26

Y-sác ở Ghê-ra

1Trong xứ gặp nạn đói lớn, giống như trận đói thời Áp-ra-ham. Vì thế, Y-sác dời xuống Ghê-ra, một thành phố thuộc lãnh thổ của vua A-bi-mê-léc nước Phi-li-tin.
2Chúa Hằng Hữu hiện ra bảo Y-sác: "Con đừng xuống Ai-cập. 3Con nên vâng lời Ta mà ở lại trong xứ này! Nếu con cứ ở lại đây, Ta sẽ ở cùng con và ban phước lành cho con, vì Ta sẽ cho con và dòng dõi con đất nước này. Ta sẽ thực hiện lời thề hứa với cha của con là Áp-ra-ham. 4Ta sẽ cho dòng dõi con gia tăng nhiều như sao trên trời và Ta sẽ cho dòng dõi con tất cả đất đai này. Nhờ dòng dõi con mà tất cả các dân tộc trên thế giới đều được phước. 5Ta sẽ thực hiện điều đó vì Áp-ra-ham đã vâng giữ điều răn và luật lệ Ta."
6Vậy Y-sác ở lại Ghê-ra. 7Dân chúng hỏi thăm Rê-bê-ca thì Y-sác giới thiệu: "Đây là em gái tôi" vì sợ nếu họ biết nàng là vợ mình họ giết mình đi để cướp nàng. Rê-bê- ca là một người đàn bà tuyệt sắc. 8Sau một thời gian dài, A-bi-mê-léc, vua nước Phi-li- tin, nhìn qua cửa sổ, chợt thấy Y-sác hôn Rê-bê-ca. 9A-bi-mê-léc lập tức triệu Y-sác vào cung quở trách: "Nàng quả là vợ ngươi, sao ngươi lại bảo là em gái?" Y-sác đáp: "Vì tôi sợ người ta sẽ giết tôi đi để cướp nàng!" 10A-bi-mê-léc trách: "Sao ngươi tệ thế! Nói thế nhỡ có kẻ nào tưởng nàng chưa có chồng, đem lòng yêu say đắm mà không được đáp ứng rồi cuồng dại làm liều thì cả dân tộc ta sẽ bị họa lây!" 11Vua bèn ra thông cáo: "Ai làm hại vợ chồng Y-sác sẽ bị xử tử!"
12Y-sác làm ruộng và thu hoạch gấp trăm lần trong một năm trời. Chúa ban phước cho Y-sác 13nên người trở nên giàu có, tài sản ngày càng gia tăng nhanh chóng. 14Y-sác có nhiều đầy tớ và rất nhiều bầy cừu, bầy dê, bầy bò đông đảo. Dân Phi-li-tin ganh tức 15nên tìm cách phá hoại, lấy đất lấp hết các giếng của Y-sác mà các đầy tớ cha người đã đào. 16Chính vua A-bi-mê-léc cũng trở mặt trục xuất Y-sác ra khỏi nước Phi-li-tin: "Nhà ngươi phải rời đất nước ta, vì nhà ngươi giàu mạnh hơn dân ta!"

Y-sác và các bác chăn cừu

17Vậy, Y-sác ra đi, và di cư đến thung lũng Ghê-ra. 18Y-sác đào lại các giếng đã đào từ thời Áp-ra-ham vì sau khi Áp-ra-ham qua đời, dân Phi-li-tin đã lấp các giếng ấy. Y-sác giữ nguyên tên các giếng này đúng như cha mình đã đặt. 19Nhưng đến khi các đầy tớ của Y-sác đào được một cái giếng phun nước giữa trũng 20thì bọn chăn cừu ở Ghê-ra đến tranh giành: "Giếng này là của bọn tao!" Y-sác đặt tên giếng là "Giếng Tranh giành." 21Các đầy tớ người đào được một giếng khác, bọn chăn cừu ấy cũng giành nữa, nên Y-sác đặt tên là "Giếng Thù hận." 22Y-sác dời qua một nơi khác và đào được một giếng mới, không bị ai tranh giành, nên Y-sác đặt tên là "Giếng Khoảng khoát" vì người nói rằng Chúa đã cho chúng ta ở nơi rộng rãi, chúng ta sẽ thịnh vượng trong xứ này!"
23Từ đó, Y-sác lên Biệt-sê-ba. 24Một đêm, Chúa xuất hiện, phán bảo Y-sác: "Ta là Thượng Đế của Áp-ra-ham, cha của con. Con đừng sợ, vì Ta ở với con và ban phúc lành cho con. Ta sẽ cho dòng dõi con gia tăng đông đảo vì cớ Áp-ra-ham, đầy tớ Ta!" 25Vậy, Y-sác xây một bàn thờ, cầu khẩn Danh Chúa và định cư tại đó. Các đầy tớ của Y-sác lại bắt đầu đào giếng.
26Một hôm, vua A-bi-mê-léc cùng đi với quân sư A-hu-sát và tổng tư lệnh Phi-côn, đến thăm Y-sác. 27Y-sác trách: "Quý ngài đã ganh ghét tôi, trục xuất tôi, mà bây giờ các ngài còn đến đây làm chi?" 28Họ đáp: "Chúng tôi nhìn nhận rằng Chúa Hằng Hữu phù hộ ông, nên chúng tôi bàn định lập thỏa ước với ông. 29Xin ông cam kết đừng bao giờ làm hại chúng tôi, như chúng tôi cũng đã không làm hại ông, trái lại còn hậu đãi ông và để ông ra đi bình an. Ông là người được Chúa ban phúc lành!" 30Y-sác đặt một bữa tiệc linh đình đãi các thượng khách. 31Ngày hôm sau, họ dậy sớm, long trọng thề nguyện lập hiệp ước bất xâm phạm. Rồi Y-sác đưa các thượng khách đi về bình an.
32Ngay hôm ấy, các đầy tớ báo cáo cho Y-sác đã đào được giếng nước tốt. 33Y-sác đặt tên giếng là "Giếng Thề nguyện," và thành phố xây tại đó được gọi là Biệt-sê-ba (nghĩa là Giếng Thề nguyện) cho đến ngày nay.

Ê-sau lập gia đình

34Ê-sau được 40 tuổi mới lập gia đình, cưới luôn hai vợ, một người tên Giu-đi, con gái của Bê-ê-ri, người kia tên Bách-mát con gái của Ê-long, cả hai đều là người Hê-tít. 35Nhưng các nàng dâu này gây lắm nỗi đắng cay cho ông bà Y-sác.