25

Anplahas thiab Ketulas Cov Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.32-33)

1Anplahas yuav dua ib tug pojniam tshiab, nws lub npe hu ua Ketulas. 2Ketulas yug tau Xeelas, Yausas, Medas, Midias, Isanpas thiab Suas rau Anplahas. 3Yausas yog Senpas thiab Dedas nkawd txiv, thiab Dedas cov xeebntxwv yog cov Asulees, cov Letusees thiab cov Le-umees. 4Midias cov tub yog Efas, Efelas, Hanauj, Anpidas thiab Eladas. Tagnrho cov no puavleej yog Ketulas cov xeebntxwv.
5Anplahas tso txhua yam uas yog nws tej qubtxeeg qubteg rau Ixaj, 6tiamsis thaum Anplahas tseem ua neej nyob, nws twb muab nws lub cuabtam ibtxhia faib rau nws cov niamyau tej tub lawm thiab. Ces nws thiaj muab cov tub no cais mus nyob rau sab hnubtuaj, kom nyob nrug deb ntawm nws tus tub Ixaj.

Anplahas Tuag thiab Muab Nws Faus

7Anplahas ua neej nyob tau ib puas xya caum tsib xyoos. 8Anplahas txawm tuag thaum nws muaj hnubnyoog laus lawm, nws yog ib tug neeg laus thiab muaj hnubnyoog nyob ntev heev; nws mam tuag mus nrog nws tej kwvtij, thiab nws tej pogkoob yawgkoob uas twb xub tuag lawm nyob. 9Nws ob tug tub, Ixaj thiab Yisamayees coj Anplahas lub cev mus faus rau hauv lub qhov Tsua Makepelas uas nyob ze rau ntawm Males sab hnubtuaj, hauv Xauhas tus tub Efaloos uas yog neeg Hitis thaj teb. 10Yav nram ntej Anplahas twb muas thaj teb ntawd ntawm cov neeg Hitis lawm, lawv thiaj kwv Anplahas mus faus nrog Xalas uas yog nws tus pojniam ua ke rau hauv. 11Tom qab uas Anplahas tuag lawm, Vajtswv tau foom koob hmoov rau nws tus tub Ixaj. Thaum ntawd Ixaj nyob ze rau ntawm “Lub Qhovtshij uas yog Tus Muaj Sia Nyob thiab Tus Pom Kuv.”

Yisamayees Cov Xeebntxwv

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 1.28-31)

12Ntawm no yog hais txog Anplahas tus tub Yisamayees cajces uas yog Xalas tus ntxhais qhev Hankas tus uas yog neeg Iziv yug rau Anplahas. 13Yisamayees muaj kaum ob tug tub, thiab teev lawv tej npe ib tug zuj zus uas yog pib tus tub hlob mus txog tus tub ntxawg muaj raws li no: Nenpayaus, Kedas, Anpees, Mixames, 14Misemas, Dumas, Maxas, 15Hadas, Temas, Yetus, Nafises thiab Kedemas. 16Lawv yog yawgkoob ntawm kaum ob xeem neeg, thiab lawv muab lawv tej zos thiab tej chaw nyob tis npe raws li lawv tej npe. 17Yisamayees muaj hnubnyoog ib puas peb caug xya xyoo rau thaum nws tuag mus nrog nws tej kwvtij, tej pogkoob yawgkoob uas twb xub tuag ua ntej lawm nyob. 18Yisamayees cov xeebntxwv nyob rau hauv cheebtsam nruab nrab ntawm Havilas thiab Sules uas ze tebchaws Iziv sab hnubtuaj ntawm txojkev mus rau pem tebchaws Axilias. Lawv nyob lawv rau ib qho tsis xyaw lawv cov kwvtij uas yog Anplahas cov xeebntxwv.

Yug Exaus thiab Yakhauj

19Ntawm no yog hais txog Anplahas tus tub Ixaj lub neej. 20Ixaj hnubnyoog muaj plaub caug xyoo rau thaum nws yuav Lanpas tus muam Lenpekas uas yog Npethuyees tus ntxhais los ua pojniam. Npethuyees yog neeg Alamees uas nyob pem tebchaws Mexuputamias. 21Lenpekas yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub li, Ixaj thiaj thov tus TSWV pub menyuam rau Lenpekas. Tus TSWV thiaj teb Ixaj tej lus thov, thiab Lenpekas txawm xeeb tub lawm. 22Lenpekas suab ob tug menyuam ntxaib. Thaum tseem tsis tau yug, nkawd ib leeg twb tuam ib leeg hauv leej niam plab lawm. Lenpekas thiaj hais tias, “Vim li cas muaj tej yam xwmtxheej zoo li no rau kuv?” Yog li ntawd, nws thiaj nug tus TSWV saib yog vim li cas.
23Tus TSWV hais rau Lenpekas hais tias,
  “Muaj ob haivneeg nyob hauv koj plab;
  Koj yuav yug tau ob haivneeg uas yuav sib tawmtsam.
  Ib tug yuav muaj zog tshaj lwm tus,
   tus tij yuav ua tus kwv qhev.”
24Thaum txog caij yug lawm, Lenpekas thiaj yug tau ob tug tub ntxaib. 25Thawj tug tub nqaij tawv liab, thiab tuaj plaub npws loo zoo li lub tsho ntev uas muab tej plaub tsiaj ua. Yog li ntawd, thiaj tis nws npe hu ua Exaus. 26Thaum uas yug tus kwv, tus kwv tuav rawv Exaus lub lujtaws. Yog li ntawd, thiaj tis nws lub npe hu ua Yakhauj. Ixaj hnubnyoog muaj rau caum xyoo rau thaum uas Lenpekas yug tau ob tug tub ntxaib ntawd.

Exaus Muab Nws Lub Meejmom Tijlaug rau Yakhauj

27Thaum ob tug tub ntawd loj hlob tiav hluas lawm, Exaus yog ib tug uas txawj tua nqaij, nws yog ib tug neeg nyiam plob havzoov heev, tiamsis Yakhauj yog ib tug neeg ncauj lus tsawg thiab nws nyiam nyob hauv tsev xwb. 28Ixaj nyiam Exaus dua, rau qhov Ixaj nyiam noj tej nqaij tsiaj qus uas Exaus mus plob tua tau los, tiamsis Lenpekas nyiam Yakhauj dua.
29Muaj ib hnub thaum Yakhauj tabtom hau mentsis taum rau hauv qhovcub, Exaus mus plob tua nqaij los txog. Nws tshaib plab heev 30thiab nws hais rau Yakhauj hais tias, “Kuv tshaib plab heev lawm, thov muab koj laujkaub taum liab mentsis pub rau kuv noj.” (Twb yog vim li ntawd thiaj muab nws tis npe hu ua Edoos.)
31Yakhauj teb hais tias, “Yog koj muab koj lub meejmom uas yog tijlaug rau kuv, kuv thiaj yuav pub rau koj noj.”
32Exaus teb hais tias, “Ua li los mas! Kuv twb yuav tuag tshaib ntawm no, lub nyuag meejmom ua tij yuav muaj qabhau dabtsi rau kuv?”
33Yakhauj teb hais tias, “Koj yuav tsum xub coglus ua ntej rau kuv hais tias, koj yuav muab lub meejmom ua tij ntawd rau kuv tso.”
 Exaus thiaj coglus tseg thiab muab nws lub meejmom ua tijlaug rau Yakhauj.
34Ces Yakhauj txawm muab mentsis ncuav thiab mentsis taum rau Exaus. Thaum nws noj tas, ces nws txawm sawv mus lawm. Qhov ntawd twb yog Exaus ua saib tsis taus nws lub meejmom tijlaug.