24

Klei Duah Mô̆ kơ Y-Isăk

1Y-Abraham mduôn snăk leh; Yêhôwa brei leh klei jăk jĭn kơ Y-Abraham hlăm djăp mta mnơ̆ng. 2Y-Abraham lač kơ dĭng buăl ñu, pô mă bruă sui hĭn hlăm sang ñu, pô kiă kriê jih jang ngăn drăp ñu, “Dưm bĕ kngan ih ti gŭ pha kâo. 3Kâo srăng brei ih kat asei hŏng Yêhôwa, Aê Diê adiê leh anăn Aê Diê lăn ala, kơ ih amâo srăng mă ôh mô̆ kơ anak êkei kâo mơ̆ng phung anak mniê phung Kanaan, mbĭt hŏng diñu kâo dôk. 4Ƀiădah brei ih nao kơ čar kâo leh anăn kơ phung găp djuê kâo, leh anăn mă tinăn sa čô mô̆ kơ anak êkei kâo Y-Isăk.” 5Dĭng buăl êmuh kơ ñu, “Năng ai mniê anăn amâo čiăng tui hlue kâo hriê kơ čar anei ôh. Dưi mơ̆ kâo atăt ba anak ih wĭt kơ čar ih kbiă hriê leh?” 6Y-Abraham wĭt lač kơ ñu, “Răng bĕ, đăm ih lŏ atăt ba anak kâo tinăn ôh! 7Yêhôwa, Aê Diê adiê, pô brei kâo kbiă leh mơ̆ng sang ama kâo leh anăn mơ̆ng čar arăng kkiêng kơ kâo, pô blŭ leh kơ kâo leh anăn kat asei leh kơ kâo snei, ‘Kâo srăng brei čar anei kơ phung anak čô ih,’ ñu srăng tiŏ nao dĭng buăl jăk ñu ti anăp ih, leh anăn ih srăng mă mô̆ kơ anak êkei kâo mơ̆ng anăn. 8Ƀiădah tơdah mniê anăn amâo čiăng tui hlue ih ôh, ih srăng tlaih mơ̆ng klei kat asei kâo brei ih ngă. Ƀiădah đăm atăt ba anak êkei kâo tinăn ôh.” 9Snăn dĭng buăl dưm kngan ñu ti gŭ pha Y-Abraham khua ñu leh anăn kat asei kơ ñu hlăm klei anăn.
10Dĭng buăl mă pluh drei aseh samô khua ñu leh anăn đuĕ nao. Ñu djă ba mbĭt lu mta mnơ̆ng yuôm mơ̆ng khua ñu brei. Ñu nao kơ čar Mêsôpôtami, ti ƀuôn Y-Nahôr. 11Ñu brei aseh samô čŏ mdei ti êngao ƀuôn jĕ hŏng kbăng êa êjai mmăt wai băk, ti mông phung mniê kbiă djăt êa. 12Ñu lač, “Ơ Yêhôwa, Aê Diê Y-Abraham khua kâo, kâo kwưh kơ ih brei kâo bi tuôm hruê anei djŏ si klei kâo čiăng, leh anăn bi êdah bĕ klei jăk hŏng khua kâo Y-Abraham. 13Nĕ anei, kâo dôk ti akŏ êa, leh anăn phung anak mniê mnuih ƀuôn sang hriê djăt êa. 14Brei mniê êra pô kâo srăng lač, ‘Kâo kwưh kơ ih, mđing bĕ čeh ih brei kâo mnăm êa,’ leh anăn ñu srăng lač, ‘Mnăm bĕ, leh anăn kâo srăng bi mnăm mơh aseh samô ih’ — brei pô anăn jing mniê ih čuăn leh kơ dĭng buăl ih Y-Isăk. Hŏng klei anăn kâo srăng thâo ih bi êdah leh klei jăk hŏng khua kâo.”
15Ka ruê̆ ôh klei ñu blŭ, nĕ anei H'Rêƀêka hriê hŏng čeh êa ñu ti mra. H'Rêƀêka jing anak mniê Y-Bêthuel anak êkei H'Milka mô̆ Y-Nahôr, adei Y-Abraham. 16Mniê êra anăn siam snăk, ñu ka mâo ung ôh, kăn mâo sa čô êkei tuôm dôk hŏng ñu rei. Ñu trŭn nao kơ akŏ êa, djăt bŏ čeh ñu leh anăn lŏ đĭ. 17Dĭng buăl anăn êran nao bi tuôm hŏng ñu leh anăn lač, “Kâo kwưh kơ ih, brei kâo mnăm ƀiă êa mơ̆ng čeh ih.” 18Mniê anăn wĭt lač, “Mnăm bĕ, Ơ khua kâo.” Ñu mđing mtam čeh ti kngan ñu leh anăn brei kơ gơ̆ mnăm. 19Tơdah leh brei gơ̆ mnăm, ñu lač, “Kâo srăng djăt mơh êa kơ aseh samô ih čiăng brei diñu mnăm tơl trei sơăi.” 20Ñu tuh mtam êa mơ̆ng čeh ñu hlăm mbông êa leh anăn lŏ êran nao ti kbăng êa čiăng lŏ djăt êa, leh anăn ñu djăt êa kơ jih jang aseh samô gơ̆. 21Dĭng buăl anăn dlăng kơ ñu amâo kƀreh ală, dôk ñăt čiăng thâo tơdah Yêhôwa bi truh klei mbhă mơ̆ ñu đuĕ hiu amâodah hơăi.
22Tơdah aseh samô mnăm êa trei leh, mnuih anăn mă krah mah boh ktrŏ gơ̆ mkrah sêkel leh anăn dua boh kông brei kơ kngan ñu boh ktrŏ gơ̆ pluh sêkel. 23Gơ̆ lač, “Hlei amĭ ama ih? Mâo mơ̆ anôk hlăm sang ama ih hmei dưi đăm?” 24Ñu lač kơ gơ̆, “Kâo jing anak mniê Y-Bêthuel anak êkei H'Milka kkiêng kơ Y-Nahôr.” 25Ñu lŏ lač, “Hmei mâo mơh adrăng leh anăn rơ̆k lu, wăt anôk đăm.” 26Mnuih anăn kkui kŏ ñu leh anăn kkuh mpŭ kơ Yêhôwa. 27Ñu lač, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa, Aê Diê kơ khua kâo Y-Abraham, ñu amâo lui ôh klei khăp sĭt suôr leh anăn klei sĭt nik ñu hŏng khua kâo! Bi kơ kâo, Yêhôwa atăt kâo ti êlan kơ sang phung adei khua kâo.”
28Mniê êra anăn êran nao yăl dliê kơ phung sang amĭ ñu jih klei truh. 29H'Rêƀêka mâo sa čô ayŏng bi anăn Y-Laban. Y-Laban êran nao kơ mnuih anăn ti akŏ êa. 30Tơdah ñu ƀuh krah leh anăn kông ti kngan adei mniê ñu, leh anăn tơdah ñu hmư̆ klei H'Rêƀêka adei ñu blŭ, “Mnuih anăn blŭ kơ kâo msĕ snei,” ñu nao kơ mnuih anăn. Leh anăn nĕ anei, gơ̆ dôk dơ̆ng giăm aseh samô ti akŏ êa. 31Ñu lač, “Mŭt bĕ pô Yêhôwa hơêč hmưi leh. Si ngă ih dôk ti tač lĕ? Kyuadah kâo mkra leh sang wăt anôk kơ aseh samô.” 32Snăn mnuih anăn mŭt hlăm sang. Y-Laban mtrŭn mnơ̆ng mdiăng mơ̆ng aseh samô, leh anăn brei kơ aseh samô adrăng leh anăn rơ̆k. Arăng brei mơh êa rao jơ̆ng kơ pô anăn leh anăn phung mnuih mbĭt hŏng ñu. 33Leh anăn arăng mdơ̆ng kơ ñu mnơ̆ng ƀơ̆ng huă; ƀiădah ñu lač, “Kâo amâo srăng huă ôh êlâo kơ kâo hưn bruă kâo hriê.” Y-Laban lač, “Blŭ bĕ.”
34Ñu lač, “Kâo jing dĭng buăl Y-Abraham. 35Yêhôwa brei klei jăk jĭn lu kơ khua kâo, leh anăn ñu mdrŏng leh. Yêhôwa brei kơ ñu leh lu biăp leh anăn lu êmô, prăk leh anăn mah, phung dĭng buăl êkei leh anăn phung dĭng buăl mniê, lu aseh samô leh anăn aseh dliê. 36H'Sara mô̆ khua kâo, tơdah ñu mduôn kkiêng sa čô anak êkei kơ khua kâo; leh anăn gơ̆ brei kơ anak gơ̆ jih jang mnơ̆ng gơ̆ mâo. 37Khua kâo brei kâo kat asei, lač, ‘Đăm mă ôh mô̆ kơ anak êkei kâo mơ̆ng phung anak mniê Kanaan, hlăm čar diñu kâo dôk. 38Ƀiădah brei ih nao kơ sang ama kâo hlăm phung găp djuê kâo, leh anăn mă sa čô mô̆ kơ anak êkei kâo.’ 39Kâo lač kơ khua kâo, ‘Năng ai mniê anăn amâo srăng tui hlue kâo ôh.’ 40Ƀiădah ñu lač kơ kâo, ‘Yêhôwa, pô kâo gưt asăp, srăng tiŏ nao dĭng buăl jăk ñu mbĭt hŏng ih, leh anăn bi truh klei mbhă kơ klei ih đuĕ hiu; leh anăn ih srăng mă kơ anak êkei kâo sa čô mô̆ mơ̆ng găp djuê kâo mơ̆ng sang ama kâo. 41Snăn ih srăng tlaih mơ̆ng klei kâo brei ih kat asei, tơdah ih truh kơ găp djuê kâo, leh anăn tơdah diñu amâo brei gơ̆ kơ ih ôh, ih srăng tlaih mơ̆ng klei kâo brei ih kat asei.’
42Hruê anei kâo truh ti kbăng êa leh anăn kâo lač, ‘Ơ Yêhôwa, Aê Diê khua kâo Y-Abraham, tơdah ih bi truh klei mbhă kơ klei kâo đuĕ hiu anei, 43nĕ anei, kâo dôk dơ̆ng ti akŏ êa. Brei mniê êra pô hriê djăt êa leh anăn kơ ñu kâo srăng lač, “Kâo kwưh kơ ih brei kâo mnăm ƀiă êa mơ̆ng čeh ih,” 44leh anăn ñu srăng lač kơ kâo, “Mnăm bĕ ih, leh anăn kâo srăng djăt êa mơh kơ aseh samô ih,” brei pô anăn jing mniê Yêhôwa čuăn leh kơ anak êkei khua kâo.’
45Ka ruê̆ klei kâo blŭ snăn hlăm ai tiê kâo, nĕ anei, H'Rêƀêka hriê hŏng čeh ñu ti mra. Ñu trŭn nao kơ akŏ êa leh anăn djăt. Kâo lač kơ ñu, ‘Kâo kwưh kơ ih, brei kâo mnăm đa êa ih.’ 46Ñu mđing mtam čeh ñu mơ̆ng mra leh anăn lač, ‘Mnăm bĕ, leh anăn kâo srăng bi mnăm mơh aseh samô ih.’ Snăn kâo mnăm, leh anăn ñu bi mnăm mơh wăt aseh samô. 47Leh anăn kâo êmuh kơ ñu, ‘Hlei amĭ ama ih?’ Ñu lač, ‘Kâo jing anak mniê Y-Bêthuel anak êkei Y-Nahôr, pô H'Milka kkiêng kơ ñu.’ Leh anăn kâo čŭt krah ti ƀăng adŭng ñu leh anăn bi buh kông ti kngan ñu. 48Leh anăn kâo kkui kŏ kkuh mpŭ kơ Yêhôwa leh anăn mpŭ mni kơ Yêhôwa, Aê Diê khua kâo Y-Abraham, pô atăt ba kâo leh hlăm êlan djŏ, čiăng mă anak mniê adei khua kâo jing mô̆ kơ anak êkei ñu. 49Ară anei, tơdah diih srăng ngă klei jăk leh anăn klei sĭt nik hŏng khua kâo, brei ih hưn kơ kâo. Tơdah amâo dưi ôh, hưn kơ kâo mơh, čiăng kơ kâo dưi weh kơ hnuă amâodah kơ điâo.”
50Y-Laban leh anăn Y-Bêthuel lŏ wĭt lač, “Klei anei kbiă hriê mơ̆ng Yêhôwa. Hmei amâo dưi lač ôh kơ ih klei jhat amâodah klei jăk. 51Nĕ anei, H'Rêƀêka dôk ti anăp ih; mă ñu leh anăn nao bĕ, brei ñu jing mô̆ kơ anak êkei khua ih, tui si Yêhôwa lač leh.”
52Tơdah dĭng buăl Y-Abraham hmư̆ leh klei diñu blŭ, ñu buôn ti lăn ti anăp Yêhôwa. 53Dĭng buăl anăn suai kdrăp ngă hŏng prăk, mah, čhiăm ao leh anăn brei kơ H'Rêƀêka. Ñu brei mơh dŏ yuôm kơ ayŏng leh anăn kơ amĭ gơ̆. 54Leh klei anăn ñu leh anăn phung mnuih mbĭt hŏng ñu huă ƀơ̆ng mnăm, leh anăn diñu đăm tinăn sa mlam. Tơdah diñu kgŭ aguah ñu lač, “Brei kâo wĭt kơ khua kâo.” 55Ayŏng leh anăn amĭ H'Rêƀêka lač, “Brei mniê lŏ dôk hŏng hmei sui ƀiă, ƀiă hĭn pluh hruê; leh anăn kơh gơ̆ srăng nao.” 56Ñu lač kơ digơ̆, “Đăm diih bi hnui kâo ôh, kyuadah Yêhôwa bi truh leh klei mbhă kơ klei kâo hiu. Brei kâo dưi lŏ wĭt kơ khua kâo.” 57Digơ̆ lač, “Hmei srăng iêu mniê êra leh anăn êmuh kơ ñu.” 58Digơ̆ iêu H'Rêƀêka leh anăn lač kơ gơ̆, “Ih čiăng nao mơ̆ hŏng mnuih anei?” Gơ̆ lač, “Kâo srăng nao.” 59Digơ̆ brei H'Rêƀêka adei mniê digơ̆, wăt dĭng buăl mniê bi mam leh H'Rêƀêka, nao mbĭt hŏng dĭng buăl Y-Abraham leh anăn phung mnuih mbĭt hŏng ñu. 60Digơ̆ hơêč hmưi kơ H'Rêƀêka leh anăn lač kơ gơ̆,
  “Ơ adei mniê hmei, brei ih jing amĭ kơ klăk klai čô mnuih;
   leh anăn brei phung anak čô ih dưi hŏng phung bi êmut kơ diñu.”
61H'Rêƀêka wăt phung dĭng buăl mniê ñu kgŭ; diñu đĭ aseh samô leh anăn tui hlue mnuih anăn. Dĭng buăl Y-Abraham mă H'Rêƀêka leh anăn đuĕ nao.
62Y-Isăk wĭt mơ̆ng kbăng êa Bêr-La-Hai-Rôi kyua ñu dôk hlăm Dhŭng. 63Ti mmăt wai băk Y-Isăk kbiă nao ti hma čiăng dôk mĭn. Ñu kngưr ală leh anăn, nĕ anei, mâo aseh samô hriê. 64H'Rêƀêka kngưr ală mơh. Tơdah ñu ƀuh Y-Isăk, ñu trŭn mơ̆ng aseh samô. 65Ñu lač kơ dĭng buăl, “Hlei êkei anăn êbat hlăm hma čiăng bi tuôm hŏng drei?” Dĭng buăl lač, “Ñu yơh khua kâo.” Snăn H'Rêƀêka mă čhiăm leh anăn guôm ƀô̆ ñu. 66Dĭng buăl yăl dliê kơ Y-Isăk jih klei ñu ngă leh. 67Y-Isăk atăt ba H'Rêƀêka hlăm sang čhiăm H'Sara amĭ ñu. Ñu mă H'Rêƀêka jing mô̆ ñu leh anăn khăp kơ gơ̆. Snăn Y-Isăk mâo klei bi juh leh djiê amĭ ñu.