24

Yuav Pojniam rau Ixaj

1Nimno Anplahas laus heev lawm, thiab tus TSWV tau foom koob hmoov rau txhua yam uas Anplahas ua tas los lawm. 2Anplahas hais rau nws tus tubtxib uas laus dua lwm tus, nws yog tus saib tagnrho Anplahas lub cuab tam hais tias, “Koj cia li muab koj txhais tes tso rau hauv kuv puabtais thiab coglus rau kuv. 3Kuv xav kom koj coglus rau kuv ntawm tus TSWV uas yog Vajtswv tus kav lub ntuj thiab lub ntiajteb hais tias, koj yuav tsis xaiv cov neeg hauv tebchaws Kana-as no tej ntxhais los rau kuv tus tub yuav ua pojniam. 4Koj yuav tsum mus rau tim kuv lub qub teb qub chaw thiab yuav kuv cov kwvtij ib tug ntxhais los rau kuv tus tub Ixaj ua pojniam.”
5Tiamsis tus tubtxib nug hais tias, “Yog hais tias tus ntxhais tsis kam nrog kuv los rau tebchaws no, kuv yuav ua li cas? Yuav cia kuv coj koj tus tub mus nyob rau tim koj lub qub teb qub chaw los?”
6Anplahas teb hais tias, “Koj nco ntsoov tsis txhob coj kuv tus tub mus nyob rau tid ib zaug li. 7Tus TSWV uas yog Vajtswv tus nyob saum ntuj, twb coj kuv tawm hauv kuv txiv lub tsev thiab hauv kuv cov kwvtij lub tebchaws los, thiab nws yuav muab lub tebchaws no pub rau kuv cov xeebntxwv raws li nws tau coglus tseg rau kuv lawm. Nws yuav tso nws tus timtswv ua koj ntej mus, kom koj mus nrhiav tau pojniam rau kuv tus tub. 8Yog tus ntxhais ntawd tsis kam nrog koj los, koj thiaj dim ntawm kuv tej lus cog tseg no. Tiamsis txwv tu nrho tsis pub koj coj kuv tus tub mus tid li.” 9Yog li ntawd, tus tubtxib thiaj muab nws txhais tes tso rau hauv Anplahas uas yog nws tus tswv puabtais, thiab coglus ua raws li Anplahas tau hais rau nws lawm.
10Tus tubtxib uas yog tus saib tagnrho Anplahas lub cuabtam, thiaj cab nws tus tswv kaum tus ntxhuav thauj tej khoom muaj nqis, thiab mus rau hauv lub nroog uas Nahaus nyob pem tebchaws Mexuputamias sab qaumteb. 11Thaum nws mus txog ped lawm, nws kom cov ntxhuav txhos caug rau ntawm lub qhovtshij uas nyob rau ntawm sab ntug nroog. Thaum ntawd tabtom yuav tsaus ntuj, yog lub caij uas cov pojniam tawm tuaj nqa dej. 12Nws thov Vajtswv hais tias, “Tus TSWV uas yog kuv tus tswv Anplahas tus Vajtswv, thov koj pab kuv kom kuv tes haujlwm tiav hnub no, thiab ua raws li tej lus uas koj tau cog tseg rau kuv tus tswv lawm. 13Kuv tabtom nyob ntawm lub qhovtshij uas yog qhov chaw cov hluas nkauj hauv lub nroog no tuaj nqa dej. 14Thaum kuv hais rau cov hluas nkauj ntawd ib tug twg hais tias, ‘Thov txo koj lub hub dej thiab pub mentsis dej rau kuv haus.’ Yog nws teb hais tias, ‘Haus mas, kuv tseem yuav daus dej rau koj cov ntxhuav txhua tus haus thiab,’ ces thov kom tus ntawd yog tus uas koj xaiv rau koj tus tubtxib Ixaj ntag. Yog qhov no tshwmsim, kuv thiaj yuav paub hais tias, koj ua raws li koj tau coglus tseg rau kuv tus tswv lawm tiag.”
15Thaum uas tus tubtxib thov Vajtswv tsis tau xaus, Lenpekas txawm kwv ib lub hub dej saum xubpwg tuaj txog ntua ntawd. Lenpekas yog Npethuyees tus ntxhais, Npethuyees yog Anplahas tus kwv Nahaus thiab Milekas nkawd tus tub. 16Lenpekas yog ib tug ntxhais uas zoo nkauj heev, thiab nws tseem yog nkaujxwb. Lenpekas thiaj nqis mus rau nram lub qhovtshij, daus dej puv nkaus rau hauv nws lub hub, thiab rov qab los. 17Tus tubtxib thiaj khiav loo mus cuag Lenpekas thiab hais tias, “Kuv thov haus koj cov dej mentsis.”
18Lenpekas teb hais tias, “Kuv tus tswv, koj cia li haus,” Lenpekas thiaj txo plhuav lub hub saum nws xubpwg los tuav rau tus tubtxib ntawd haus. 19Thaum nws haus tas lawm, Lenpekas hais tias, “Kuv yuav daus dej los rau koj cov ntxhuav haus kom txaus.” 20Nws muab lub hub dej hliv kiag rau hauv dabdej rau cov tsiaj ntawd haus tagnrho thiab rov loo mus daus dej los ntxiv dua, nws ua li ntawd rau tus tubtxib cov ntxhuav tau dej haus txhua tus li. 21Anplahas tus tubtxib sawv ibcag ntsia, saib puas yog tus TSWV pub kom nws tes haujlwm tiav los tsis yog.
22Thaum uas Lenpekas daus dej rau cov ntxhuav haus txaus lawm, tus tubtxib ntawd thiaj muab tau ib lub kauj ntswg kub hnyav ob txiaj thiab ntaus nqi ntau heev, los khawm rau Lenpekas qhovntswg thiab muab ob lub tooj npab kub hnyav kaum txiaj rau Lenpekas coj ntawm cajnpab. 23Tus tubtxib txawm nug hais tias, “Thov qhia rau kuv saib koj txiv yog leejtwg. Hauv nws lub tsev puas muaj chaw txaus rau kuv cov neeg thiab kuv mus so hmo no?”
24Lenpekas teb hais tias, “Kuv txiv yog Npethuyees uas yog Nahaus thiab Milekas nkawd tus tub ntag. 25Tom peb tsev muaj quavnyab thiab nyom qhuav ntau, thiab nyob tod muaj chaw rau koj so huv tibsi.”
26Ces tus tubtxib ntawd txawm txhos caug ntua thiab pehawm tus TSWV. 27Nws hais tias, “Ua tus TSWV uas yog kuv tus tswv Anplahas tus Vajtswv tsaug, Vajtswv yog tus ncaj ncees thiab ua raws li nws tau coglus tseg rau kuv tus tswv lawm tiag. Tus TSWV yeej coj kuv kev ncaj nraim tuaj rau ntawm kuv tus tswv cov kwvtij.”
28Tus ntxhais ntawd thiaj rov qab mus tsev thiab piav zaj no qhia rau nws niam thiab nws tsevneeg mloog. 29Lenpekas muaj ib tug nus hu ua Lanpas. Ces Lanpas txawm tawm plaws rau nraum zoov thiab khiav ncaj nraim mus rau tom lub qhovtshij uas Anplahas tus tubtxib nyob. 30Thaum Lanpas pom lub kauj ntswg thiab ob lub tooj npab uas nws tus muam coj thiab hnov tej lus uas Lenpekas piav qhia rau leej niam hais tias, yog tus txivneej ntawd hais rau nws, Lanpas thiaj li mus cuag Anplahas tus tubtxib uas sawv nrog nws cov ntxhuav nyob ze ntawm lub qhovtshij. 31Lanpas hais tias, “Koj cia li nrog kuv mus tom tsev. Koj yog tus uas tau txais tus TSWV txoj koob hmoov lawm. Vim li cas koj tseem yuav sawv ntawm no ua dabtsi? Kuv twb tu tau txaj chaw rau koj so tom kuv tsev lawm, thiab nyob tod yeej muaj chaw rau koj cov ntxhuav huv tibsi.”
32Yog li ntawd, tus tubtxib ntawd thiaj mus rau tom Lanpas tsev, thiab Lanpas thiaj tsaws tej nra ntxhuav cia, muab quavnyab thiab nyom qhuav rau cov ntxhuav noj. Ces nws nqa dej los rau Anplahas tus tubtxib thiab nws cov neeg ntxuav kotaw. 33Thaum rau tau hmo lawm, tus tubtxib ntawd hais tias, “Kuv yuav tsis noj pluas hmo no mus txog thaum kuv hais tas tej lus uas kuv yuav hais rau koj tso.”
 Lanpas teb hais tias, “Koj muaj lus dabtsi los cia li hais.”
34Nws pib qhia hais tias, “Kuv yog Anplahas tus tubtxib. 35Tus TSWV foom koob hmoov ntau kawg nkaus rau kuv tus tswv thiab nws yog ib tug neeg npluanuj heev. Tus TSWV pub rau kuv tus tswv muaj yaj, muaj tshis, muaj nyuj, muaj nyiaj, muaj kub, muaj tub qhe thiab ntxhais qhev, muaj ntxhuav thiab muaj neesluav coob kawg li. 36Xalas uas yog kuv tus tswv tus pojniam twb laus heev lawm los nws tseem yug tau ib tug tub rau kuv tus tswv thiab, mas kuv tus tswv muab tagnrho nws lub cuab tam rau tus tub ntawd. 37Kuv tus tswv kom kuv coglus hais tias kuv yuav tsum mloog nws tej lus samhwm. Nws hais tias, ‘Tsis txhob mus yuav cov neeg uas nyob hauv tebchaws Kana-as no tej ntxhais los rau kuv tus tub ua pojniam hlo li. 38Koj cia li mus lawm tim kuv txiv tsevneeg, mus cuag kuv cov kwvtij, thiab xaiv ib tug pojniam los rau kuv tus tub Ixaj yuav.’ 39Thiab kuv nug kuv tus tswv hais tias, ‘Yog tus ntxhais tsis kam nrog kuv los no, kuv yuav ua li cas?’ 40Nws teb hais tias, ‘Tus TSWV uas kuv yeej ibtxwm mloog nws lus, yuav tso ib tug timtswv nrog koj mus thiab yuav ua kom koj tes haujlwm tiav. Koj yuav mus yuav tau kuv txiv tsevneeg, ib tug ntxhais los rau kuv tus tub ua pojniam. 41Tsuas yog muaj tib qho ua rau koj dim ntawm kuv lo lus cog tseg xwb: yog koj mus hais, kuv cov kwvtij tsis kam, ces koj thiaj yuav dim ntawm kuv cov lus cog tseg no.’
42“Hnub no, thaum kuv tuaj txog rau ntawm lub qhovtshij, kuv thov Vajtswv hais tias, ‘Tus TSWV uas yog kuv tus tswv Anplahas tus Vajtswv, thov koj pab kom tes haujlwm uas kuv tuaj ua no tiav. 43Kuv nyob ntawm lub qhovtshij no. Thaum ib tug hluas nkauj tawm tuaj kwv dej, kuv yuav thov kom nws muab dej hauv nws lub hub pub rau kuv haus. 44Yog nws txaus siab muab rau kuv haus thiab nws tseem mus ce los pub rau kuv cov ntxhuav haus huv tibsi, ces thov kom nws yog tus uas koj xaiv rau kuv tus tswv tus tub yuav ua pojniam ntag.’ 45Thaum kuv tseem thov Vajtswv twjywm hauv kuv lub siab tsis tau tas, kuv txawm pom Lenpekas kwv ib lub hub saum nws xubpwg thiab nqis mus daus dej hauv lub qhovtshij. Kuv thiaj hais rau nws tias, ‘Thov pub mentsis dej rau kuv haus.’ 46Nws thiaj txo kiag nws hub dej saum xubpwg los thiab hais tias, ‘Haus mas, kuv tseem yuav daus dej rau koj cov ntxhuav haus huv tibsi thiab.’ Yog li ntawd, kuv thiaj tau haus thiab nws daus dej pub rau kuv cov ntxhuav haus huv tibsi. 47Kuv nug nws hais tias, ‘Koj txiv yog leejtwg?’ Thiab nws teb hais tias, ‘Kuv txiv yog Npethuyees uas yog Nahaus thiab Milekas nkawd tus tub.’ Kuv thiaj muab lub kauj ntswg kub khawm nws qhov ntswg thiab muab ob lub tooj npab rau nws coj ntawm nws cajnpab. 48Kuv thiaj txhos caug ntua pehawm thiab ua tus TSWV uas yog kuv tus tswv Anplahas tus Vajtswv tsaug, nws yog tus uas coj kuv kev ncaj nraim tuaj rau ntawm kuv tus tswv cov kwvtij, yog qhov chaw uas kuv tuaj nrhiav tau nws tus ntxhais rau kuv tus tswv tus tub. 49Nimno, yog nej zoo siab thiab ua ncaj rau kuv tus tswv, ces thov qhia rau kuv paub, yog tsis tau los thov qhia rau kuv paub, kom kuv thiaj paub txiav txim siab hais tias yuav ua li cas.”
50Lanpas thiab Npethuyees teb hais tias, “Qhov no yeej yog Vajtswv pom zoo lawm, peb tsis pom qab yuav hais tau li cas rau koj. 51Lenpekas nyob ntawd, koj cia li coj nws mus. Cia nws ua koj tus tswv tus tub tus pojniam, raws li tus TSWV tau hais tseg cia lawm.” 52Thaum Anplahas tus tubtxib hnov tej lus no lawm, nws txhos caug ntua pehawm tus TSWV. 53Ces nws txawm muab tej ris tsho, tej nyiaj thiab tej saw kub los rau Lenpekas. Thiab nws tseem muab tau tej khoom pub uas muaj nqi heev rau Lenpekas tus nus thiab muab rau nws niam.
54Ces Anplahas tus tubtxib thiab cov neeg uas nrog nws tuaj, txawm noj haus thiab pw ib hmos qhov ntawd. Tagkis kaj ntug, tus tubtxib hais tias, “Thov tso kuv rov qab mus cuag kuv tus tswv.”
55Tiamsis Lenpekas tus nus thiab nws niam teb hais tias, “Thov cia tus ntxhais nrog peb nyob xya yim hnub lossis kaum hnub ntxiv tso, nws mam nrog nej mus.”
56Tiamsis tus tubtxib teb hais tias, “Nej tsis txhob cheem kuv nyob. Tus TSWV twb ua rau kuv tes haujlwm uas kuv taug kev tuaj no tiav tas lawm, thov tso kuv rov mus cuag kuv tus tswv.”
57Nkawd teb hais tias, “Cia peb hu tus ntxhais los nug saib nws hais li cas.” 58Yog li ntawd, nkawd txawm hu Lenpekas los nug hais tias, “Koj puas zoo siab nrog tus txivneej no mus?”
 Lenpekas teb hais tias, “Kuv yuav mus.”
59Yog li ntawd, nkawd thiaj li tso Lenpekas thiab tus ntxhais qhev laus uas ibtxwm tu Lenpekas nrog Anplahas tus tubtxib thiab nws cov neeg mus. 60Ces lawv txawm foom koob hmoov rau Lenpekas li no:
  “Tus muam, thov kom koj muaj tub muaj ki
   ntau txhiab ntau vam leej;
  thov kom koj cov xeebntxwv txeeb tau lawv
   cov yeebncuab tej nroog!”
61Ces Lenpekas thiab nws cov ntxhais qhev thiaj caij ntxhuav nrog Anplahas tus tubtxib sawv kev mus tsev lawm.
62Ixaj tabtom tuaj txog ntawm lub tiaj suabpuam ntawm “Lub Qhovtshij uas yog Tus Muaj Sia Nyob thiab Tus Pom Kuv,” thiab nws tuaj nyob rau hauv tebchaws Kana-as sab qabteb. 63Thaum yuav tsaus ntuj Ixaj txawm tawm mus ncig ua si tom teb thiab nws pom ib pab ntxhuav taug kev los. 64Thaum Lenpekas pom dheev Ixaj, nws txawm nqis saum nws tus ntxhuav nraubqaum los, 65thiab nug Anplahas tus tubtxib hais tias, “Tus txivneej uas tabtom taug kev tuaj rau ntawm peb no, yog leejtwg?”
 Tus tubtxib teb hais tias, “Nws yog kuv tus tswv ntag.” Yog li ntawd, Lenpekas txawm muab phuam los npog nws lub ntsejmuag.
66Tus tubtxib thiaj qhia txhua yam uas nws mus ua tiav tas los rau Ixaj mloog. 67Ces Ixaj thiaj coj Lenpekas mus rau hauv lub tsevntaub uas thaud Xalas uas yog nws niam nyob, thiab Lenpekas tau los ua Ixaj tus pojniam. Ixaj hlub Lenpekas heev, txawm yog nws niam tuag lawm los nws rov muaj kev kaj siab tuaj.