, Linpias thiab Kana-as, lawv cov no yog yawgkoob ntawm cov neeg uas ris lawv lub xeem. 7Kuses cov xeebntxwv yog Senpas, Havilas, Satas, La-amas thiab Setekas. La-amas cov xeebntxwv yog cov neeg Senpas thiab cov Dedas. 8Kuses muaj ib tug tub hu ua Nimelaus, nws yog thawj tug neeg uas muaj hwjchim kav tebchaws nyob hauv ntiajteb no. 9Vajtswv pab nws, nws thiaj ua tau ib tug neeg tua nqaij uas nto npe heev, vim li no tej neeg thiaj pheej hais tias, “Thov tus TSWV ua rau koj kom koj yog ib tug neeg tua nqaij uas nyob nto npe ib yam li Nimelaus!” 10Lub nroog Npanpiloos, lub nroog Elekhas thiab lub nroog Akas, yog thawj cov nroog uas nws xub kav, peb lub nroog no puavleej nyob hauv tebchaws Npanpiloos. 11Nws tau tawm hauv lub tebchaws ntawd mus rau hauv tebchaws Axilias thiab mus tsim lub nroog Nineves, lub nroog Lehaunpaus Iles, lub nroog Kalas 12thiab lub nroog Lesees uas nyob hauv ntu nruab nrab ntawm lub nroog Nineves thiab lub tuamceeb nroog Kalas.
13Iziv cov xeebntxwv, mas yog cov Lidias, cov Anas, cov Lehaj, cov Nafetus, 14cov Pathelus, cov Kaxelus thiab cov Keletes; cov Filitees yog cov neeg uas hais los saum no tej xeebntxwv.
15Kana-as tus tub hlob yog Xidoos, thiab Hethes yog yawgkoob ntawm cov neeg uas tseem ris nkawd lub xeem. 16Kana-as yog yawgkoob ntawm cov Yenpus, cov Amaules, cov Kilekasis, 17cov Hivis, cov Alikites, cov Xinis, 18cov Alevas, cov Xemalis thiab cov Hamathis. Cov Kana-as muab faib ua tej xeem tso tawm nyias mus nyob nyias, 19ua rau cov Kana-as tus ciamteb uas pib ntawm Xidoos sab qabteb mus txog ntua rau Nkelales uas ze rau ntawd Nkaxas, thiab sab hnubtuaj mus txog rau ntawm Xaudoos, Kaumaulas, Amas thiab Xenpauyees uas nyob ze rau Lasas. 20Ntawm no yog Has cov xeebntxwv uas muab faib ua tej xeem thiab tso nyias mus nyob muaj nyias ib lub tebchaws, thiab nyias hais nyias ib yam lus.
21Xees uas yog Yafej tus tijlaug, nws yog yawgkoob ntawm cov neeg Henplais. 22Xees cov tub yog Elas, Asulas, Apakesas, Lus thiab Alas, lawv puavleej yog yawgkoob ntawm cov neeg uas ris lawv lub xeem. 23Alas cov xeebntxwv yog cov Uxes, cov Hules, cov Nkethes thiab cov Mesekis. 24Apakesas yog Selas txiv thiab Selas yog Enpes txiv. 25Enpes muaj ob tug tub: muaj ib tug hu ua Pelej, rau qhov tiam uas nws ua neej nyob ntawd cov neeg hauv ntiajteb no tau sib faib lawm, thiab dua li ib tug hu ua Yauketas. 26Yauketas cov xeebntxwv yog cov Alamudas, cov Selefas, cov Haxamaves, cov Yelas, 27cov Hadulas, cov Uxales, cov Nikelas, 28cov Unpales, cov Anpimales, cov Senpas, 29cov Ufilis, cov Havilas thiab cov Yaunpaj. Tagnrho cov no puavleej yog Yauketas cov xeebntxwv. 30Lub tebchaws uas lawv nyob mas txij ntua ntawm Masas mus txog rau ntawm Sefalas uas nyob tim lub laj roob sab hnubtuaj. 31Cov no yog Xees cov xeebntxwv uas lawv nyias mus nyob nyias ib lub tebchaws raws li nyias xeem thiab nyias pab uas hais nyias yam lus.
32Tagnrho cov neeg uas hais los no puavleej yog Nau-es cov xeebntxwv, ib tiam dhau rau ib tiam raws li lawv tej haivneeg. Tom qab uas dej nyab ntiajteb thiaj muaj ntau haivneeg tawm mus nyob puv lub ntiajteb no, lawv yog Nau-es cov tub tej xeebntxwv.