13

Y-Abram Jêh Ri Y-Lot Tâm Nkhah

1Y-Abram du tă bơh n'gor Êjipt hăn ta n'gor tâm Rđŭng, păng, ur păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ păng geh, jêh ri Y-Lot ndrel ma păng. 2Y-Abram ndrŏng ngăn geh mpô mpa rong, prăk jêh ri mah. 3Jêh ri păng nsong tă bah n'gor Rđŭng tât ta ƀon Bêthel jêh ri ƀon Ai. 4Ta ntŭk păng rdâk du nơng ƀư brah saơm dơh. Ta nây Y-Abram kuăl mbơh sơm ma amoh Yêhôva. 5Y-Lot, nơm hăn nsong ndrel Y-Abram, geh biăp, ndrôk tâm ban lĕ jêh ri geh âk rplay ngih bok. 6Tâm n'gor nây kŏ tât mâu tong ntŭk ma khân păng gŭ ndrel, yorlah mpô mpa drăp ndơ khân păng âk. 7Geh nau tâm djrel ndrăng phung chiă biăp, ndrôk Y-Abram jêh ri rmăk chiă biăp ndrôk Y-Lot. Rnôk nây phung Kanaan jêh ri phung Pêrisit gŭ tâm n'gor.
8Y-Abram lah ma Y-Lot: "Gâp dăn ma may, lơi ăn ôh geh nau tâm djrel may đah gâp, jêh ri ndrăng phung chiă biăp, ndrôk may đah phung chiă biăp, ndrôk gâp; yorlah he jêng oh nâu. 9"Mâu di hĕ geh âk n'gor ta năp măt may? Tâm nkhah hom may nơm gâp, tơ lah may sŏk mpeh pa chiau, gâp mra hăn mơ pa ma; tơ lah may sŏk mpeh pa ma, gâp mra hăn mpeh pa chiau." 10Y-Lot n'gơr măt uănh ta lĕ Neh Lâng dak krong Y-Yurdan geh dak âk lam, jêng nâm bu đang trau Yêhôva nâm bu n'gor Êjipt mpeh ƀon Sôar, Ê hŏ Yêhôva ƀư rai ôh ƀon Sôđôm, jêh ri ƀon Gômôrơ. 11Pô ri Y-Lot săch Neh Lâng Dak Krong Yurdan sŏk lĕ ma păng jêh ri păng hăn mơ pa lơ pô ri khân păng tâm nkhah. 12Y-Abram gŭ tâm n'gor Kanaan. Y-Lot gŭ tâm ƀon toyh tâm Neh Lâng jêh ri păng rgâl ntŭk ngih bok păng hăn tât ta ƀon Sôdôm. 13Phung bunuyh ƀon ƀai jêh ri ƀư tih toyh ngăn đah Yêhôva. 14Yêhôva lah ma Y-Abram jêh Y-Lot tâm nkhah bơh păng. "N'gơr măt may, jêh ri bơh ntŭk may gŭ, uănh mpeh pa dor mpeh, rđŭng, pa lơ, jêh ri pa dâng; 15yorlah lĕ rngôch neh may saơ gâp mra ăn ma may jêh ri ma phung kon sau may n'ho ro. 16Gâp mra ăn phung kon sau may jêng âk nâm bu ndruyh neh. Pô ri tơ lah mbu dơi kơp ndruyh neh, dơi lĕ păng kơp phung kon sau may. 17Dâk hom may, sak nsong rgăn n'gor aơ, yorlah gâp mra ăn n'gor aơ ma may." 18Y-Abram rgâl ntŭk ngih bok păng jêh ri hăn gŭ ta tơm si Mamrê, dăch ƀon Hêbron; jêh ri păng rdâk ta nây du nơng ƀư brah ma Yêhôva.