18

Sa Čô Ană Hơmâo Ƀuăn Kơ Abraham Hăng HʼSarah

1Yahweh hơmâo pơƀuh rai dơ̆ng kơ Abraham jĕ ƀơi kơyâo rơgoh hiam Mamre. Tơdang Abraham hlak dŏ be̱r ƀơi jơlan mŭt nao amăng sang khăn ñu ƀơi mông pơiă biă mă amăng hrơi anŭn, 2Abraham angak lăng ƀuh klâo čô đah rơkơi dŏ dơ̆ng pơanăp ñu. Tơdang ñu ƀuh ƀing gơ̆, ñu đuaĭ tơbiă nao čơkă ƀing gơ̆ laih anŭn akŭp akŏ ñu tơl sŏ̱ lŏn kiăng pơpŭ kơ ƀing gơ̆, 3ñu laĭ, “Ơ ƀing khua hơi, tơdah kâo hơmâo tơlơi mơak ƀơi anăp ƀing ih, anăm găn rơgao hĭ sang kâo ôh, samơ̆ kâo anai yơh či djru kơ ƀing ih. 4Brơi kâo ba rai bĕ ƀiă ia kiăng kơ ƀing ih rao tơkai laih anŭn pơdơi gah yŭ kơyâo anai. 5Brơi kâo ba rai ƀiă gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ ƀing ih ƀơ̆ng; tui anŭn ƀing ih či dưi hơmâo pran ƀiă yơh amăng jơlan ƀing ih či rơbat nao dơ̆ng. Ƀing ih hơmâo pơyom kơ kâo yơh tơl mŭt rai amăng sang kâo, tui anŭn yơh, brơi kơ kâo djru kơ ƀing ih ƀiă bĕ.” Ƀing gơñu laĭ glaĭ, “Bơni kơ ih yơh, ngă bĕ tui hăng tơlơi ih dưi.”
6Abraham ječ ameč mŭt nao amăng sang khăn hăng laĭ kơ HʼSarah, “Tañ bĕ, ih mă bĕ klâo kơdŭng tơpŭng hiam hloh anŭn, laih anŭn pơkra hăng ŏm ƀañ tơpŭng bĕ.” 7Giŏng anŭn, ñu đuaĭ nao pơ war hlô mơnơ̆ng rong hăng ruah mă sa drơi ană rơmô rơmŏng laih anŭn brơi kơ sa čô ding kơna ñu, jing pô ječ ameč pơkra tañ. 8Ñu mă ia tơsâo rơmô, rơmuă ia tơsâo, añăm mơnơ̆ng laih anŭn pŭ̱ asơi añăm anŭn ƀơi anăp ƀing tuai anŭn. Tơdang ƀing gơñu hlak dŏ ƀơ̆ng, Abraham dŏ dơ̆ng jĕ ƀing gơ̆ gah yŭ kơyâo anŭn kiăng djru kơ ƀing gơ̆.
9Giŏng anŭn, ƀing gơ̆ tơña kơ Abraham, “Pơpă bơnai ih HʼSarah lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ, “Ñu dŏ amăng sang khăn adih.”
10Giŏng anŭn, Yahweh laĭ, “Kâo či wơ̆t glaĭ pơ anai thŭn anăp anai ăt ƀơi bơyan anai mơ̆n laih anŭn bơnai ih HʼSarah či hơmâo sa čô ană đah rơkơi yơh.” Hlak anŭn HʼSarah hlak dŏ gah rŏng kơ Abraham, ƀơi bah amăng sang khăn hăng hơmư̆ tơlơi anŭn. 11Abraham hăng HʼSarah tha biă mă laih, laih anŭn HʼSarah hơmâo rơgao hĭ laih thŭn ƀing đah kơmơi juăt hơmâo ană. 12Tui anŭn, HʼSarah klao kơ ñu pô hăng laĭ, “Ră anai kâo tha laih anŭn ƀu ai dơ̆ng tah, kâo ăt dŏ hơmâo tơlơi mơak anŭn mơ̆n hă? Laih dơ̆ng rơkơi kâo ăt tha laih mơ̆n.”
13Hơnŭn yơh Yahweh tơña kơ Abraham, “Yua hơget HʼSarah klao hăng laĭ, ‘Kâo dưi hơmâo sa čô ană biă mă hă tơdang kâo tha laih?’ 14Hơmâo mơ̆ tơlơi tơnap đơi tơl Yahweh ƀu dưi ngă ôh? Kar hăng Kâo hơmâo laĭ laih, Kâo či wơ̆t glaĭ kơ ih amăng thŭn pơanăp ƀơi mông Kâo hơmâo pơkơčah laih, laih anŭn HʼSarah či hơmâo sa čô ană đah rơkơi yơh.”
15Yuakơ HʼSarah huĭ, tui anŭn ñu hơngah hăng laĭ, “Kâo ƀu klao ôh.” Samơ̆ Yahweh laĭ, “Sĭt, ih hơmâo klao laih.”

Abraham Rơkâo Pơala Kơ Plei Pơnăng Sedôm

16Tơdang ƀing tuai anai tơgŭ kiăng kơ rơbat nao truh pơ sa anih ƀing gơñu dưi lăng trŭn nao pơ plei Sedôm, laih anŭn Abraham rơbat hăng ƀing gơñu mơ̆n kiăng kơ pơhiăp pơčơlah hăng ƀing gơ̆. 17Giŏng anŭn, Yahweh pơmĭn, “Kâo ƀu či pơdŏp ôh mơ̆ng Abraham hơget tơlơi Kâo amra či ngă. 18Sĭt yơh Abraham či jing sa kơnung djuai prŏng kơtang, laih anŭn Kâo či bơni hiam kơ abih bang kơnung djuai ƀơi lŏn tơnah mơ̆ng gơ̆ yơh. 19Yuakơ Kâo hơmâo ruah mă ñu laih kiăng kơ ñu či kơčrâo brơi kơ ƀing ană ñu laih anŭn ƀing ană tơčô ñu đuaĭ tui jơlan Yahweh hăng ngă tui hơget tơlơi jing djơ̆ găl hăng tơpă hơnơ̆ng; tui anŭn Kâo či ngă brơi kơ Abraham hơget tơlơi Kâo hơmâo ƀuăn laih hăng ñu.”
20Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng Abraham, “Hơmâo khul tơlơi phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing amăng plei pơnăng Sedôm laih anŭn Gomôrrah prŏng biă mă yuakơ tơlơi soh sat gơñu. 21Tui anŭn yơh, Kâo či trŭn nao hăng lăng tơdah hơget tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih jing sat ƀai kar hăng tơlơi phŏng kơđi anŭn.”
22Giŏng anŭn, ƀing tuai anŭn rơbat anăp nao gah kơ plei Sedôm hăng Gomôrrah, samơ̆ Abraham ăt dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Yahweh. 23Giŏng anŭn, Abraham rai jĕ Yahweh hăng tơña, “Ih či nao pơrai biă mă hă ƀing tơpă hơnơ̆ng wơ̆t hăng ƀing soh sat? 24Tơdah hơmâo rơmapluh čô mơnuih tơpă hơnơ̆ng amăng plei anŭn, ih ăt či pơrai hĭ plei anŭn mơ̆? Ih ƀu pap brơi kơ anih anŭn yuakơ kiăng pơklaih hĭ rơmapluh čô anŭn ôh hă? 25Sĭt ih ƀu či pơdjai hĭ ƀing tơpă hơnơ̆ng hrŏm hăng ƀing soh sat ôh. Ih ƀu dưi ngă kơ tơlơi anŭn ôh, tơl yap hĭ ƀing tơpă hơnơ̆ng kar hăng ƀing sat ƀai mơ̆n. Tơlơi anŭn ƀu či truh ôh. Pô phat kơđi abih bang lŏn tơnah ƀu či ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh hă?”
26Yahweh laĭ glaĭ, “Tơdah Kâo hơduah hơmâo rơmapluh čô tơpă hơnơ̆ng amăng Sedôm, Kâo ƀu či pơrai hĭ ôh yuakơ ƀing gơñu anai.”
27Giŏng anŭn, Abraham laĭ dơ̆ng, “Ơ Yahweh hơi, pap mơñai kơ kâo đa yuakơ khĭn pơhiăp hăng Ih dơ̆ng laih anŭn kâo kơnơ̆ng jing sa čô mơnuih ƀruih lŏn đôč. 28Hiư̆m pă tơdah mrô ƀing tơpă hơnơ̆ng pơ anŭn kơnơ̆ng hơmâo pă̱pluh-rơma čô đôč? Ih ăt či pơrai hĭ abih plei anŭn yuakơ kơƀah hĭ rơma čô mơ̆?”
 Yahweh laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či pơrai hĭ plei anŭn ôh tơdah Kâo hơduah ƀuh pă̱pluh-rơma čô mơnuih tơpă hơnơ̆ng.”
29Sa wơ̆t dơ̆ng Abraham tơña, “Hiư̆m pă tơdah Ih hơduah ƀuh kơnơ̆ng hơmâo pă̱pluh čô đôč?”
 Yahweh laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či pơrai hĭ ñu ôh yuakơ pă̱pluh čô anŭn.”
30Giŏng anŭn, Abraham kwưh dơ̆ng, “Pap mơñai anăm hil kơ kâo ôh Yahweh ăh, samơ̆ brơi kơ kâo pơhiăp dơ̆ng bĕ, ‘Hiư̆m pă tơdah kơnơ̆ng hơmâo klâopluh čô đôč lĕ?’ ”
 Yahweh laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či pơrai hĭ ôh tơdah Kâo hơduah ƀuh klâopluh čô pơ anŭn.”
31Abraham tơña dơ̆ng, “Ơ Yahweh, pap mơñai kơ kâo đa yuakơ khĭn pơhiăp hăng Ih dơ̆ng, ‘Hiư̆m pă tơdah kơnơ̆ng hơmâo duapluh čô đôč?’ ”
 Ñu laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či pơrai hĭ plei anŭn ôh yuakơ hơmâo duapluh čô anŭn.”
32Giŏng anŭn, Abraham laĭ dơ̆ng, “Anăm hil kơ kâo ôh Yahweh, samơ̆ brơi kơ kâo pơhiăp kơnơ̆ng sa wơ̆t dơ̆ng đôč, ‘Hiư̆m pă tơdah Ih hơduah ƀuh kơnơ̆ng pluh čô đôč?’ ”
 Yahweh laĭ glaĭ, “Kâo ƀu či pơrai hĭ ñu ôh yuakơ hơmâo pluh čô ƀing tơpă hơnơ̆ng.”
33Laih kơ ñu pơhiăp giŏng laih hăng Abraham, Yahweh đuaĭ hĭ thĕng, laih anŭn Abraham wơ̆t glaĭ pơ anih sang khăn ñu.