22

Aplahaa muab Yiha xyeem rua sau thaaj

1Dhau ntawd lug Vaajtswv swm Aplahaa lub sab mas has rua nwg tas, “Aplahaa.” Aplahaa teb tas, “Kuv nyob nuav 'os.” 2Vaajtswv has tas, “Ca le coj koj tug tub Yiha, yog koj tuab tug tub kws koj hlub, moog rua Mauliya tebchaws hab muab nwg hlawv xyeem rua sau ib lub roob kws kuv yuav qha koj.” 3Aplahaa txawm sawv ntxuv tseeg pem eeb rua sau neeg luav hab coj nwg ob tug tub qhe kws tseed hluas hab nwg tug tub Yiha nrug nwg moog. Nwg txav tawg swv hlawv xyeem, hab taug kev moog rua lub chaw kws Vaajtswv has rua nwg. 4Thaus moog tau peb nub lawm Aplahaa tsaa muag saib pum lub chaw nyob deb deb. 5Aplahaa txhad has rua ob tug tub qhe tas, “Meb nrug neeg luav nyob ntawm nuav, kuv hab kuv tug tub yuav moog rua tim u, moog pe hawm Vaajtswv taag, ib le maav rov lug rua ntawm meb nuav.” 6Aplahaa muab cov tawg kws yuav swv hlawv xyeem hov rua nwg tug tub Yiha kwv, hab nwg coj suavtawg hab rag huv nwg txhais teg. Tes ob tug txhad ua ke moog. 7Yiha has rua nwg txwv Aplahaa tas, “Txwv.” Aplahaa teb tas, “Mivtub, koj has daabtsw?” Yiha txhad has tas, “Muaj suavtawg hab muaj tawg rauv tassws tug mivnyuas yaaj kws yuav muab hlawv xyeem nyob hovtwg?” 8Aplahaa has tas, “Mivtub, Vaajtswv nwg yuav npaaj hab pub tug mivnyuas yaaj kws swv hlawv xyeem hov.” Mas ob tug txhad ua ke taug kev moog.
9Thaus ob tug moog txug qhov chaw kws Vaajtswv tau has rua nwg lawm, Aplahaa txawm ua ib lub thaaj rua hov ntawd hab muab cov tawg tib tuab zoo rua sau. Nwg muab nwg tug tub Yiha khi lug tso rua sau cov tawg sau lub thaaj. 10Tes Aplahaa txawm cev teg muab rag lug yuav tua nwg tug tub. 11Tassws Yawmsaub tug tubkhai ntuj hu sau ntuj tuaj rua nwg hab has tas, “Aplahaa, Aplahaa.” Aplahaa teb tas, “Kuv nyob nuav 'os.” 12Tug tubkhai ntuj has tas, “Tsw xob kov tug mivnyuas tub hab tsw xob ua le caag rua nwg hlo le, tsua qhov nwgnuav kuv paub tseeb lawm tas koj fwm hab paub ntshai Vaajtswv vem qhov kws koj swv nyog muab koj tug tub, kws yog koj tuab tug tub pub rua kuv.” 13Aplahaa tsaa muag saib na cav pum muaj ib tug txwv yaaj nyob tom nwg qaab kws txwm kub khuab rua ib xyov ntoo ntum ntum. Aplahaa txhad moog muab tug txwv yaaj hov lug xyeem ua kevcai hlawv xyeem theej nwg tug tub chaw. 14Aplahaa txhad hu lub chaw hov tas Yawmsaub yuav npaaj hab pub, yaam le kws has lug txug naj nub nwgnuav tas “Yuav npaaj hab pub rua sau Yawmsaub lub roob.”
15Yawmsaub tug tubkhai ntuj hu sau ntuj tuaj rua Aplahaa zag ob, 16hab has tas, “Yawmsaub has tas, Kuv tuav kuv lub npe cog lug ruaj tas, vem qhov kws koj ua le nuav es swv nyog koj tug tub, kws yog koj tuab tug tub, 17mas kuv yeej yuav foom koob moov rua koj tag tag le, kuv yuav ua rua koj caaj ceg fuam vaam coob heev yaam le tej nub qub sau ntuj hab yaam le tej xuab zeb ntawm ntug havtxwv. Koj caaj ceg yuav tau yeeb ncuab tej rooj loog ua puab tug. 18Ib tsoom tebchaws huv lub nplajteb yuav tau koob moov ntawm koj caaj ceg, vem koj noog kuv tej lug.” 19Aplahaa txhad rov qaab moog ntswb nwg ob tug tub qhe hluas, hab puab ua ke moog rua Npe‑awsenpa. Aplahaa kuj nyob ntawm Npe‑awsenpa.

Nahau caaj ceg

20Dhau ntawd lug muaj tuabneeg has rua Aplahaa tas, “Meekha yug tau mivnyuas rua koj tug kwv Nahau. 21Us yog tug hlub, Npub yog tug kwv, hab muaj Khemu‑ee kws yog Alaa txwv, 22hab Khexe, Haxo, Pinta, Yila hab Npethu‑ee.” 23Npethu‑ee yog Lenpekha txwv. Meekha yug tau yim leej tub nuav rua Nahau kws yog Aplahaa tug kwv. 24Tsw taag le ntawd Nahau tug nam yau kws npe hu ua Le‑uma yug tau Thenpa, Kahaa, Thahas hab Ma‑akha.