15

Vajtswv Coglus Rau Anplas

1Tom qab ntawd, Anplas ua yogtoog thiab hnov tus TSWV hais rau nws tias, “Anplas, koj tsis txhob ntshai. Kuv yuav ua daim hlau thaiv koj thiab kuv yuav muab tej nqi zog uas zoo heev rau koj.”
2Tiamsis Anplas teb hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv yeej ibtxwm tsis muaj tub, koj yuav muab nqi zog rau kuv ua dabtsi? Tus uas yuav tuav kuv tej qubtxeeg qubteg, ces yog Eli-exes uas yog neeg Damaxes nkaus xwb. 3Koj twb tsis pub menyuam rau kuv, ntshai yuav kawg kuv muab kuv tej qubtxeeg qubteg tso rau kuv ib tug tub qhe uas yug hauv kuv tsev ua tus tuav.” 4Ces dhau ntawd los nws rov qab hnov tus TSWV hais rau nws ib zaug ntxiv tias: “Tus tub qhe Eli-exes yuav tsis tau ua tus tuav koj tej qubtxeeg qubteg, koj tus tub uas koj yug thiaj yog tus uas yuav tuav koj tej qubtxeeg qubteg.” 5Vajtswv coj Anplas tawm mus rau nraum zoov thiab hais rau nws tias, “Koj tsa qhovmuag saib saum ntuj thiab suav cov hnubqub saud saib koj suav puas txheeb, koj yuav muaj xeebntxwv coob npaum li tej hnubqub ntawd ntag.”
6Anplas thiaj cia siab ntsoov rau tus TSWV tej lus, vim nws muaj kev cia siab, tus TSWV thiaj txaus siab heev rau nws thiab suav hais tias nws yog ib tug neeg ncaj ncees.
7Ces tus TSWV hais rau nws tias, “Kuv yog tus TSWV uas coj koj kev tawm hauv lub nroog Ules uas nyob hauv tebchaws Npanpiloos los, thiab kuv yuav muab lub tebchaws no pub rau koj ua koj tug mus li.”
8Tiamsis Anplas nug hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, yuav ua li cas kuv thiaj paub hais tias, lub tebchaws no yog kuv tug tiag?”
9Tus TSWV teb hais tias, “Koj cia li coj ib tug nyuj, ib tug tshis thiab ib tug laug yaj, mas peb tug tsiaj no ib tug twg yuav tsum muaj hnubnyoog peb xyoos, ib tug nquab dawb thiab ib tug nquab nyeg tuaj fij rau kuv.” 10Anplas coj tej tsiaj ntawd tuaj tua fij rau Vajtswv, thiab muab tej tsiaj ntawd phua ua ob sab, muab ib sab tso rau ib qho ua ob leej sib ncag zos, tiamsis nws tsis phua ob tug noog. 11Thaum dav npoj ya los tsaws rau saum cov nqaij ntawd, nws txawm muab tej dav ntawd lawv ya huv tibsi lawm.
12Thaum uas lub hnub yuav poob qho, Anplas txawm tsaug zog heev, thiab muaj ib qho tsaus nti los roos nkaus nws ua rau nws ntshai kawg li. 13Tus TSWV hais rau nws tias, “Koj tej xeebntxwv yuav mus nrog cov neeg txawv tebchaws nyob, lawv yuav mus ua luag qhev nyob lub tebchaws ntawd thiab yuav raug kev quab yuam tsimtxom mus txog plaub puas xyoo. 14Tiamsis kuv yuav rau txim rau haivneeg uas quab yuam lawv ua qhev ntawd, thiab thaum lawv tawm hauv lub tebchaws ntawd los, lawv yuav nqa nyiaj txiag txhua yam ntau heev nrog lawv los. 15Tiamsis koj yuav ua neej nyob laus nkoos, kaj siab lug mus txog hnub tuag, thiab koj tej xeebntxwv yuav coj koj lub cev mus faus. 16Tom qab uas dhau plaub tiam neeg lawm, koj cov xeebntxwv yuav tau rov qab los rau ntawm no, rau qhov kuv yuav tsis ntiab cov neeg Amaules tawm mus txog thaum lawv ua kev phem kev qias uas txaus kuv rau txim rau lawv tso.”
17Thaum hnubpoob qho thiab tsaus ntuj kiag lawm, tamsim ntawd txawm muaj ib cub tawg ncho pa auv niab thiab ib teg tsau cig lam lug tshwm los phua plhawv kis nruab nrab ntawm cov nqaij tsiaj ntawd mus lawm. 18Hnub ntawd tus TSWV txawm coglus tseg rau Anplas hais tias, “Kuv yuav muab tagnrho lub tebchaws no pub rau koj cov xeebntxwv, txij ntua ntawm Iziv tus ciamteb los mus txog ntua rau ntawm tus Dej Efalates, 19dua li ntawd, kuv tseem yuav muab cov Kenais, cov Kenixis, cov Kamoos, 20cov Hitis, cov Pelixes, cov Lefayees, 21cov Amaules, cov Kana-as, cov Kikasis thiab cov Yenpus tej tebchaws pub rau koj cov xeebntxwv huv tibsi.”