20

A-praham Phếq Abi-maléc

1A-praham loŏh tễ ntốq ki, sễng chu raloan cruang Cana-an, bân mpứng dĩ bar coah vil Cadet cớp vil Surơ. Chơ án pỡq ỡt dỡ tâng ntốq Kê-ar. 2Bo án ỡt ntốq ki án ramóh cũai Kê-ar ca bữn puo ramứh Abi-maléc. A-praham atỡng Abi-maléc tễ Sara lacuoi án, pai Sara la amuaq án. Ngkíq Abi-maléc pỡq coâiq Sara.
3Ma Yiang Sursĩ atỡng Abi-maléc toâq parnáu rláu mpáu neq: “Mới cóq cuchĩt, yuaq mansễm mới ĩt nâi khoiq bữn cayac chơ.”
4Ma Abi-maléc tỡ yũah táq ntrớu chóq mansễm ki. Ngkíq án atỡng neq: “Yiang Sursĩ ơi! Anhia ễ cachĩt cũai tỡ bữn táq lôih tỡ? 5Lứq samiang ki pai mansễm ki la amuaq án. Cớp mansễm ki ngin samiang ki la lứq amiang án. Ma tễ ranáq nâi, cứq tỡ bữn hữm lôih ntrớu.”
6Yiang Sursĩ atỡng án na rláu mpáu neq: “Ơq. Cứq dáng mứt pahỡm mới tỡ bữn táq lôih tễ ranáq nâi. Ngkíq, cứq khoiq catáng tỡ bữn yỗn mới táq lôih ntrớu chóq cứq. Cứq tỡ bữn yỗn mới táq ntrớu chóq mansễm ki. 7Sanua cóq mới culáh loah mansễm ki yỗn cayac án. Samiang ki la cũai tang bỗq cứq. Án têq câu yỗn mới bữn tamoong. Khân mới ma tỡ bữn culáh mansễm ki, lứq samoât mới cớp nheq dống sũ mới cóq cuchĩt nheq.”
8Abi-maléc tamỡ tễ cláih, chơ án arô nheq tữh máh cũai ranễng án. Án ruaih loah yỗn alới tamứng máh ramứh án rláu mpáu. Ngkíq nheq tữh cũai ki sâng croŏq lứq tê. 9Chơ Abi-maléc arô A-praham cớp blớh: “Nŏ́q mới táq ngkíq chóq hếq? Mới bữn ŏ́c par‑ũal ntrớu tỡ? Cỗ nŏ́q mới táq yỗn cứq cớp nheq tữh proai cứq bữn lôih toâr lứq? Nŏ́q mới táq chóq cứq ma tỡ cỡt rit?”
10Abi-maléc blớh ễn A-praham: “Ntrớu mới chanchớm tâng mứt mới, nŏ́q mới táq ngkíq?”
11A-praham ta‑ỡi neq: “Cứq chanchớm neq: ‘Tâng cruang nâi tỡ bữn noau yám noap Yiang Sursĩ. Ngkíq, alới cachĩt chíq cứq, cỗ yoc ễ bữn lacuoi cứq.’ 12Ma lứq samoât mansễm nâi la amuaq cứq tê. Án la con mansễm mpoaq cứq, ma hếq miar mpiq. Ma cứq ĩt án táq lacuoi. 13Tữ Yiang Sursĩ yỗn cứq pỡq chu nâi chu ki yơng tễ dống mpoaq cứq, ki cứq pai cớp lacuoi cứq neq: ‘Khân mới lứq ayooq cứq, ntốq aléq hái toâq, mới dŏq cứq la amiang mới.’”
14Moâm ki, Abi-maléc dững cữu cớp ntroŏq, dếh cũai sũl mansễm cớp samiang, chơ yỗn pỡ A-praham. Cớp án culáh loah Sara yỗn A-praham. 15Abi-maléc atỡng A-praham neq: “Nâi la cruang cứq ndỡm. Ntốq aléq mới yoc ễ ỡt, têq mới ỡt.”
16Abi-maléc atỡng Sara neq: “Cứq yỗn muoi ngin ŏ́c práq pỡ amiang mới. Práq nâi la cứq sadal loah khân ranáq ntrớu ma cứq táq lôih chóq mới. Sanua choâng moat nheq tữh cũai, mới cỡt cũai tỡ bữn táq lôih ntrớu.”
17Moâm ki, A-praham câu sễq Yiang Sursĩ chuai Abi-maléc cớp lacuoi án, cớp nheq mansễm sũl án, yỗn nheq tữh alới ki têq táq ramia loah. 18Yuaq tễ nhũang, Yiang Sursĩ táq yỗn alới ki tỡ têq táq ramia cỗ tian tễ Sara, lacuoi A-praham. Moâm A-praham câu, Yiang Sursĩ chuai nheq tữh cũai ki têq táq ramia loah.