24

Yuav quaspuj rua Yiha

1Nwgnuav Aplahaa laug heev, noob nyoog nchaav lawm. Hab Yawmsaub tau foom koob moov rua Aplahaa txhua yaam. 2Aplahaa has rua nwg tug tub qhe kws noob nyoog laug dua tej huv nwg tsev, yog tug kws saib txhua yaam kws Aplahaa muaj, has tas, “Muab koj txhais teg lug tso rua huv qaab kuv txhais ncej qaab. 3Mas kuv yuav kuas koj tuav Yawmsaub kws yog Vaajtswv kaav sau ntuj hab huv lub nplajteb lub npe cog lug twv tas, koj yuav tsw yuav cov tuabneeg Khana‑aa kws kuv nrug nyob nuav tej ntxhais ua kuv tug tub quaspuj. 4Tassws koj yuav moog rua kuv lub qub tebchaws hab rua kuv cov kwvtij, hab yuav ib tug quaspuj rua kuv tug tub Yiha.” 5Tug tub qhe has rua nwg tas, “Yog tug ntxhais tsw kaam nrug kuv lug rua lub tebchaws nuav, tes kuv yuav coj koj tug tub moog rua huv lub tebchaws kws koj tswv tawm lug ntawd lov?”
6Aplahaa has rua nwg tas, “Ceev faaj tsw xob coj kuv tug tub rov qaab moog rua hov ntawd. 7Yawmsaub kws yog Vaajtswv sau ntuj, yog tug kws coj kuv tawm huv kuv txwv tsev lug hab tawm huv lub tebchaws kws yug kuv, hab cog lug tseg ruaj rua kuv has tas, ‘Kuv yuav pub lub tebchaws nuav rua koj caaj ceg,’ mas Vaajtswv yuav tso nwg tug tubkhai ntuj moog ua koj ntej, mas koj txhad yuav yuav ib tug quaspuj huv lub tebchaws hov rua kuv tug tub. 8Yog tug quaspuj tsw kaam nrug koj lug koj yuav dim tej lug kws cog twv rua kuv nuav. Tsuav yog koj tsw xob coj kuv tug tub rov qaab moog rua lub tebchaws ntawd xwb.” 9Tug tub qhe txhad muab nwg txhais teg tso rua huv qaab nwg tug lospaav Aplahaa txhais ncej qaab, hab cog lug twv tas yuav ua lawv le ntawd.
10Tug tub qhe txawm coj nwg tug lospaav kaum tug ntxhuav tawm moog, hab coj ntau yaam hov txhua chaw tswm txaj ntawm nwg tug lospaav moog. Nwg taug kev moog rua Alaa Nahala‑i tebchaws, moog txug Nahau lub moos. 11Nwg ua kuas cov ntxhuav txhus caug rua ntawm ntug qhov dej nrau lub moos, yog lub swjhawm yuav tsaus ntuj kws cov quaspuj tawm tuaj ntaus dej. 12Nwg has tas, “Au Yawmsaub, kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, thov koj coj kuv txuj hauv kev kuas tav rua nub nua, hab qha txujkev hlub kws ruaj khov rua kuv tug tswv Aplahaa. 13Kuv saamswm sawv ntsug ntawm ntug qhov dej txhawv hab cov tuabneeg huv lub moos tej ntxhais saamswm tawm tuaj ntaus dej. 14Tug ntxhais kws kuv has rua nwg tas, ‘Thov txu koj lub taub dej rua kuv haus,’ tes nwg has tas ‘Haus maj hab kuv yuav ntaus dej rua koj cov ntxhuav haus huvsw,’ mas thov ca tug hov yog tug kws koj tau teem ca ua koj tug tub qhe Yiha tug quaspuj. Yog le nuav kuv txhad paub tseeb tas koj qha koj txujkev hlub kws ruaj khov rua kuv tug tswv Aplahaa.”
15Thaus nwg has lug tsw tau xaus, na cav Lenpekha kws yog Npethu‑ee tug ntxhais kwv nwg lub taub dej sau xub pwg tawm tuaj. Npethu‑ee nam yog Meekha, txwv yog Nahau kws yog Aplahaa tug kwv. 16Tug hluas nkauj hov zoo nkauj heev, yog ib tug ntxhais dawb huv tsw tau muaj ib tug deev le. Nwg nqeg moog rua ntawm lub qhov dej txhawv ntaus dej puv lub taub hab nce rov lug. 17Aplahaa tug qhev dha loo moog tog hab has tas, “Thov koj laub mivntsw dej huv koj lub taub rua kuv haus.” 18Nwg teb tas, “Yawm hlub, haus maj,” tes nwg txawm txu plhuav nwg lub taub dej cev rua haus. 19Thaus cev rua haus taag lawm, nwg txawm has tas, “Kuv yuav ntaus dej rua koj cov ntxhuav haus kuas tsau huvsw.” 20Nwg maaj nroog laub dej huv nwg lub taub rua huv lub daab hab dha rov moog ntaus dej ntawm lub qhov dua, hab nwg ntaus dej rua cov ntxhuav haus huvsw. 21Aplahaa tug qhev saib tuabywv tug hluas nkauj hov xaav paub tas Yawmsaub coj nwg txujkev kws tuaj tav lawm los tsw tau.
22Thaus cov ntxhuav haus dej taag lawm, tug yawm hov txawm muab ib lub khawb kub ntawm qhov ntswg nyaav ib nraab sekhee hab ib nkawg paug teg kub nyaav kaum sekhee rua Lenpekha coj ntawm txhais teg, 23hab has tas, “Thov qha kuv saib koj yog leejtwg tug ntxhais. Huv koj txwv tsev muaj chaw rua peb su los tsw muaj?” 24Nwg teb tas, “Kuv yog Npethu‑ee le ntxhais, kuv yawm yog Nahau, kuv puj yog Meekha.” 25Hab nwg has ntxwv tas, “Peb muaj quav nyaab hab mov noj txaus hab muaj chaw su.” 26Tug yawm ntawd txawm nyo hau hab pe Yawmsaub, 27hab nwg has tas, “Qhuas Yawmsaub kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, nwg tsw tso nwg txujkev hlub ruaj khov tseg hab nwg yeej ua lawv le nwg cog lug tseg rua kuv tug tswv. Kuv mas Yawmsaub tau coj kuv taug kev tuaj txug kuv tug tswv tsev kwvtij.”
28Mas tug hluas nkauj txhad dha moog has rua nwg nam tsev tuabneeg paub txug tej nuav. 29Lenpekha muaj ib tug nug hu ua Lanpaa. Lanpaa txhad dha loo moog saib tug yawm hov tom qhov dej txhawv. 30Thaus nwg pum lub khawb ntswg hab tej paug teg ntawm nwg tug muam txhais teg hab nov tej lug kws nwg tug muam Lenpekha has tas tug yawm tau has rua nwg, Lanpaa txawm moog saib tug yawm hov mas pum nwg sawv ntsug ua ke nrug cov ntxhuav ntawm qhov dej. 31Nwg has tas, “Koj yog tug kws tau Yawmsaub le moov zoo, ca le lug tsev. Koj nyob nrau nuav ua daabtsw? Kuv tub npaaj vaaj tse hab npaaj chaw rua koj cov ntxhuav lawm.” 32Tug yawm hov txhad lug rua huv tsev, mas Lanpaa daws tej ntxhuav hab muab quav nyaab hab zaub rua cov ntxhuav noj, hab muab dej rua nwg hab cov kws nrug nwg tuaj ntxuav kwtaw, 33hab rau zaub mov rua tug yawm hov noj. Tassws nwg has tas, “Kuv yuav tsw noj moog txug thaus kuv has tej lug kws kuv yuav has taag tsaiv.” Lanpaa kuj has tas, “Ca le has.”
34Nwg txhad has tas, “Kuv yog Aplahaa le tub qhe. 35Yawmsaub tau foom koob moov rua kuv tug tswv ntau heev, hab nwg kuj vaam meej. Yawmsaub pub tej nam paab yaaj paab tshws tej paab nyuj, nyaj hab kub, tub qhe nkauj qhev, tej ntxhuav hab neeg luav rua nwg. 36Xala kws yog kuv tug tswv tug quaspuj yug tau ib tug tub rua nwg thaus nwg laug lawm, mas kuv tug tswv muab hlo txhua yaam kws nwg muaj rua nwg tug tub. 37Kuv tug tswv kuas kuv cog lug twv hab has tas, ‘Koj tsw xob yuav cov tuabneeg Khana‑aa kws kuv nrug nyob nuav tej ntxhais ua kuv tug tub quaspuj. 38Tassws koj yuav rov qaab moog rua kuv txwv tsev tuabneeg hab rua kuv cov kwvtij, hab yuav ib tug quaspuj rua kuv tug tub.’ 39Kuv has rua kuv tug tswv tas, ‘Tsaam tug quaspuj hov tsw kaam nrug kuv lug.’ 40Tassws nwg has rua kuv tas, ‘Yawmsaub kws kuv nrug nraim yuav tso nwg tug tubkhai ntuj nrug koj moog hab ua rua txujkev kws koj moog tav. Koj yuav yuav tau quaspuj ntawm kuv cov kwvtij hab huv kuv txwv lub tsev rua kuv tug tub. 41Thaus koj moog txug kuv cov kwvtij, koj txhad dim tej lug kws koj cog twv rua kuv lawm. Yog puab tsw yeem pub tug ntxhais hov rua koj, koj kuj yuav dim tej lug kws koj cog twv rua kuv.’
42“Nub nua kuv tuaj txug ntawm lub qhov dej txhawv hab has tas, ‘Au Yawmsaub, kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, thov koj coj kuv txuj hauv kev kuas tav nwgnuav. 43Kuv saamswm sawv ntsug ntawm ntug qhov dej nuav, mas tug ntxhais kws tuaj ntaus dej kws kuv has rua nwg tas, “Thov muab mivntswv dej ntawm koj lub taub rua kuv haus,” 44tes nwg has tas “Haus maj hab kuv yuav ntaus dej rua koj cov ntxhuav haus,” mas thov ca tug hov yog tug kws Yawmsaub tau teem ca ua kuv tug tswv tug tub quaspuj.’
45“Thaus kuv has huv lub sab tsw tau taag, na cav Lenpekha kwv nwg lub taub dej sau xub pwg tawm tuaj hab nqeg moog ntaus dej ntawm lub qhov dej txhawv. Kuv has rua nwg tas, ‘Thov mivntswv dej rua kuv haus.’ 46Nwg txawm maaj nroog txu lub taub dej sau xub pwg lug hab has tas, ‘Haus maj. Kuv tseed yuav muab dej rua koj cov ntxhuav haus hab.’ Tes kuv txawm haus, hab nwg kuj ntaus dej rua cov ntxhuav haus hab. 47Mas kuv txhad nug nwg tas, ‘Koj yog leejtwg le ntxhais?’ Nwg teb tas, ‘Kuv yog Npethu‑ee le ntxhais, kuv yawm yog Nahau kuv puj yog Meekha.’ Kuv txhad muab lub khawb khawm rua nwg qhov ntswg hab muab paug teg rua nwg coj ntawm txhais teg. 48Hab kuv nyo hau pe Yawmsaub hab qhuas Yawmsaub kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, yog tug kws coj kuv taug txujkev kws raug lawm txhad tau kuv tug tswv cov txheeb ze tug ntxhais rua nwg tug tub. 49Nwgnuav yog mej kaam ua zoo ua ncaaj rua kuv tug tswv, los thov has rua kuv paub. Txawm tsw ua le ntawd los has rua kuv paub, sub kuv txhad txawj moog rua saab xws los saab phem.”
50Lanpaa hab Npethu‑ee txawm teb tas, “Tej nuav yog lug ntawm Yawmsaub lug. Peb yuav has sab has qeg rua koj tsw tau. 51Lenpekha tub nyob ntawm koj xubndag nuav, ca le coj nwg es moog, ca nwg ua koj tug tswv tug tub le quaspuj lawv le Yawmsaub has lawm.”
52Thaus Aplahaa tug qhev tau nov puab tej lug lawm, nwg txawm khoov ntshws huv peg teb pe Yawmsaub. 53Nwg rhu tej paug nyaj paug kub saw nyaj saw kub hab tsoog tsho lug muab rua Lenpekha. Nwg tseed muab tej hov txhua chaw tseem ceeb tswm txaj rua tug nug hab leej nam. 54Nwg hab cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj txhad noj txhad haus hab pw ib mos ntawd. Thaus puab sawv ntxuv tseeg, Aplahaa tug qhev has tas, “Thov tso kuv rov qaab moog kuas txug kuv tug tswv.” 55Tug nug hab leej nam has tas, “Ca peb tug ntxhais nrug peb nyob ib ntus, yaam tsawg yog kaum nub, nwg le moog tau.” 56Tassws Aplahaa tug qhev has rua ob tug tas, “Tsw xob cheem kuv, tsua qhov Yawmsaub tub coj kuv txujkev tuaj tav lawm. Thov ca kuv moog kuv txhad tau rov moog txug kuv tug tswv.”
57Ob tug has tas, “Ca ib hu tug ntxhais lug nug saib.” 58Ob tug txhad hu Lenpekha lug, hab has rua nwg tas, “Koj yuav nrug tug yawm nuav moog los tsw moog?” Nwg teb tas, “Kuv moog hab.” 59Puab txhad xaa tug muam Lenpekha hab tug nkauj qhev kws tu nwg nrug Aplahaa tug qhev hab nwg cov tuabneeg moog. 60Puab txawm foom koob moov rua Lenpekha has tas,
  “Leej muam, thov koj tau ua quas txheeb
   quas vaam tuabneeg le nam.
  Thov kuas koj caaj ceg
   tau yeeb ncuab lub rooj loog ua puab tug.”
61Mas Lenpekha hab nwg cov nkauj qhev kuj sawv kev caij ntxhuav nrug Aplahaa tug qhev moog. Tug qhev txhad coj Lenpekha taug kev moog.
62Yiha tub tawm ntawm Npe‑aw Lahailai moog nyob nraag Neke lawm. 63Thaus yuav tsaus ntuj Yiha tawm moog ncig ua sw tom teb, nwg tsaa muag saib na cav pum ib paab ntxhuav taug kev lug. 64Lenpekha tsaa muag saib, mas thaus nwg pum Yiha nwg txawm nqeg sau ntxhuav lug, 65hab has rua Aplahaa tug qhev tas, “Tug yawm tid kws saamswm taug kev tuaj ntswb peb yog leejtwg?” Tug qhev tas “Yog kuv tug tswv.” Lenpekha txhad muab txuj phuam lug npug nwg ntsej muag. 66Aplahaa tug qhev pav txhua yaam kws nwg ua lawm rua Yiha paub. 67Yiha txawm coj Lenpekha nkaag rua huv nwg nam Xala lub tsev ntaub, hab yuav Lenpekha ua nwg quaspuj, nwg kuj nyam Lenpekha. Nwg nam txawm tuag lawm los Yiha txhad rov zoo sab.