10

Phung Anak Čô Y-Nôê 1Anei phung anak čô mơ̆ng tlâo čô anak Y-Nôê, Y-Sem, Y-Čam, leh anăn Y-Japhet, kkiêng êdei kơ êa lip. 2Phung anak êkei Y-Japhet: Y-Gômer, Y-Magôk, Y-Madai, Y-Jawan, Y-Tubal, Y-Mêsek, leh anăn Y-Tiras. 3Phung anak êkei Y-Gômer: Y-Askênas, Y-Ripat, leh anăn Y-Tôgarma. 4Phung anak êkei Y-Jawan: Y-Êlisa, Y-Tarsis, Y-Kitim, leh anăn Y-Dôdanim. 5Mơ̆ng phung anăn kbiă hriê phung ƀuôn sang bra hiu dôk hlăm čar hang êa ksĭ leh anăn ti plao êa ksĭ. Anăn jing phung anak êkei Y-Japhet hlăm čar diñu, grăp phung tui si klei diñu pô blŭ, tui si găp djuê diñu.
6Phung anak êkei Y-Čam: Y-Kus, Y-Misram, Y-Put, leh anăn Y-Kanaan. 7Phung anak êkei Y-Kus: Y-Sêba, Y-Hawila, Y-Sapta, Y-Rama, leh anăn Y-Saptêka. Phung anak êkei Y-Rama: Y-Sêba leh anăn Y-Dêdan. 8Y-Kus jing ama kơ Y-Nimrôt. Ñu yơh jing sa čô jhŏng ktang tal êlâo ti lăn ala. 9Ñu jing sa čô mnuih êgap mâo hing ang ti anăp Khua Yang. Kyuanăn yơh arăng lač, “Msĕ si Y-Nimrôt, mnuih êgap mâo hing ang ti anăp Khua Yang.” 10Phŭn ƀuôn ala mtao ñu jing ƀuôn Ƀaƀel, ƀuôn Êrek, leh anăn ƀuôn Akat, jih jang ƀuôn anăn dôk hlăm ala čar Sinar. 11Mơ̆ng čar anăn ñu nao kơ čar Asiri leh anăn mdơ̆ng ƀuôn prŏng Niniwơ, ƀuôn Rêhôbôt-Ir, ƀuôn Kala, 12leh anăn ƀuôn Rêsen ti plah wah ƀuôn prŏng Niniwơ leh anăn ƀuôn Kala (ƀuôn Rêsen jing ƀuôn prŏng). 13Y-Misram jing ama kơ Y-Ludim, Y-Anamim, Y-Lêhabim, Y-Naptuhim, 14Y-Patrusim, Y-Kasluhim (mơ̆ng phung anăn yơh kbiă hriê phung Philistin), leh anăn Y-Kaptôrim.
15Y-Kanaan mâo anak êkei, anăn gơ̆ Y-Sidôn, jing anak tal êlâo, leh anăn Y-Het, 16leh anăn phung Jêbusit, phung Amôrit, phung Girgasit, 17phung Hiwit, phung Arkit, phung Sinit, 18phung Arwadit, phung Sêmarit, leh anăn phung Hamatit. Êdei tinăn phung găp djuê Kanaan bra dôk anôk mdê mdê. 19Knông lăn phung Kanaan mă mơ̆ng ƀuôn Sidôn phă ƀuôn Gêrar truh ti ƀuôn Gasa leh anăn phă ƀuôn Sôdôm, ƀuôn Gômôrơ, ƀuôn Atma, leh anăn ƀuôn Sêbôim truh ti ƀuôn Lasa. 20Anăn yơh phung anak êkei Y-Čam tui si djuê diñu, tui si klei diñu blŭ, hlăm čar diñu, tui si djuê ana diñu.
21Y-Sem, pô jing aê phŭn kơ jih jang phung anak Y-Êber, leh anăn jing ayŏng Y-Japhet, mâo phung anak msĕ mơh. 22Phung anak êkei Y-Sem: Y-Êlam, Y-Asur, Y-Arpaksat, Y-Lut, leh anăn Y-Aram. 23Phung anak êkei Y-Aram: Y-Us, Y-Hul, Y-Gêter, leh anăn Y-Mas. 24Y-Arpaksat jing ama kơ Y-Sêla, leh anăn Y-Sêla jing ama kơ Y-Êber. 25Y-Êber mâo dua čô anak êkei: anăn sa čô Y-Pêlek, kyuadah hlăm ênuk ñu phung dôk ti lăn ala bi kah mbha; leh anăn anăn adei ñu jing Y-Jôktan. 26Y-Jôktan jing ama kơ Y-Almôdat, Y-Sêlep, Y-Hasarmawet, Y-Jêra, 27Y-Hadôram, Y-Usal, Y-Dikla, 28Y-Ôbal, Y-Abimaêl, Y-Sêba, 29Y-Ôphir, Y-Hawila, leh anăn Y-Jôbap; jih jang phung anăn jing anak êkei Y-Jôktan. 30Čar diñu dôk mă mơ̆ng ƀuôn Mêsa phă čar Sêphar truh ti čar kngư ti ngŏ. 31Anăn jing phung anak êkei Y-Sem tui si djuê diñu, tui si klei diñu blŭ, hlăm čar diñu, tui si djuê ana diñu.
32Anăn yơh jing phung găp djuê phung anak êkei Y-Nôê tui si ênuk diñu, hlăm čar diñu. Mơ̆ng diñu yơh phung găp djuê bra hiu dôk hlăm lăn ala leh êa lip.