13

Anplas thiab Lauj Sib Ncaim

1Anplas thiaj coj nws tus pojniam thiab txhua yam uas yog nws tug, thiab Lauj nrog nws tawm hauv tebchaws Iziv mus txog rau pem Nenkes hauv tebchaws Kana-as sab qabteb. 2Anplas yog ib tug neeg muaj txiag npluanuj, muaj yaj, muaj tshis, muaj nyuj, muaj nyiaj thiab muaj kub ntau heev. 3Ces Anplas tawm ntawm qhov chaw ntawd thiab nws tsiv ib qho dhau rau ib qho, rov los rau hauv Npethees. Nws los txog ntawm qhov chaw uas nyob nruab nrab ntawm Npethees thiab A-is uas yav thaud nws tau los tsuam chaw nyob ib ntus 4thiab nws tau teeb ib lub thaj. Nws thiaj pehawm tus TSWV nyob qhov ntawd.
5Lauj tus uas nrog Anplas tsiv ua ke, kuj muaj yaj, muaj tshis, muaj nyuj, muaj cuab muaj yig thiab muaj tubtxib huv tibsi. 6Yog li ntawd, thiaj tsis muaj tshav zaub txaus rau nkawd tej tsiaj nyob ua ke, rau qhov nkawd muaj tsiaj txhu coob heev. 7Ces Anplas cov tub yug tsiaj thiab Lauj cov tub yug tsiaj thiaj sib cav sib ceg nyob tsis taus ua ke. (Lub sijhawm ntawd cov neeg Kana-as thiab cov neeg Pelixes tseem nyob hauv lub tebchaws ntawd.)
8Anplas thiaj hais rau Lauj hais tias, “Wb yog kwvtij txivtub tsis tsimnyog cia koj cov neeg thiab kuv cov neeg sib cav sib ceg li no. 9Wb cia li sib faib nyias mus nyob nyias. Xaiv saib koj nyiam thaj chaw twg. Yog koj mus nyob sablaug, kuv mam mus nyob sabxis, yog koj mus nyob sabxis, kuv mam mus nyob sablaug.”
10Lauj tig saib ibncig ntawd thiab pom tagnrho lub Hav Yauladees mus thoob plaws rau ntawm Xau-as, mas muaj dej txhawv txhua qhov, ib yam li tus TSWV lub Vaj lossis zoo ib yam li lub tebchaws Iziv ntag. (Lub sijhawm ntawd yog ua ntej tus TSWV hlawv lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas.) 11Yog li ntawd, Lauj thiaj hom tagnrho lub Hav Yauladees thiab nws thiaj tsiv mus nyob rau sab hnubtuaj lawm. Qhov uas nkawd tau sib ncaim yog li ntawd. 12Anplas nyob rau sab tebchaws Kana-as, thiab Lauj mus nyob hauv tej nroog uas nyob raws hav thiab mus tsa tsevntaub nyob ze lub nroog Xaudoos. 13Cov neeg Xaudoos ua phem ua qias thiab ua txhaum tawmtsam tus TSWV loj kawg li.

Anplas Tsiv Mus Nyob Hauv Henploos

14Tom qab uas Lauj ncaim lawm, tus TSWV hais rau Anplas hais tias, “Koj tuaj ntawm qhov chaw uas koj nyob ko, tsa qhovmuag ua tib zoo saib mus rau sab qabteb thiab qaumteb, hnubtuaj thiab hnubpoob. 15Kuv yuav muab tagnrho lub tebchaws uas koj qhovmuag pom ntawd pub rau koj thiab koj cov xeebntxwv, thiab lub tebchaws ntawd yuav yog koj tug mus ibtxhis li. 16Kuv yuav pub kom koj muaj xeebntxwv coob heev uas tsis muaj leejtwg yuav suav txheeb li, yog leejtwg suav txheeb tej hmoov av hauv ntiajteb no, mas thiaj yuav suav txheeb koj cov xeebntxwv! 17Nimno, koj cia li sawv kev mus kom thoob plaws lub tebchaws no, rau qhov kuv yuav muab tagnrho lub tebchaws no pub rau koj.” 18Yog li ntawd, Anplas thiaj li tsiv tawm ntawm thaj chaw ntawd thiab mus tsa tsevntaub nyob ze tsob ntoo xeeb ntawm thaj chaw Males hauv lub nroog Henploos, thiab thaum nyob ntawd nws teeb tau ib lub thaj ua chaw fij khoom rau tus TSWV.