13

Y-Abram leh anăn Y-Lot Bi Ktlah

1Y-Abram đuĕ mơ̆ng čar Êjip đĭ nao kơ krĭng Dhŭng, ñu, mbĭt hŏng mô̆ ñu, leh anăn jih jang mnơ̆ng ñu mâo, Y-Lot mbĭt hŏng ñu. 2Y-Abram jing mdrŏng snăk, mâo lu hlô mnơ̆ng rông, prăk leh anăn mah. 3Ñu hiu mơ̆ng krĭng Dhŭng truh kơ ƀuôn Bêthel, truh ti anôk ñu mdơ̆ng sang čhiăm mphŭn êlâo ti plah wah ƀuôn Bêthel leh anăn ƀuôn Ahi, 4ti anôk ñu mdơ̆ng sa boh knưl ngă yang êlâo dih. Tinăn Y-Abram iêu wah lač kơ anăn Khua Yang. 5Y-Lot, pô hiu mbĭt hŏng Y-Abram, mâo msĕ mơh lu biăp, êmô, leh anăn sang čhiăm, 6čar anăn amâo mâo djăp anôk ôh kơ diñu dôk mbĭt, kyuadah mnơ̆ng diñu lu đei tơl diñu amâo dưi dôk mbĭt. 7Mâo klei bi msao hdơ̆ng phung mgăt êmô biăp Y-Abram leh anăn phung mgăt êmô biăp Y-Lot. Hlăk anăn phung Kanaan leh anăn phung Pêrisit ăt dôk hlăm čar.
8Y-Abram lač kơ Y-Lot, “Kâo kwưh kơ ih, đăm brei mâo ôh klei bi msao kâo hŏng ih, leh anăn phung mgăt êmô biăp kâo hŏng phung mgăt êmô biăp ih; kyuadah drei jing ayŏng adei. 9Amâo djŏ hĕ mâo jih čar ti anăp ih? Bi ktlah bĕ ih pô mơ̆ng kâo; tơdah ih mă tĭng điâo, kâo srăng nao tĭng hnuă; amâodah tơdah ih mă tĭng hnuă, kâo srăng nao tĭng điâo.” 10 Y-Lot kngưr ală dlăng kơ jih lăn dap êa krông Yurdan truh kơ Ƀuôn Sôar, djăp anôk mâo êa sơăi, jing msĕ si war djam Khua Yang, msĕ si čar Êjip. Ka Khua Yang bi rai ôh ƀuôn Sôdôm leh anăn ƀuôn Gômôrơ. 11Snăn Y-Lot ruah kơ ñu pô jih Lăn Dap êa krông Yurdan, leh anăn ñu nao phă ngŏ. Snăn yơh diñu bi ktlah. 12Y-Abram dôk hlăm čar Kanaan. Y-Lot dôk hlăm ƀuôn prŏng hlăm Lăn Dap, leh anăn ñu bi mđuĕ anôk sang čhiăm ñu nao truh ti ƀuôn Sôdôm. 13Phung mnuih ƀuôn Sôdôm măk ƀai leh anăn ngă soh prŏng snăk hŏng Yêhôwa.
14Leh Y-Lot bi ktlah mơ̆ng ñu, Yêhôwa lač kơ Y-Abram, “Kngưr ală ih, leh anăn mơ̆ng anôk ih dôk, dlăng phă dưr, phă dhŭng, phă ngŏ, leh anăn phă yŭ; 15 jih jang lăn ih ƀuh kâo srăng brei kơ ih leh anăn kơ phung anak čô ih hlŏng lar. 16Kâo srăng brei phung anak čô ih jing lu msĕ si ƀruih lăn. Snăn tơdah arăng dưi yap ƀruih lăn, arăng dưi mơh yap phung anak čô ih. 17Kgŭ bĕ ih, êbat hiu tar ƀar čar anei, kyuadah kâo srăng brei čar anei kơ ih.” 18Y-Abram bi mđuĕ anôk sang čhiăm ñu, leh anăn nao dôk ti đang kyâo ti Mamrê, giăm ƀuôn Hêbron; leh anăn ñu mdơ̆ng tinăn sa boh knưl ngă yang kơ Khua Yang.