19

Klei Bi Rai Ƀuôn Sôdôm leh anăn Ƀuôn Gômôrơ

1Ti tlam dua čô dĭng buăl jăk anăn truh ti ƀuôn Sôdôm; hlăk anăn Y-Lot dôk gŭ ti ƀăng jang ƀuôn. Tơdah Y-Lot ƀuh digơ̆, ñu kgŭ čiăng bi tuôm hŏng digơ̆, leh anăn ñu kŭp ƀô̆ ti lăn. 2Ñu lač, “Nĕ anei, Ơ phung khua kâo ơi, kâo kwưh kơ diih weh bĕ, mŭt đăm hlăm sang kâo, dĭng buăl diih. Rao bĕ jơ̆ng diih, leh anăn aguah ưm mgi diih dưi kgŭ leh anăn lŏ êbat.” Digơ̆ lŏ wĭt lač, “Ơ ơh, hmei srăng dôk hlăm êlan mlam anei.” 3Y-Lot mtrŭt snăk digơ̆; tơl digơ̆ weh mŭt hlăm sang ñu. Ñu mkra kơ digơ̆ sa klei ƀơ̆ng huă, ñu ăm kpŭng amâo mâo kpei ôh, leh anăn digơ̆ huă ƀơ̆ng. 4Ka diñu đih ôh, phung êkei ƀuôn sang ƀuôn Sôdôm wang jŭm sang, phung hlăk ai wăt phung mduôn, jih jang mnuih ƀuôn sang. 5 Diñu iêu Y-Lot leh anăn lač kơ gơ̆, “Ti phung êkei hriê leh ti sang ih mlam anei? Atăt digơ̆ kơ hmei čiăng kơ hmei dưi thâo kral digơ̆.” 6Y-Lot kbiă nao kơ diñu leh anăn kđăl ƀăng bhă ti tluôn ñu. 7Ñu lač, “Kâo kwưh kơ diih, Ơ phung ayŏng adei, đăm ngă klei ƀai anăn ôh. 8Nĕ anei, kâo mâo dua čô anak mniê ka tuôm hŏng êkei hruê ôh; kâo srăng atăt diñu kơ diih, leh anăn brei diih ngă kơ diñu tui si diih čiăng. Ƀiădah đăm diih ngă ôh kơ phung êkei anăn, kyuadah digơ̆ hriê jưh kđap hlăm sang kâo.” 9Phung anăn lač, “Ñăk bĕ ih. Ih jing knŏng sa čô tue, ƀiădah ih čiăng jing pô phat kđi. Snăn hmei srăng ngă jhat kơ ih lu hĭn kơ diñu.” Leh anăn diñu klư̆ Y-Lot hŏng klei ktang. Diñu nao giăm čiăng bi mčah ƀăng bhă. 10Ƀiădah phung êkei dôk hlăm sang Y-Lot anăn yơr kngan ktŭng Y-Lot mŭt hlăm sang hŏng digơ̆, leh anăn kđăl ƀăng bhă. 11 Digơ̆ bi bum ală phung mnuih ti ƀăng bhă sang, phung điêt wăt prŏng, tơl diñu amâo thâo ƀuh duah ƀăng bhă.
12Phung êkei anăn lač kơ Y-Lot, “Ih lŏ mâo pô mkăn tinei mơ̆? Mtâo êkei, phung anak êkei, phung anak mniê, amâodah hlei pô ih mâo hlăm ƀuôn anei, bi kbiă diñu mơ̆ng anei, 13kyuadah hmei dơ̆ng bi rai anôk anei, kyuadah klei ur krao kčŭt kơ phung ƀuôn sang jing prŏng ti anăp Khua Yang; leh anăn Yêhôwa tiŏ hmei hriê čiăng bi rai ƀuôn.” 14Snăn Y-Lot kbiă nao lač kơ phung mtâo êkei ñu, phung êkei bi čuôp leh hŏng phung anak mniê ñu, “Kgŭ bĕ diih, đuĕ mơ̆ng anôk anei; kyuadah Khua Yang srăng bi rai ƀuôn anei.” Ƀiădah phung mtâo êkei ñu mĭn kơ Y-Lot blŭ hlăp kơ diñu.
15Aguah ưm phung dĭng buăl jăk mtrŭt Y-Lot, lač, “Kgŭ bĕ ih, mă mô̆ ih leh anăn dua čô anak mniê ih mâo tinei, huĭdah diih srăng rai luč hlăm klei bi kmhal ƀuôn anei.” 16 Ƀiădah ñu ngă ktrŏ; snăn phung mnuih anăn đoh ti kngan ñu, kngan mô̆ ñu, leh anăn kngan dua čô anak mniê ñu, kyuadah Yêhôwa pap kơ ñu. Digơ̆ atăt ba diñu ti êngao ƀuôn. 17Tơdah digơ̆ atăt phung anăn kbiă leh, digơ̆ lač, “Đuĕ bĕ čiăng bi mtlaih klei hdĭp diih. Đăm dlăng phă tluôn ôh, kăn dôk rei hlăm jih anôk Lăn Dap; đuĕ kơ čư̆ huĭdah diih srăng rai luč.” 18Y-Lot wĭt lač kơ digơ̆, “Ơ ơh, Ơ phung khua kâo. 19Nĕ anei, kâo, dĭng buăl diih mâo leh klei pap ti anăp diih, leh anăn diih ngă leh klei jăk snăk kơ kâo hlăm klei diih bi mtlaih klei hdĭp kâo. Ƀiădah kâo amâo dưi đuĕ ti čư̆ ôh, huĭdah klei jhat hmao kâo leh anăn kâo djiê. 20Nĕ anei, ƀuôn adih giăm leh anăn jing sa boh ƀuôn điêt; leh anăn kâo dưi đuĕ dăp tinăn. Ơ, brei kâo đuĕ dăp tinăn — ñu amâo jing ƀuôn điêt ôh hĕ? — snăn klei hdĭp kâo srăng tlaih.” 21Ñu lač kơ Y-Lot, “Ơ, kâo tŭ mơh klei ih akâo anei, leh anăn kâo amâo srăng bi rai ôh ƀuôn ih lač anăn. 22Ruăt bĕ ih, đuĕ tinăn; kyuadah kâo amâo dưi ngă sa mta klei ôh tơl ih truh tinăn.” Kyuanăn arăng pia ƀuôn anăn Sôar. 23Yang hruê ƀlĕ leh tơdah Y-Lot truh ti ƀuôn Sôar.
24 Hlăk anăn Khua Yang brei hjan boh tâo pui leh anăn pui lĕ ti ƀuôn Sôdôm leh anăn ƀuôn Gômôrơ mơ̆ng Khua Yang hlăm adiê. 25Ñu bi rai phung ƀuôn anăn leh anăn jih Lăn Dap, jih jang mnuih dôk hlăm phung ƀuôn anăn, wăt jih jang mnơ̆ng čăt mơ̆ng lăn. 26 Ƀiădah mô̆ Y-Lot wir dlăng kơ tluôn, leh anăn ñu jing sa ƀĕ kmeh hra. 27Y-Abraham nao ưm aguah ti anôk ñu dôk êlâo ti anăp Khua Yang. 28Ñu dlăng phă ƀuôn Sôdôm, ƀuôn Gômôrơ, leh anăn jih Lăn Dap. Nĕ anei, ñu ƀuh săp pui čar anăn đĭ msĕ si săp pui kpur prŏng.
29Tơdah Aê Diê bi rai ƀuôn hlăm Lăn Dap, Aê Diê hdơr kơ Y-Abraham, leh anăn bi kbiă Y-Lot mơ̆ng krah klei bi rai anăn tơdah ñu bi rai ƀuôn Y-Lot dôk mphŭn dô.

Klei Mphŭn Phung Môap leh anăn Phung Amôn

30Y-Lot đĭ nao mơ̆ng ƀuôn Sôar leh anăn dôk hlăm čư̆ mbĭt hŏng dua čô anak mniê ñu, kyuadah ñu huĭ dôk hlăm ƀuôn Sôar. Snăn ñu dôk hlăm ƀăng boh tâo mbĭt hŏng dua čô anak mniê ñu. 31Amai khua lač kơ adei ñu, “Ama drei mduôn leh, leh anăn amâo lŏ mâo ôh êkei hlăm krĭng anei dưi dôk drei tui si klei bhiăn jih lăn ala. 32Bơ drei, brei drei bi mnăm ama drei hŏng kpiê, leh anăn drei srăng đih hŏng ñu, čiăng kơ drei pioh djuê ñu.” 33Diñu bi mnăm hĕ ama diñu hŏng kpiê mlam anăn. Amai khua nao đih hŏng ama ñu; ƀiădah Y-Lot amâo thâo ôh hbĭl ñu nao đih, kăn thâo rei hbĭl ñu kgŭ. 34Si mgi amai khua lač kơ adei mda, “Kâo đih leh mlam mlei hŏng ama kâo. Brei drei lŏ bi mnăm ñu hŏng kpiê mlam mbloh, leh anăn ih srăng đih hŏng ñu, čiăng kơ drei dưi pioh djuê ama drei.” 35Diñu lŏ bi mnăm ama diñu hŏng kpiê mlam anăn. Adei mda kgŭ leh anăn đih hŏng ama ñu, ƀiădah Y-Lot amâo thâo ôh hbĭl ñu nao đih, kăn thâo rei hbĭl ñu kgŭ. 36Snăn yơh jih dua čô anak mniê Y-Lot ba tian hŏng ama diñu. 37Amai khua kkiêng kơ sa čô anak êkei, leh anăn bi anăn gơ̆ Y-Môap; pô anăn jing ama kơ phung Môap truh kơ hruê anei. 38Adei mda kkiêng kơ sa čô anak êkei mơh, leh anăn bi anăn gơ̆ Y-Ben-Ami; pô anăn jing ama kơ phung Amôn truh kơ hruê anei.