14

Y-Abram Rklaih Y-Lot

1Tâm rnôk Y-Amraphel hđăch n'gor Sinar, Y-Ariôk hđăch bon Êlasar, Y-Kêdôr, Lômer hđăch ƀon Êlam jêh ri Y-Tidal hđăch ƀon Gôim, 2phung hđăch nây tâm lơh đah Y-Bêra hđăch ƀon Sôdôm, Y-Birsa hđăch ƀon Gômôrơ, Y-Sinap hđăch ƀon Atma, Y-Sêmêber hđăch ƀon Sêbôim jêh ri hđăch ƀon Bêla (jêng ƀon Sôar). 3Lĕ rngôch phung aơ tâm rƀŭn tâm rlŭng Sidim (jêng Dak Mƀŭt Boh). 4Dôl tâm jât ma bar năm khân păng lăp hđăch Y-Kêdôr Lômer ƀiălah năm jât ma pe khân păng plơ̆ sĭt tâm rdâng hăn ndrel ma phung hđăch mpeh ma păng, jêh ri khân păng tâm lơh, dơi khân păng đah phung Rêpham ta ƀon Astarôt Karnan, đah phung susim ta ƀon Ham, đah phung Êmim ta ƀon Savê Kiriatham. 6Jêh ri ndrel ma phung Hôrit tâm yôk Sir, tât ta Êl paran ta n'har neh tâm bri rdah. 7Jêh ri khân păng sĭt tă bơh nây, tât ta ƀon Ênmispat (jêng ƀon Kadês). Jêh ri khân păng tâm lơh dơi đah lĕ n'gor phung Amalek jêh ri đah phung Amôrit, gŭ ta ƀon Hasasôn Tamar. 8Dôl nây hđăch ƀon Sôdôm, hđăch ƀon Gômôrơ, hđăch ƀon Atma, hđăch ƀon Sêbôim, jêh ri hđăch ƀon Bêla (jêng ƀon Sôar) hăn jêh ri dăp kahan khân păng ma nau tâm lơh tâm Rlŭng Siđim, 9đah Y-Kêdôr Lômer hđăch ƀon Êlam, Y-Tidal hđăch ƀon Gôim, Amraphet, hđăch n'gor Sinar, jêh ri Y-Ariôk hđăch ƀon Êlasar, puăn nuyh hđăch tâm lơh đah prăm nuyh hđăch. 10Geh Tâm Rlŭng Sitim geh âk ntu dak blĭt ƀitimer. Hđăch ƀon Sôdôm jêh ri hđăch ƀon Gômôrơ du jêh ri tŭp tâm ntu nây jêh ri phung hôm nchuăt du leo pa yôk. 11Phung rlăng sŏk lĕ drăp ndơ ƀon Sôdôm jêh ri ƀon Gômôrơ, nđâp ma lĕ ndơ khân păng sông sa jêh ri ntơm sĭt. 12Khân păng nhŭp Y-Lot tâm ban lĕ jêng kon oh Y-Abram nđâp ma lĕ drăp ndơ păng, nơm nây gŭ ta ƀon Sôdôm jêh ri khân păng sĭt.
13Du huê tâm phung du văch mbơh ma Y-Abram, du huê Hêbrơ. Y-Abram gŭ ta tơm si Mamrê, du huê Amôrit, oh Eskôl jêh ri Aner. Phung aơ tâm rnglăp đah Y-Abram. 14Tơ lah Y-Abram tăng lư kon oh păng jêng bŭ nă jêh, păng rgum leo pe rhiăng jât ma pham nuyh păng hŏ nti jêh, phung bu deh tâm ngih păng, jêh ri tĭng phung rlăng tât ta ƀon Dan. 15Dôl măng Y-Abram tâm pă phung n'hat na păng, dơi đah phung rlăng nây, jêh ri tĭng phung nây ta ƀon Hôba mpeh mơ dor ƀon Damas. 16Păng sŏk rgum lĕ rngôch drăp ndơ, păng sŏk sĭt Y-Lot kon oh păng tâm ban lĕ, nđâp ma drăp ndơ păng, nđâp ma phung bu ur jêh ri phung bunuyh êng.

Mêlkisadek Mât Ton Ma Y-Abram

17Jêh Y-Abram sĭt tă bơh nau dơi đah Y-Kêdôr Lomer jêh ri phung hđăch ndrel ma păng, hđăch ƀon Sôđôm luh hăn tâm mâp đah Y-Abram ta rlŭng Savê (nâm bu ntĭt rlŭng hđăch) 18Y-Mêlkisadek hđăch ƀon Salem ndjôt leo piăng let jêh ri dak play kriăk ƀâu. Y-Mêlkisadek jêng Kôranh ƀư brah ma Brah Ndu, Nơm Ta Kalơ Lơn. 19Păng mât ton ma Y-Abram jêh ri lah: "Ăn Brah Ndu Nơm Kalơ Lơn, Nơm Rhăk trôk jêh ri neh ntu mât ton ma Y-Abram.
20Jêh ri mât ton ma Brah Ndu, Nơm Kalơ Lơn. Nơm jao jêh phung rlăng đah may tâm ti may.' Jêh ri Y-Abram ăn ma Y-Mêlkasadek du kô̆ tâm jât lĕ ndơ păng sŏk jêh. 21Hđăch ƀon Sôdôm lah ma Y-Abram: "Ăn bunuyh ma gâp jêh ri drăp ndơ dŏng ma may nơm.' 22Ƀiălah Y-Abram lah ma hđăch ƀon Sôdôm: "Gâp ton sơm săk jêh ma Yêhôva Brah Ndu Nơm Kalơ Lơn, nơm rlăk trôk jêh ri neh ntu. 23Gâp mâu mra sŏk ôh du mlâm nglai mâu lah du njăr rse kât ntâu jot, mâu lah du ntil ndơ may, klah lah may lah: 'Gâp yơh n'hao ndrŏng Y-Abram', 24gâp mra sŏk kanŏng ndơ phung dôl mom sa jêh, jêh ri ndơ pă ma phung bunuyh hăn ndrel ma gâp; ăn Y-Aner, Y-Eskôl, jêh ri Y-Mamrê sŏk ndơ tâm pă ma khân păng.