11

Tus Pejthuam Npanpees

1Thaum chivkeeb tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no puavleej paub ib yam lus thiab hais ib yam lus xwb. 2Thaum lawv tsiv mus rau sab hnubtuaj, lawv thiaj mus txog rau ntawm lub tiaj nrag Npanpiloos thiab lawv txawm ua zej ua zos nyob rau ntawm lub tiaj nrag ntawd. 3Lawv ib leeg hais rau ib leeg hais tias, “Cia li tuaj! Peb yuav khawb av los puab ua thwvcib thiab coj mus hlawv kom tawv.” Yog li ntawd, lawv thiaj muab cov thwvcib ntawd thiab roj av nplaum lo ua ke kom ruaj khov. 4Lawv hais tias, “Nimno peb cia li tsim ua ib lub nroog thiab puab ib tug pejthuam kom siab nto ntuj, peb thiaj muaj koob muaj npe nyob nto moo lug thiab tsis tawg khiav mus nyob ua sab ua sua thoob ntiajteb.”
5Ces tus TSWV thiaj los saib lub nroog thiab tus pejthuam uas cov neeg ntawd puab. 6Thiab tus TSWV hais tias, “Nimno lawv yog ib pab thiab hais ib yam lus; qhov no yog tej uas lawv nyuam qhuav pib ua xwb. Tsis ntev ntshai lawv yuav ua tau txhua yam raws li lawv xav ua! 7Peb cia li mus ua kom lawv tej lus sib txawv thiab nyias hais nyias ib yam lus ib leeg tsis totaub ib leeg.” 8Yog li ntawd, tus TSWV thiaj los ua rau lawv tawg mus nyob ri sua thoob plaws hauv lub ntiajteb, thiab lawv thiaj tso tseg tsis tsim lub nroog ntawd ntxiv lawm. 9Yog li ntawd, thiaj muab lub nroog ntawd hu ua Npanpiloos, rau qhov tus TSWV ua rau txhua haivneeg nyias hais nyias ib yam lus, thiab nws ua rau lawv tawg ri sua ntawm qhov chaw ntawd mus nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb no.

Xees Cov Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.24-27)

10Ntawm no mus yog Xees cov xeebntxwv. Tom qab uas dej nyab ntiajteb tas tau ob xyoos, Xees muaj hnubnyoog ib puas xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Apakhesas; 11dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau tsib puas xyoo thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
12Thaum Apakhesas hnubnyoog muaj peb caug tsib xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Selas, 13dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau plaub puas peb xyoos thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
14Thaum Selas hnubnyoog muaj peb caug xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Enpes; 15dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau plaub puas peb xyoos thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
16Thaum Enpes hnubnyoog muaj peb caug plaub xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Pelej; 17dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau plaub puas peb caug xyoo thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
18Thaum Pelej hnubnyoog muaj peb caug xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Le-us; 19dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau ob puas cuaj xyoos thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
20Thaum Le-us hnubnyoog muaj peb caug ob xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Selus; 21dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau ob puas xya xyoo thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
22Thaum Selus hnubnyoog muaj peb caug xyoo, nws muaj ib tug tub hu ua Nahaus; 23dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau ob puas xyoo thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
24Thaum Nahaus hnubnyoog muaj nees nkaum cuaj xyoos, nws muaj ib tug tub hu ua Telas; 25dhau ntawd, nws tseem ua neej nyob tau ib puas kaum cuaj xyoos thiab muaj menyuam coob leej ntxiv.
26Tom qab uas Telas hnubnyoog muaj xya caum xyoo, nws mam li muaj peb tug tub uas yog: Anplas, Nahaus thiab Halas.

Telas Cov Xeebntxwv

27Ntawm no mus yog Telas cov xeebntxwv. Telas cov tub yog Anplas, Nahaus thiab Halas. Halas yog Lauj txiv, 28Halas tuag ua ntej nws txiv thaum tseem nyob hauv lub nroog Ules, hauv tebchaws Npanpiloos uas yug nws lawm. 29Anplas yuav Xalais ua pojniam thiab Nahaus yuav Halas uas yog Ixakhas txiv tus ntxhais Milekas ua pojniam. 30Xalais yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub.
31Telas coj nws tus tub Anplas, nws tus xeebntxwv Lauj uas yog Halas tus tub, thiab nws tus nyab Xalais uas yog Anplas tus pojniam, tsiv tawm hauv lub nroog Ules hauv tebchaws Npanpiloos mus nyob rau tebchaws Kana-as. Tiamsis thaum lawv tsiv los txog ntawm Halas, lawv txawm los nyob rau qhov ntawd. 32Telas tuag rau hauv lub nroog ntawd, thaum nws hnubnyoog muaj ob puas tsib xyoo.