16

H'Agar Jêh Ri Ismaêl

1H'Sarai ur Y-Abram mâu mâp deh kon ôh. Păng geh du huê n'hat na bu ur Êjipt amoh păng H'Agar, 2H'Sarai lah ma Y-Abram: "Aơ, Yêhôva njêng gâp jêng du huê bu ur ndrô gâng (mâu bă kon; ) hăn hom may gŭ ndrel đah bu ur n'hat na bu ur gâp; năng ai gâp mra geh phung kon tă bơh păng." Y-Abram tông bâr H'Sara. 3Jêh Y-Abram gŭ jât năm tâm n'gor Kanaan H'Sarai ur păng sŏk H'Agar n'hat na păng, bu ur Êjipt, jêh ri ăn bu ur nây jêng ur ma sai păng Y-Abram, 4Y-Abram hăn gŭ ndrel ma H'Agar, jêh ri păng ntreo. Tơ lah H'Agar saơ păng nơm ntreo jêh, păng tâm rmot ma Kôranh bu ur păng. 5Jêh ri H'Sarai lah ma Y-Abram: "Ăn nau tih gâp tŭp ta may. Gâp jao an n'hat na gâp tâm ntang ntơh may, jêh ri tơ lah păng ntreo jêh, păng tâm rmot ma gâp. Ăn Yêhôva phat dôih gâp đah may." 6Ƀiălah Y-Abram lah ma H'Sarai: "Aơ, ay jêng Kôranh ma n'hat na bu ur ay, ƀư hom ma păng tĭng nâm nau mĭn ueh." H'Sarai ƀư dăng đah păng, jêh ri du ƀah ngai đah muh măt H'Sarai.
7Tông mpăr ueh Yêhôva saơ păng ta tu dak tâm bri rdah, tu dak nây ta meng trong hăn ta n'gor Sur. 8Păng lah: Ơ H'Agar n'hat na bu H'Sarai, mbah tă ay văch, jêh ri mbah ay leo hăn?" Păng lah: "Gâp du ƀah ngai đah muh măt H'Sarai, Kôranh bu ur gâp" 9Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma păng: "Sĭt hom ta Kôranh bu ur ay, jêh ri tông bâr păng." 10Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma păng: "Gâp mra ăn bĭk phung kon sau ay kŏ bu mâu dơi kơp ôh." 11Tông mpăr ueh Yêhôva lah ma păng: "Aơ, ay hŏ ntreo jêh; ay mra deh ma du huê kon bu klâu. Jêh ri ay mra tâm amoh păng Y-Ismaêl, yorlah Yêhôva tăng jêh nau rêh ni ay.
12Păng mra jêng nâm bu du mlâm seh bri; păng mra joi ƀư ma lĕ rngôch bunuyh jêh ri lĕ rngôch bunuyh mra joi ƀư ma păng, jêh ri păng mra gŭ êng đah lĕ rngôch phung oh nâu păng.'
13H'Agar ntơ amoh ma Yêhôva nơm ngơi đah păng nây: "May Jêng Brah Ndu Nơm Saơ." Yorlah păng lah: "Ngăn hĕ gâp saơ ta aơ nơm saơ gâp?" 14Yor nây, bu rnha ntu dak nây Bêrla-Hai Rôi; aơ, păng gŭ ta vah vang mbon Kadês jêh ri ƀon Bêret. 15H'Agar deh du huê kon bu klâu đah Y-Abram. Y-Abram tâm amoh kon bu klâu H'Agar deh nây Y-Ismaêl. 16Rnôk H'Agar deh ma Y-Ismaêl, Y-Abram geh pham jât ma prau năm jêh.