22

Tin-Hungh Seix Apc^laa^ham

1Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Tin-Hungh seix Apc^laa^ham. Tin-Hungh gorngv mbuox ninh, “Apc^laa^ham aac.”
 Apc^laa^ham dau, “Oeix! Yie yiem naaiv oc.”
2Tin-Hungh gorngv, “Meih oix zuqc dorh meih nyei dorn, se meih nyei ndoqc dorn, I^sakc, dongh meih hnamv wuov dauh, mingh Mo^li^yaa Deic. Taux wuov yie ziouc mbuox meih oix zuqc faaux haaix norm mbong longc meih nyei dorn zoux buov ziec nyei ga'naaiv.”
3Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Apc^laa^ham jiez sin daaih buic jienv ninh nyei lorh, dorh i dauh ninh nyei bou caux ninh nyei dorn, I^sakc, mingh. Ninh gaeqv zaangh gaux ninh oix buov ziec nyei ga'naaiv ziouc cuotv jauv mingh Tin-Hungh mbuox ninh mingh wuov norm dorngx. 4Taux da'faam hnoi Apc^laa^ham cau hmien mangc buatc wuov norm dorngx mv baac corc go nyei. 5Apc^laa^ham gorngv mbuox ninh nyei bou, “Meih mbuo caux lorh yiem naaiv zuov oc. Yie mbuo i dorn-diex oix mingh wuov zaangc Ziouv, nqa'haav yie mbuo aengx nzuonx meih mbuo naaiv.”
6Apc^laa^ham zorqv longc buov ziec nyei zaangh bun ninh nyei dorn, I^sakc, nyiex jienv. Ninh ganh dorh douz caux nzuqc. Ninh mbuo i dorn-diex mingh aqv. 7I^sakc caux ninh nyei die, Apc^laa^ham, gorngv, “Aa die aah!”
 Apc^laa^ham dau, “Aa dorn aac, zoux haaix nyungc?”
 I^sakc gorngv, “Maaih douz, maaih zaangh nyei, mv baac longc buov ziec nyei ba'gi yungh dorn yiem haaix?”
8Apc^laa^ham dau, “Aa dorn aac, Tin-Hungh ganh oix liuc leiz ziangx buov ziec nyei ba'gi yungh dorn.” I dorn-diex aengx yangh jienv mingh.
9Mingh taux Tin-Hungh mbuox ninh wuov norm dorngx, Apc^laa^ham ceix norm ziec-dorngh daaih, zorqv zaangh zueih yietv zueih nyeic mbaih jienv ziec-dorngh gu'nguaaic. Ninh yaac zorqv ninh nyei dorn, I^sakc, ndoh jienv an jienv ziec-dorngh, zaangh ndui gu'nguaaic. 10Ninh ziouc hnyaa buoz zorqv nzuqc weic daix ninh nyei dorn. 11Mv baac Ziouv nyei fin-mienh yiem gu'nguaaic lungh kaatv Apc^laa^ham gorngv, “Apc^laa^ham aah! Apc^laa^ham!”
 Apc^laa^ham dau, “Oeix! Yie yiem naaiv oc.”
12Fin-mienh gorngv, “Maiv dungx hoic naaiv dauh dorn. Maiv dungx zoux haaix nyungc bun ninh. Ih zanc yie hiuv duqv meih gamh nziex yaac taaih Tin-Hungh weic zuqc meih maiv nzaeng meih nyei dorn, nyunc zorqv meih nyei ndoqc dorn fungx bun yie.” 13Apc^laa^ham cau hmien huin nzuonx mangc nqa'haav nqaang, buatc maaih dauh ba'gi yungh gouv, jorng kuangx jienv lomc-mbiorqc. Ninh ziouc mingh zorqv daaih zoux buov ziec nyei ga'naaiv div ninh nyei dorn. 14Wuov norm dorngx Apc^laa^ham tengx cuotv mbuox heuc “Ziouv ganh oix liuc leiz ziangx.” Ih jaax hnoi mienh corc gorngv, “Yiem Ziouv nyei mbong, Ziouv ganh liuc leiz ziangx bun.”
15Ziouv nyei fin-mienh yiem gu'nguaaic lungh aengx heuc da'nyeic nzunc gorngv mbuox Apc^laa^ham, 16“Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh laengz waac weic zuqc meih hnangv naaiv zoux. Meih maiv nzaeng meih nyei dorn, se meih nyei ndoqc dorn. 17Yie ndongc haaix zungv oix ceix fuqv bun meih. Yie oix bun meih nyei zeiv-fun hiaangx jienv faaux ndongc lungh nyei hleix camv yaac ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv. Meih nyei zeiv-fun yaac oix duqv ninh mbuo nyei win-wangv nyei zingh zoux ninh mbuo nzipc nyei buonc. 18Lungh ndiev maanc guoqv mienh weic meih nyei zeiv-fun oix duqv fuqv, weic zuqc meih muangx yie nyei waac.’ ” 19Apc^laa^ham aengx daaux sin nzuonx taux ninh nyei bou wuov. Ninh mbuo lomh nzoih nzuonx Mbe^e^qe^mbaa. Apc^laa^ham aengx yiem wuov Mbe^e^qe^mbaa.

Naa^ho Nyei Zeiv-Fun

20Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav maaih mienh daaih mbuox Apc^laa^ham, “Minkaa yaac yungz duqv fu'jueiv bun meih nyei youz, Naa^ho, mi'aqv. 21Dorn-hlo heuc Utc. Ninh nyei youz heuc Mbutc, Ke^mu^en (se Aalam nyei die), 22Kesetc, Haaso, Bin^ndaatc, Yitv^laapv, caux Mbe^tu^en.” 23Mbe^tu^en zoux Le^mbe^kaa nyei die. Minkaa yungz duqv naaiv deix hietc dauh dorn bun Apc^laa^ham nyei youz, Naa^ho. 24Aengx maaih Naa^ho nyei auv-dorn, Le^u^maa, yungz duqv Te^mbaa, Gaa^ham, Taa^haatc caux Maa^aa^kaa.