13

Tơlơi Abram Hăng Lot Pơčơlah

1Tui anŭn, Abram tơbiă mơ̆ng gah dư̱r kơ čar Êjip nao truh pơ gah thu̱ng lŏn čar Kanaan, jing tring Negewơ, wơ̆t hăng bơnai ñu laih anŭn hrŏm hăng abih gơnam ñu hơmâo laih, laih anŭn amôn ñu Lot ăt nao hăng ñu mơ̆n. 2Abram jing sa čô pơdrŏng biă mă, ñu hơmâo tơpul hlô mơnơ̆ng rong wơ̆t hăng amrăk laih anŭn mah mơ̆n. 3Mơ̆ng tring anih Negewơ anŭn ñu đuaĭ nao pơjưh ƀrư̆ tui mơ̆ng rĭm anih tơl truh pơ Bêthêl, jing anih kơplăh wăh Bêthêl hăng Ai jing anih ñu hơmâo pơdơ̆ng laih anih hlâo adih, 4ăt jing anih ñu pơkra sa boh kơnưl ngă yang blung hlâo mơ̆n. Pơ anŭn yơh ñu kwưh iâu ƀơi anăn Yahweh.
5Hlak anai Lot, jing pô nao hrŏm hăng Abram, ăt hơmâo tơpul triu, bơbe laih anŭn rơmô, wơ̆t hăng sang anŏ ñu pô laih anŭn ƀing hlŭn mơ̆n. 6Samơ̆ anih lŏn anŭn ƀu hơmâo djŏp đang rơ̆k kơ dua gơñu dŏ hrŏm hơbĭt ôh, yuakơ ƀing gơñu hơmâo lu tơpul hlô mơnơ̆ng đơi. 7Tui anŭn, ƀing wai hlô mơnơ̆ng Abram hăng ƀing wai hlô mơnơ̆ng Lot pơrơsua hăng tơdruă. Hlak anŭn ƀing ană plei Kanaan laih anŭn ƀing Periz hlak dŏ hơdip amăng anih lŏn anŭn mơ̆n.
8Tui anŭn, Abram laĭ kơ Lot, “Ƀing ta jing kơnung djuai laih anŭn ƀing ding kơna ih hăng ƀing ding kơna kâo ƀu năng ôh pơrơsua hăng tơdruă. 9Tui anŭn, ƀing ta pơčơlah bĕ. Ruah mă bĕ gah anih lŏn pă ih khăp. Tơdah ih nao gah ieo, kâo či nao gah hơnuă; tơdah ih nao gah hơnuă, kâo či nao gah ieo yơh.”
10Lot angak đĭ lăng jum dar hăng ƀuh abih bang anih amăng dơnung tơhnă̱ Yurdan hlŏng truh kơ anih Zôar, jing anih hơmâo lu ia kar hăng Đang Ơi Adai ƀôdah kar hăng lŏn pơ čar Êjip. (Tơlơi anai jing hlâo kơ Yahweh pơrai hĭ dua boh plei Sedôm laih anŭn Gomôrrah.) 11Tui anŭn, Lot ruah mă abih bang dơnung Yurdan kơ ñu pô hăng đuaĭ nao pơ gah ngŏ̱. Anai yơh jing hiư̆m tơlơi gơñu dua hơmâo pơčơlah hĭ laih. 12Abram dŏ glaĭ amăng anih lŏn Kanaan, samơ̆ Lot dŏ hơdip hrŏm hăng hơdôm plei amăng dơnung anŭn laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul sang khăn ñu jĕ plei Sedôm. 13Hlak anai ƀing ană plei Sedôm jing ƀing sat ƀai hăng ngă soh prŏng biă mă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh.

Abram Đuaĭ Nao Pơ Plei Hebrôn

14Laih kơ Lot đuaĭ laih mơ̆ng Abram, Yahweh pơhiăp hăng Abram, “Angak đĭ mơta ih bĕ mơ̆ng anih ih dŏ hăng lăng nao bĕ pơ gah dư̱r laih anŭn gah thu̱ng, gah ngŏ̱ laih anŭn gah yŭ̱. 15Kâo či brơi kơ ih laih anŭn kơ ƀing kơnung djuai ih abih bang anih lŏn ih hơmâo ƀuh laih anŭn, jing anih lŏn kơ ƀing ih hlŏng lar. 16Kâo či ngă brơi kơ kơnung djuai ih lu kar hăng ƀruih lŏn amăng lŏn tơnah. Tui anŭn, tơdah hlơi pô dưi yap ƀruih lŏn, anŭn kăh dưi yap abih bang kơnung djuai ih. 17Ră anai, rơbat nao bĕ tui hăng rơyong laih anŭn tơda anih lŏn anai, yuakơ Kâo či brơi abih bang kơ ih yơh.” 18Laih anŭn Abram pơđuaĭ hĭ khul sang khăn ñu hăng nao dŏ jĕ anih khul kơyâo rơgoh hiam lŏm kơ sa čô anăn Mamre ƀơi plei Hebrôn, pơ anŭn yơh ñu pơdơ̆ng đĭ sa kơnưl ngă yang kơ Yahweh.