18

Tin-Hungh Laengz Bun Dauh Dorn Apc^laa^ham Caux Saalaa

1Apc^laa^ham yiem Mamle nyei domh mba'ong zuei ndiangx-lomc zueiz jienv ndopv-liuh gaengh ndaangc lungh hnoi zanc gauh yuoqv jiex nyei ziangh hoc, Ziouv hinc cuotv bun ninh buatc. 2Apc^laa^ham cau hmien buatc buo dauh m'jangc dorn souv jienv wuov. Ninh yietv buatc, ziouc yiem ndopv-liuh tiux mingh zipv yaac puoqv njiec ndau.
3Ninh gorngv, “Yie nyei ziouv aac, se gorngv ziux meih buatc yie horpc meih nyei hnyouv nor, maiv dungx baeng zaqc nyei jiex yie, meih nyei bou, nyei gaengh ndaangc. 4Yie ziouc dorh deix wuom daaih bun meih mbuo nzaaux zaux, aengx yiem naaiv ndiangx-gorn hitv dangh kuonx. 5Yie mingh lorz deix baav ga'naaiv bun meih mbuo nyanc, tengx meih mbuo maaih deix qaqv aengx yangh jauv mingh. Meih mbuo taux meih mbuo nyei bou naaiv daaih aqv.”
 Ninh mbuo dau, “Longx aqv. Gunv ziux meih nyei waac zoux.”
6Apc^laa^ham gaanv jienv bieqc ndopv-liuh mbuox Saalaa, “Gaanv siepv deix zorqv yietc tongv mbuonv-muonc caix daaih zoux njuov.”
7Gorngv liuz, Apc^laa^ham tiux mingh ngongh guanh wuov, zorqv dauh ngongh dorn lunx nyei, junc nyei, bun bou. Bou ziouc gaanv liuc leiz.
8Apc^laa^ham zorqv deix ngongh nyorx-hmei caux ngongh nyorx aengx caux liuc leiz ziangx nyei ngongh orv mbenc ninh mbuo buo dauh. Nyanc wuov zanc, ninh ganh aeqv, souv jienv ndiangx ga'ndiev, ninh mbuo nyei ga'hlen.
9Wuov deix mienh naaic Apc^laa^ham, “Meih nyei auv, Saalaa, yiem haaix?”
 Apc^laa^ham dau, “Yiem wuov, ndopv-liuh gu'nyuoz.”
10Wuov deix buo dauh mienh maaih dauh gorngv, “Da'nyeic hnyangx taux naaiv norm ziangh hoc yie zungv aengx nzuonx taux naaiv. Taux wuov zanc meih nyei auv, Saalaa, ziouc duqv dauh dorn daaih aqv.”
 Saalaa yiem ninh mbuo nqa'haav nqaang ndopv-liuh gaengh ndaangc muangx.
11Apc^laa^ham mbuo i hmuangv zungv gox haic. Saalaa nyei sin yaac nqaai mi'aqv. 12Saalaa yiem hnyouv yietc binc jatv yietc binc hnamv, “Yie gox nzengc aqv. Yie nyei nqox yaac gox haic aqv. Yie corc aengx haih a'hneiv yie nyei nqox fai?”
13Ziouv naaic Apc^laa^ham, “Saalaa weic haaix diuc jatv yaac gorngv, ‘Yie ndongc naaiv gox za'gengh haih maaih gu'nguaaz nyei norh?’ 14Maiv maaih haaix nyungc ndongc haaix aqcZiouv maiv haih zoux. Da'nyeic hnyangx taux naaiv norm ziangh hoc yie aengx nzuonx daaih. Taux wuov zanc Saalaa ziouc duqv dauh dorn daaih aqv.”
15Saalaa gamh nziex nyei, maiv laengz ninh jatv. Ninh gorngv, “Yie maiv jatv niaa.”
 Ziouv gorngv, “Meih za'gengh jatv nyei.”

Apc^laa^ham Weic So^ndom Zingh Tov Ziouv

16Wuov deix mienh yiem naaic cuotv jauv mingh taux norm dorngx mangc duqv buatc ⟨So^ndom Zingh.⟩ Apc^laa^ham yaac fungx jienv ninh mbuo mingh. 17Ziouv yiem hnyouv hnamv. “Yie oix zoux nyei sic yie oix zuqc bingx, maiv bun Apc^laa^ham hiuv fai? 18Weic zuqc Apc^laa^ham oix benx hlo nyei, henv nyei guoqv. Lungh ndiev maanc guoqv mienh oix weic ninh duqv fuqv. 19Yie ginv ninh daaih weic bun ninh njaaux ninh nyei fu'jueiv caux ninh nyei hoz doic zeiv-fun, zoux horpc zoux baengh fim nyei, ziouc goux longx yie nyei doz. Hnangv naaic, Ziouv haih zoux ziangx ziux ninh laengz bun Apc^laa^ham nyei waac.”
20Ziouv ziouc gorngv mbuox Apc^laa^ham, “Maaih gox So^ndom caux ⟨Go^mo^laa Zingh⟩ nyei waac taux yie nyei m'normh camv haic aqv. Ninh mbuo nyei zuiz hniev haic. 21Yie oix zuqc njiec mingh mangc gaax ninh mbuo zoux nyei sic ndongc yie haiz gox yie wuov deix waac fai? Se gorngv maiv zeiz nor, yie ziouc hiuv aqv.”
22Wuov deix i dauh mienh leih nqoi wuov norm dorngx hungx jienv So^ndom Zingh mingh mi'aqv. Mv baac Apc^laa^ham corc yiem wuov souv jienv Ziouv nyei nza'hmien. 23Apc^laa^ham ziouc mingh fatv nyei naaic Ziouv, “Meih mietc orqv mienh, meih oix liemh kuv mienh caux jienv yietc njiec mietc fai? 24Se gorngv wuov norm zingh maaih hmz ziepc dauh kuv mienh ni? Meih corc oix mietc, maiv weic wuov deix hmz ziepc dauh mienh liouh wuov norm zingh? 25Ziouv za'gengh maiv haih zorqv kuv mienh caux orqv mienh yietc njiec daix guangc saah? Meih gengh maiv haih zoux bun kuv mienh caux orqv mienh fih hnangv nyei. Siemv lungh ndiev nyei Jien oix zoux baengh fim nyei maiv zeiz?”
26Ziouv gorngv, “Se gorngv yie buatc hmz ziepc dauh kuv mienh yie ziouc weic naaiv deix hmz ziepc dauh siex cuotv naaiv norm zingh.”
27Apc^laa^ham aengx gorngv, “Yie hnangv naaiv nor bungx laangc caux Ziouv gorngv maiv gunv yie se kungx benx nie-mbung caux saaiv hnangv. 28Se gorngv maiv gaux hmz ziepc dauh kuv mienh, caa biaa dauh hnangv ni? Laaix zoqc naaiv deix biaa dauh kuv mienh meih corc mietc naaiv norm zingh nyei?”
 Ziouv gorngv, “Se gorngv yiem naaic buatc maaih feix ziepc hmz dauh kuv mienh, yie maiv mietc naaiv norm zingh aqv lorqc.”
29Apc^laa^ham aengx gorngv nzunc, “Se gorngv yiem wuov kungx maaih feix ziepc dauh ni? Hnangv haaix nor?”
 Ziouv dau, “Weic naaiv deix feix ziepc dauh, yie yaac maiv mietc.”
30Apc^laa^ham gorngv, “Ziouv aah! Maiv dungx gaengh qiex jiez oc. Tov bun yie gorngv. Se gorngv yiem wuov kungx maaih faah ziepc dauh hnangv haaix nor?”
 Ziouv aengx dau, “Se gorngv yiem wuov yie buatc maaih faah ziepc dauh yie yaac maiv mietc.”
31Apc^laa^ham gorngv, “Yie ndongc naaiv bungx laangc caux Ziouv gorngv. Se gorngv yiem naaic kungx maaih nyic ziepc dauh hnangv ni?”
 Ziouv gorngv, “Weic naaiv deix nyic ziepc dauh yie yaac maiv mietc wuov norm zingh aqv.”
32Apc^laa^ham gorngv, “Ziouv aah! Tov maiv dungx qiex jiez. Bun yie aengx gorngv nduqc nzunc hnangv. Se gorngv yiem wuov buatc maaih ziepc dauh hnangv ni?”
 Ziouv dau, “Weic naaiv deix ziepc dauh yie yaac maiv mietc.”
33Ziouv caux Apc^laa^ham gorngv liuz waac, ziouc mingh mi'aqv. Apc^laa^ham yaac nzuonx mi'aqv.