22

Ơi Adai Lông Lăng Abraham

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn Ơi Adai lông lăng Abraham. Ñu pơhiăp hăng gơ̆, “Ơ Abraham!” Gơ̆ laĭ glaĭ, “Kâo yơh anai.” 2Giŏng anŭn, Ơi Adai laĭ, “Mă bĕ ană ih Isa̱k, jing ană ih khăp biă mă kơnơ̆ng ha čô anŭn, laih anŭn nao bĕ pơ tring Môriah. Pơyơr bĕ ñu pơ anŭn jing sa gơnam pơyơr čuh ƀơi sa boh čư̆ amăng khul čư̆ Kâo či kơčrâo brơi.”
3Tui anŭn, mơguah ưm ƀơi hrơi tŏ tui, Abraham tơgŭ laih anŭn akă a̱n-dŏ ƀơi aseh glai ñu. Ñu mă ba hăng ñu dua čô ding kơna hlak ai hrŏm hăng ană ñu Isa̱k mơ̆n. Tơdang ƀing gơñu blah djŭh djŏp laih kơ tơlơi čuh gơnam pơyơr, ƀing gơñu čơdơ̆ng rơbat nao pơ anih Ơi Adai hơmâo pơtă laih kơ Abraham.
4Ƀơi hrơi tal klâo Abraham angak lăng đĭ hăng ƀuh čư̆ anŭn mơ̆ng ataih. 5Ñu pơhiăp hăng ƀing ding kơna ñu, “Dŏ bĕ pơ anai hăng aseh glai anai jăng jai kâo hăng dăm anai nao pơ adih. Ƀing gơmơi dua či nao kơkuh pơpŭ ƀơi čư̆ anŭn laih anŭn či wơ̆t glaĭ kơ ƀing gih.”
6Abraham mă pioh djŭh kơ tơlơi pơyơr čuh ƀơi bra ană ñu laih anŭn ñu pô djă̱ ba apui hăng thŏng. Tơdang ƀing gơñu dua rơbat nao hrŏm hơbĭt, 7Isa̱k tơña kơ ama ñu Abraham, “Ơ ama.” Abraham laĭ glaĭ, “Hơget dăm?” Isa̱k tơña, “Anai nê, apui laih anŭn djŭh ta hơmâo laih anai, samơ̆ pơpă ană triu kiăng kơ pơyơr čuh lĕ?” 8Abraham laĭ glaĭ, “Ơ ană, Ơi Adai Pô yơh či pha brơi triu kiăng kơ pơyơr čuh.” Laih anŭn gơñu dua rơbat nao hrŏm hơbĭt.
9Tơdang ƀing gơñu truh pơ anih Ơi Adai hơmâo pơtă brơi laih, Abraham pơdơ̆ng đĭ sa kơnưl ngă yang pơ anŭn hăng dap djŭh jum dar ƀơi ngŏ anŭn. Ñu mă akă ană ñu Isa̱k laih anŭn pơđih hĭ gơ̆ ƀơi ngŏ kơnưl, jing gah ngŏ kơ djŭh anŭn. 10Giŏng anŭn, ñu yơr tơngan ñu mă thŏng kiăng kơ pơdjai hĭ ană ñu. 11Samơ̆ ling jang Yahweh mơ̆ng adai ur kraih khă kơ ñu, “Ơ Abraham! Abraham hơi!” Ñu laĭ glaĭ, “Kâo yơh anai.” 12Ling jang laĭ, “Anăm pơdjai hĭ ôh ană ih anŭn. Anăm ngă hơget kơ gơ̆ ôh. Ră anai Kâo thâo ih huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai yuakơ ih ƀu hơmâo hơngah hĭ ôh kơ Kâo kiăng kơ pơyơr hĭ ană ih kơnơ̆ng ha čô anŭn.”
13Abraham angak lăng laih anŭn anai nê ñu ƀuh sa drơi triu hlak đo̱m tơki ñu ƀơi pum drơi. Ñu nao mă triu tơno anŭn laih anŭn pơyơr đĭ jing sa gơnam ngă yang čuh pơala kơ ană ñu Isa̱k.
14Tui anŭn, Abraham pơanăn anih anŭn jing Yahweh Či Pha Brơi. Laih anŭn truh kơ tă anai arăng ăt iâu anih anŭn “Ƀơi čư̆ Yahweh, Ñu pha brơi.”
15Ling jang Yahweh iâu Abraham mơ̆ng adai tal dua dơ̆ng tui anai, 16“ ‘Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi dưi Kâo pô,’ Yahweh laĭ tui anai yuakơ ih hơmâo ngă laih tơlơi anai laih anŭn ƀu hơmâo hơngah hĭ ôh kơ Kâo kiăng kơ pơyơr hĭ ană ih kơnơ̆ng ha čô anŭn. 17Sĭt yơh Kâo či bơni hiam laih anŭn ngă brơi kơ ƀing kơnung djuai ih lu kar hăng khul pơtŭ pơ adai laih anŭn čuah ƀơi ha̱ng ia rơsĭ yơh. Ƀing kơnung djuai ih či dưi hĭ hăng ƀing rŏh ayăt gơñu laih anŭn sua mă hơdôm plei pla ƀing rŏh gơñu, 18laih anŭn mơ̆ng kơnung djuai ih yơh abih bang lŏn čar amăng lŏn tơnah či hơmâo tơlơi bơni hiam, yuakơ ih hơmâo tui gưt laih Kâo.”
19Giŏng anŭn, Abraham hăng ană ñu wơ̆t glaĭ kơ ƀing ding kơna ñu laih anŭn ƀing gơñu glaĭ hrŏm hơbĭt pơ anih Beêrseba. Giŏng anŭn, Abraham dŏ hơdip amăng anih Beêrseba anŭn.

Ƀing Kơnung Djuai Nahôr, Adơi Abraham

20Tơdơi ƀiă kơ anŭn Abraham hơmư̆ arăng laĭ, “HʼMilkah, jing bơnai adơi ih Nahôr, hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi kơ adơi ih Nahôr, ƀing gơñu jing: 21Uz jing ană kơčoa, Buz jing adơi ñu, Kemuel (ama Aram), 22Khesed, Hazô, Pildas, Yidlap laih anŭn Bethuêl.”
23Ană tơluč gơñu Bethuêl jing hĭ ama HʼRebekah. HʼMilkah hơmâo rai sapăn čô ană đah rơkơi anŭn kơ Nahôr, adơi Abraham. 24Bơnai hle̱ ñu anăn HʼReumah ăt hơmâo rai ƀing ană đah rơkơi mơ̆n, ƀing gơñu jing: Tebah, Gaham, Tahas laih anŭn Maakhah.