18

Ba thiên sứ đến thăm Áp-ra-ham

1Chúa lại xuất hiện gặp Áp-ra-ham tại cánh đồng Mam-rê. Trời nắng chang chang, Áp-ra-ham ngồi tại cửa trại dưới tàng cây sồi. 2Vừa ngước nhìn lên, ông thấy ba người đang tiến đến trước mặt, liền chạy ra nghênh đón và cúi mọp xuống đất. 3Áp-ra- ham thưa: "Thưa Chúa, nếu tôi được Chúa đoái thương, xin đừng bỏ qua đầy tớ Chúa" 4Xin cho tôi xách nước rửa chân Chúa và kính mời Chúa nghỉ mát dưới bóng cây. 5Tôi xin đem bánh Chúa dùng rồi sẽ lên đường, vì thế Chúa mới hạ cố đến thăm nhà đầy tớ Chúa. Ba người ấy đáp: "Ông cứ dọn ăn đi!"
6Áp-ra-ham vội vã vào trại bảo Sa-ra: "Mau lên, lấy ba đấu bột lọc nhồi cho nhuyễn rồi làm bánh nhỏ." 7Áp-ra-ham chạy đến chuồng gia súc, chọn một con bê béo bảo đầy tớ nấu dọn gấp. 8Áp-ra-ham đem sữa và bơ cùng thịt con bê đã nấu xong, dọn ra trước mặt ba người ấy, rồi đứng cạnh hầu bàn dưới tàng cây. Ba người đều ăn.

Báo tin Y-sác ra đời

9Chúa hỏi: "Áp-ra-ham! Sa-ra, vợ con ở đâu?"
Áp-ra-ham thưa: "Nàng ở trong trại."
10Một vị bảo: "Độ một năm nữa, Ta sẽ trở lại đây, thăm con; khi đó, Sa-ra vợ con sẽ có một trai." Sa-ra đứng sau lưng vị ấy, tại cửa trại, nên nghe rõ lời hứa này.
11Tuổi trời chất nặng trên vai, Áp-ra-ham và Sa-ra đều già yếu. Sa-ra không còn hy vọng sinh con được nữa. 12Nghe Chúa hứa, Sa-ra cười thầm tự bảo: "Già cả như tôi, đâu còn được niềm vui làm mẹ nữa! Tuổi chồng tôi cũng đã quá cao!"
13Chúa Hằng Hữu hỏi Áp-ra-ham: "Tại sao Sa-ra cười và tự hỏi: Già cả như tôi có thật còn sinh sản được sao? 14Có điều nào Chúa Tự Hữu Hằng Hữu làm không được? Đúng kỳ ấn định, trong một năm nữa, Ta sẽ trở lại thăm con, lúc ấy Sa-ra sẽ có một con trai."
15Sa-ra sợ hãi, chối lia lịa: "Con có dám cười đâu!" Chúa đáp: "Thật con mới cười đó!"

Áp-ra-ham cầu xin Chúa dung thứ dân Sô-đôm

16Ba vị đứng dậy lên đường qua Sô-đôm. Áp-ra-ham theo tiễn chân một quãng đường. 17Chúa Hằng Hữu hỏi: "Ta có nên giấu Áp-ra-ham chương trình Ta sắp thực hiện không? 18Vì Áp-ra-ham sẽ thành một dân tộc lớn và cường thịnh và sẽ làm nguồn phúc hạnh cho các dân tộc trên thế giới. 19Ta đã chọn Áp-ra-ham để người dạy dỗ con cháu và gia nhân vâng giữ đạo Ta, làm điều công chính cương trực, nhờ đó Ta có thể thực thi các lời Ta đã hứa với Áp-ra- ham."
20Chúa Hằng Hữu bảo Áp-ra-ham: "Tiếng ai oán về Sô-đôm và Gô-mo đã thấu trời xanh; tội ác họ thật nặng nề. 21Ta sẽ xuống đó xem thực hư thế nào. Nếu không, Ta cũng biết rõ."
22,23Hai thiên sứ đi ngay qua Sô-đôm, nhưng Chúa Hằng Hữu còn nán lại với Áp- ra-ham. Áp-ra-ham đến gần Chúa, kính cẩn hỏi: "Chúa tiêu diệt người thiện chung với kẻ ác sao? 24Nếu Chúa tìm gặp 50 người thiện trong thành phố, Chúa có tiêu diệt dân chúng không? Hay Chúa sẽ dung thứ họ vì thương 50 người thiện ấy? 25Chúa không bao giờ làm việc ấy! Không bao giờ Chúa diệt người thiện chung với kẻ ác! Không bao giờ Chúa cho người thiện ác đều như nhau cả! Vị Thẩm phán Tối cao của cả thế giới luôn luôn xử đoán công minh."
26Chúa Hằng Hữu đáp: "Nếu Ta tìm gặp 50 người thiện trong thành phố, Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì họ!"
27Áp-ra-ham tiếp lời: "Thưa Chúa, con mạo muội thưa với Chúa, dù con chỉ là tro bụi. 28Nhỡ thiếu mất 5 người thiện trong số 50, Chúa có tiêu diệt thành phố không?" Chúa đáp: "Nếu Ta tìm gặp 45 người thiện, ta sẽ dung thứ cả thành phố!"
29Áp-ra-ham đánh bạo: "Thưa Chúa, nếu chỉ có 40 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì 40 người ấy."
30Áp-ra-ham năn nỉ: "Xin Chúa đừng giận, con xin thưa: Nếu chỉ có 30 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ cả thành phố vì 30 người ấy!"
31Áp-ra-ham khẩn khoản: "Vì con đã đánh bạo nài xin Chúa, nên con xin hỏi: Nhỡ chỉ có 20 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta sẽ dung thứ thành phố vì 20 người ấy!"
32Cố nài nỉ một lần chót, Áp-ra-ham thưa: "Xin Chúa đừng giận, con chỉ xin thưa một lời nữa: "Nhỡ chỉ có 10 người thiện thì sao?" Chúa đáp: "Ta cũng dung thứ cả thành phố vì 10 người ấy!"
33Xong câu chuyện với Áp-ra-ham, Chúa Hằng Hữu ra đi. Áp-ra-ham quay về trại.