16

Hacar Sễt Muoi Lám Con

1Sarai lacuoi Apram la cũai cũt. Ma án bữn muoi noaq mansễm tễ cruang Ê-yip-tô táq ranáq yỗn án. Mansễm ki ramứh Hacar. 2-3Sarai atỡng Apram neq: “Yiang Sursĩ tỡ yỗn cứq bữn con. Sanua mới ĩt mansễm táq ranáq yỗn cứq táq lacuoi mới; nhơ tễ mansễm nâi, hái bữn con tŏ́ng tê.”
 Apram pruam cớp santoiq Sarai atỡng. Ngkíq Sarai lacuoi án yỗn án ĩt Hacar táq lacuoi án. Tangái Sarai yỗn Apram ỡt cớp mansễm ki, Apram khoiq ỡt tâng cruang Cana-an muoi chít cumo chơ.
4Apram cớp Hacar táq cha amia apu. Tữ Hacar dáng án ỡt mumiaq, ngkíq án mumat Sarai. 5Chơ Sarai atỡng Apram neq: “Hacar tỡ bữn yám noap cứq noâng. Ŏ́c nâi, cỗ tian mới. Cứq yỗn mansễm táq ranáq cứq cỡt lacuoi mới. Ma tữ án ỡt mumiaq, án ayê cứq. Cứq sễq Yiang Sursĩ toâp parchĩn mới cớp cứq.”
6Ma Apram ta‑ỡi loah Sarai neq: “Sốt pỡ mới mansễm ki. Tam rangứh mới; ntrớu mới yoc ễ táq chóq án, ki mới táq.”
 Ngkíq, Sarai carsống Hacar táq yỗn án arức lứq. Chơ Hacar lúh chíq tễ Sarai.
7Ma ranễng Yiang Sursĩ ramóh Hacar cheq abóc dỡq bân ntốq aiq. Abóc dỡq nâi cheq rana pỡq chu Surơ. 8Ranễng Yiang Sursĩ blớh Hacar neq: “Hacar ơi! Mới ca táq ranáq yỗn Sarai, tễ nléq mới toâq? Cớp mới ễ pỡq chu léq?”
 Hacar ta‑ỡi: “Cứq lúh Sarai, ncháu cứq.”
9Ma ranễng Yiang Sursĩ atỡng Hacar neq: “Mới chu loah pỡ ncháu mới, cớp trĩh nheq parnai án.”
10Ranễng Yiang Sursĩ atỡng ễn: “Cứq yỗn mới cỡt clứng tŏ́ng toiq, yỗn noau tỡ rơi ngih noâng.”
11Chơ ranễng Yiang Sursĩ atỡng Hacar ễn neq: “Sanua nâi mới ỡt mumiaq. Nỡ‑ra mới canỡt con samiang; chơ mới amứh con ki la It-ma-el. Cỗ Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ máh ŏ́c mới chĩuq túh coat. (Ramứh ‘It-ma-el’ parlong loah la ‘Yiang Sursĩ sâng’.) 12Cớp con samiang ki, án bữn mứt pahỡm riang aséh dễn arưih. Án ralỗih níc cớp cũai canŏ́h, ma cũai canŏ́h ralỗih níc tê cớp án. Án tỡ bữn ỡt ien khễ cớp máh sễm ai án.”
13Moâm ki, Hacar amứh Yiang Sursĩ neq: ‘Yiang ca nhêng salĩq cứq’, yuaq án pai: “Cứq khoiq hữm Yiang ca nhêng salĩq cứq.”
14Ngkíq dỡq chữong ki noau amứh neq: ‘Dỡq chữong Yiang ca tamoong cớp nhêng salĩq cứq.’ Dỡq chữong nâi ỡt mpứng dĩ bar coah vil Cadet cớp vil Be-ret.
15Chơ Hacar canỡt muoi lám con samiang. Án la con Apram; cớp Apram amứh con ki It-ma-el. 16Tangái Hacar canỡt It-ma-el, bo ki Apram khoiq tacual chít tapoât cumo.