11

Mbaa^mben Fanh Taapv

1Zinh ndaangc lungh ndiev mienh yietc zungv gorngv nduqc nyungc waac hnangv. Waac-eix fih hnangv nzengc. 2Ninh mbuo suiv jienv mingh dong bung maengx, taux Sinaa Deic-Bung, maaih ndau-baengh nyei dorngx, ziouc dingh njiec yiem wuov aqv.
3Laanh gorngv mbuox laanh, “Daaih maah! Mbuo nanv nie-zun buov ngaengc daaih.” Ninh mbuo longc nie-zun div la'bieiv. Ndau-ndiev nyouh haic nyei zung ninh mbuo longc div ba'naih nie. 4Ninh mbuo aengx gorngv, “Daaih maah! Mbuo ceix norm zingh yaac ceix norm fanh taapv hlang taux gu'nguaaic lungh, bun mbuo maaih mengh dauh yaac maiv zuqc bun nzaanx buangv lungh ndiev.”
5Ziouv ziouc njiec daaih mangc baamh mienh ceix nyei zingh caux fanh taapv. 6Ziouv gorngv, “Mangc gaax! Naaiv deix mienh se nduqc fingx mienh yaac gorngv nduqc nyungc waac hnangv. Koqv hoqc jiez gorn zoux, ninh mbuo haih zoux duqv ndongc naaiv, ninh mbuo jiez hnyouv zoux haaix nyungc ninh mbuo ziouc haih zoux duqv cuotv nyei. 7Daaih maah! Mbuo njiec mingh zoux lunc ninh mbuo nyei waac weic bun laanh maiv mengh baeqc laanh.”
8Ziouv ziouc bun ninh mbuo nzaanx nzengc buangv lungh ndiev. Ninh mbuo ziouc guangc, maiv ceix wuov norm zingh aqv. 9Weic naaiv, wuov norm zingh maaih mbuox heuc Mbaa^mben, weic zuqc yiem wuov Ziouv bun mienh nyei waac lunc nzengc. Yiem wuov Ziouv yaac bun zuangx mienh nzaanx mingh yiem buangv lungh ndiev.

Sem Nyei Zeiv-Fun

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 1:24-27)

10Yiem naaiv mingh gorngv Sem nyei zeiv-fun.
 Mbiungc-suiv-imx yiemx liuz lungh ndiev, nqa'haav i hnyangx, Sem duqv yietc baeqv hnyangx wuov hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Aan^faa^satv.
11Duqv liuz Aan^faa^satv, ninh ziangh jienv hmz baeqv hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
12Aan^faa^satv duqv faah ziepc hmz hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Qelaa. 13Duqv liuz Qelaa, Aan^faa^satv ziangh jienv feix baeqv lengh buo hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
14Qelaa duqv faah ziepc hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc E^mbe. 15Duqv liuz E^mbe, Qelaa ziangh duqv feix baeqv lengh buo hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
16E^mbe duqv faah ziepc feix hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Belekv. 17Duqv liuz Belekv, ninh ziangh duqv feix baeqv faah ziepc hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
18Belekv duqv faah ziepc hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Le^u. 19Duqv liuz Le^u, ninh ziangh duqv nyic baeqv lengh nduoh hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
20Le^u duqv faah ziepc nyeic hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Selukv. 21Duqv liuz Selukv, ninh ziangh duqv nyic baeqv lengh siec hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
22Selukv duqv faah ziepc hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Naa^ho. 23Duqv liuz Naa^ho, ninh ziangh duqv nyic baeqv hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
24Naa^ho duqv nyic ziepc juov hnyangx, ninh duqv dauh dorn, mbuox heuc Telaa. 25Duqv liuz Telaa, ninh ziangh duqv yietc baeqv ziepc juov hnyangx, corc maaih dorn maaih sieqv nyei.
26Telaa duqv cietv ziepc hnyangx, ninh duqv buo dauh dorn, mbuox heuc Apc^laam, Naa^ho caux Haalaan.

Telaa Nyei Zeiv-Fun

27Yiem naaiv mingh gorngv Telaa nyei zeiv-fun.
 Telaa zoux Apc^laam, Naa^ho caux Haalaan nyei die. Haalaan zoux Lotv nyei die.
28Haalaan guei seix ndaangc ninh nyei die, Telaa. Haalaan m'daaih yiem ninh cuotv seix nyei deic-bung guei seix, se Ken^ndie Mienh nyei U^aa Zingh. 29Apc^laam caux Naa^ho i dauh dorng jaa. Apc^laam nyei auv heuc Saalaai. Naa^ho nyei auv heuc Minkaa, se Haalaan nyei sieqv. Haalaan zoux Minkaa caux Itc^kaa nyei die. 30Saalaai maiv haih maaih saeng-yungz. Ninh maiv maaih fu'jueiv.
31Telaa dorh ninh nyei dorn, Apc^laam, caux ninh nyei fun, Haalaan nyei dorn, Lotv, caux ninh nyei mbuangz, Apc^laam nyei auv, Saalaai, cuotv Ken^ndie Deic-Bung nyei U^aa Zingh oix mingh Kaa^naa^an Deic-Bung. Mv baac ninh mbuo mingh taux Haalaan Zingh ziouc dingh njiec yiem wuov aqv.
32Telaa ziangh duqv nyic baeqv lengh biaa hnyangx ziouc yiem Haalaan Zingh guei seix mi'aqv.