13

Áp-ram và Lót chia rẽ nhau

1Áp-ram và vợ rời Ai-cập đến Nê-ghép, đem theo tất cả tôi tớ, tài sản. Lót cùng đi với ông. 2Áp-ram rất giàu súc vật và vàng bạc. 3Ông tiếp tục lên hướng Bắc, đến gần Bê-tên, chỗ đóng trại khi trước, giữa Bê-tên và A-hi, 4là nơi ông đã lập bàn thờ và cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu.
5Lót cũng có nhiều chiên, bò và tôi tớ. 6Đất đai miền này không đủ chỗ cho súc vật của Áp-ram và Lót, vì chiên bò quá nhiều, họ không thể sống chung. 7Lại có chuyện tranh chấp giữa bọn chăn chiên của Áp-ram và Lót. Lúc ấy, người Ca-na-an và người Phê-rết sống trong xứ.
8Áp-ram bảo Lót: "Nên tránh chuyện xung khắc giữa bác với cháu, giữa bọn chăn chiên của bác và của cháu, vì chúng ta là ruột thịt. 9Cháu hãy lựa chọn phần đất cháu ưa thích, rồi chúng ta chia tay. Nếu cháu sang phía đông, bác sẽ ở phía tây, còn nếu cháu chọn phía tây, bác sẽ qua phía đông.
10Lót chăm chú nhìn vùng đồng bằng Giô-đan phì nhiêu, nước tưới khắp nơi - lúc ấy Chúa Hằng Hữu chưa hủy diệt Sô-đôm và Gô-mo - Phần đất này giống như vườn Ê-đen, cũng giống miền Xoa nước Ai-cập. 11Lót liền chọn đồng bằng Giô-đan, đem bầy súc vật và tôi tớ mình sang phía đông. Thế là bác cháu chia rẽ. 12Áp-ram ở lại xứ Ca-na-an, còn Lót sống trong các thành phố vùng đồng bằng, dựng trại gần Sô-đôm. 13Dân Sô-đôm độc ác kinh khiếp và tội lỗi quá độ trước mặt Chúa Hằng Hữu.

Lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ram

14Sau khi Lót từ biệt, Chúa Hằng Hữu phán với Áp-ram: "Hãy phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương: 15tất cả dải đất con thấy đây, Ta sẽ cho con và dòng dõi con vĩnh viễn. 16Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như cát bụi, không thể đếm được. 17Con hãy đi dọc ngang quan sát khắp nơi, vì Ta sẽ cho con dải đất này."
18Áp-ram liền dời trại đến chùm cây sồi của Mam-rê, tại Hếp-rôn, và lập bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu.