26

I^sakc Yiem Ge^laa^aa Caux Mbe^e^qe^mbaa Zingh

1Yiem Apc^laa^ham nyei seix zeiv, naaiv norm deic-bung buangh zuqc yietc nzunc domh huaang domh ngorc. Taux I^sakc nyei seix zeiv aengx buangh nzunc. I^sakc ziouc mingh taux Ge^laa^aa Zingh, Fi^li^saa^die Mienh nyei hungh, Aa^mbi^me^lekv wuov. 2Ziouv hinc cuotv gorngv mbuox I^sakc, “Maiv dungx mingh yiem I^yipv Deic-Bung. Oix zuqc yiem dongh yie oix mbuox meih yiem nyei deic-bung. 3Oix zuqc yiem naaiv norm deic-bung, yie ziouc caux meih yiem yaac ceix fuqv bun meih, weic zuqc yie oix zorqv naaiv deix yietc zungv deic-bung bun meih caux meih nyei zeiv-fun yietc liuz yiem. Yie oix ei jienv yie caux meih nyei die, Apc^laa^ham, houv jiex ngaengc waac zoux ziangx. 4Yie oix bun meih nyei zeiv-fun hiaangx daaih ndongc gu'nguaaic lungh nyei hleix camv, yaac zorqv naaiv deix yietc zungv deic-bung bun ninh mbuo. Lungh ndiev maanc guoqv mienh yaac oix weic meih nyei zeiv-fun duqv fuqv, 5weic zuqc Apc^laa^ham muangx yie nyei waac yaac ei jienv yie paaiv nyei jauv, caux yie nyei leiz-latc, yie nyei lingc caux leiz.” 6I^sakc ziouc yiem jienv Ge^laa^aa Zingh.
7Wuov norm dorngx nyei mienh naaic taux ninh nyei auv. I^sakc gorngv Le^mbe^kaa zoux ninh nyei muoc, gamh nziex maiv gorngv Le^mbe^kaa zoux ninh nyei auv. Ninh yiem hnyouv hnamv, “Nziex yiem naaiv nyei mienh haih laaix Le^mbe^kaa daix yie mv bei, weic zuqc Le^mbe^kaa ziangh duqv nzueic haic.”
8I^sakc yiem wuov lauh aqv. Maaih hnoi nor, Aa^mbi^me^lekv Hungh yiem hungh dinc mangc cuotv fong muonh, buatc I^sakc caux Le^mbe^kaa qam jienv jaax. 9Aa^mbi^me^lekv heuc I^sakc daaih ziouc gorngv, “Ninh za'gengh meih nyei auv niaa. Meih weic haaix diuc gorngv ninh zoux meih nyei muoc?”
 I^sakc dau, “Weic zuqc yie nzauh heix laaix ninh mienh oix daix yie mv bei.”
10Aa^mbi^me^lekv gorngv, “Meih fungc hnangv naaiv nor zoux bun yie mbuo? Se gorngv maaih dauh yie nyei baeqc fingx caux meih nyei auv bueix nor, se meih ganh dorh zuiz daaih hoic yie mbuo.”
11Aa^mbi^me^lekv ziouc hatc ninh nyei baeqc fingx, “Haaix dauh zoux haaix nyungc bun naaiv dauh mienh fai ninh nyei auv, wuov dauh oix zuqc daix daic.”
12I^sakc yiem wuov norm deic-bung zuangx ga'naaiv. Wuov hnyangx ninh zuangx yietc gouv siou duqv yietc baeqv gouv weic zuqc Ziouv ceix fuqv bun ninh. 13Ninh gunv zoux gunv benx jienv faaux taux za'gengh zoux domh butv-zoih mienh. 14Ninh maaih ngongh, maaih ba'gi yungh, maaih yungh camv. Bou yaac maaih camv. Fi^li^saa^die Mienh ziouc mueic jieqv haic. 15Ninh mbuo ziouc wetv nie dinh ndipc dongh zinh ndaangc yiem I^sakc nyei die, Apc^laa^ham, nyei seix zeiv wuov zanc ninh nyei bou wetv daaih nyei wuom-kuotv.
16Aa^mbi^me^lekv gorngv mbuox I^sakc, “Meih oix zuqc suiv nqoi yie mbuo aqv, weic zuqc meih ih zanc gauh henv yie mbuo.”
17I^sakc ziouc suiv mingh corng ndopv-liuh yiem Ge^laa^aa Horngz. 18Ninh aengx wetv nzunc dongh yiem ninh nyei die, Apc^laa^ham, nyei seix zeiv wetv daaih nyei wuom-kuotv, weic zuqc Apc^laa^ham guei seix liuz, nqa'haav Fi^li^saa^die Mienh dinh ndipc nzengc mi'aqv. I^sakc yaac cuotv wuov deix wuom-kuotv nyei mbuox ziux zinh ndaangc ninh nyei die cuotv nyei mbuox.
19I^sakc nyei bou aengx wetv norm wuom-kuotv yiem wuov horngz. Wetv cuotv zingv wuom daaih aqv. 20Ge^laa^aa Zingh nyei yungz saeng-kuv nyei bou daaih caux I^sakc nyei yungz saeng-kuv nyei bou nzaeng. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv norm wuom-kuotv se yie mbuo nyei.” I^sakc ziouc cuotv wuov norm wuom-kuotv nyei mbuox heuc E^sekc, weic zuqc ninh mbuo daaih caux ninh nzaeng. 21I^sakc nyei bou aengx wetv duqv norm wuom-kuotv. Mienh aengx daaih nzaeng. I^sakc ziouc cuotv mbuox heuc Sitc^naa. 22I^sakc ziouc leih nqoi wuov norm dorngx aengx ganh wetv norm wuom-kuotv. Naaiv nzunc maiv maaih haaix dauh nzaeng aqv. Ninh ziouc cuotv wuov norm wuom-kuotv nyei mbuox heuc Le^hox^mbotc. Ninh gorngv, “Ih zanc Ziouv bun mbuo maaih dorngx yiem. Mbuo yiem naaiv norm deic-bung haih jaa duqv longx jienv mingh aqv.”
23I^sakc aengx suiv mingh yiem Mbe^e^qe^mbaa Zingh. 24Wuov muonz Ziouv hinc cuotv mbuox ninh, “Yie se meih nyei die, Apc^laa^ham, nyei Tin-Hungh. Maiv dungx gamh nziex oc. Yie caux meih yiem yaac weic yie nyei bou, Apc^laa^ham, oix ceix fuqv bun meih yaac bun meih nyei zeiv-fun hiaangx jienv faaux.”
25I^sakc ziouc yiem wuov ceix norm ziec-dorngh yaac gorngv cuotv Ziouv nyei mbuox daaih zaangc. Ninh yaac corng ndopv-liuh yiem wuov norm dorngx. Ninh nyei bou aengx wetv norm wuom-kuotv.

I^sakc Caux Aa^mbi^me^lekv Liepc Ngaengc Waac

26Aa^mbi^me^lekv Hungh caux tengx ninh caangh laangh nyei mienh, Aa^hutc^satv, aengx caux ninh nyei domh baeng-bieiv, Fiko, yiem Ge^laa^aa Zingh mingh lorz I^sakc. 27Taux wuov I^sakc ziouc naaic gaax, “Zinh ndaangc meih mbuo nzorng yie, zunc yie cuotv meih mbuo nyei deic-bung. Ih zanc meih mbuo aengx daaih lorz yie zoux haaix nyungc?”
28Ninh mbuo dau, “Yie mbuo buatc duqv mengh nyei, Ziouv caux meih yiem. Yie mbuo daaih tov caux meih lomh nzoih laengz waac, bun meih caux yie mbuo liepc jiez ngaengc waac. 29Tov laengz meih maiv zoux haaix nyungc hoic yie mbuo, hnangv zinh ndaangc yie mbuo maiv zoux haaix nyungc hoic meih nor. Yie mbuo kungx zoux longx bun meih hnangv. Meih yaac duqv baengh orn nyei cuotv deic-bung. Ih zanc meih se Ziouv ceix fuqv nyei mienh.”
30I^sakc weic ninh mbuo mbenc donx hnaangx longx nyei. Ninh mbuo ziouc yiem wuov nyanc, yiem wuov hopv. 31Da'nyeic ndorm ninh mbuo jiez sin nziouv nyei, laanh caux laanh liepc jiez ngaengc waac. Liepc liuz, I^sakc fungx ninh mbuo cuotv jauv, baengh orn nyei leih nqoi doic.
32Dongh wuov hnoi I^sakc nyei bou daaih gorngv taux ninh mbuo wetv wuom-kuotv nyei jauv. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo wetv taux wuom mi'aqv.” 33I^sakc ziouc cuotv wuov norm wuom-kuotv nyei mbuox heuc Qi^mbaa. Weic naaiv, wuov norm dorngx nyei zingh nyei mbuox heuc Mbe^e^qe^mbaa taux ih jaax hnoi.

Esaau Longc Hitv^tai Sieqv Zoux Auv

34Esaau duqv feix ziepc hnyangx wuov zanc ninh dorng jaa. Ninh longc Hitv^tai Mienh, Mbe^e^li, nyei sieqv, Yu^nditc. Aengx longc Hitv^tai Mienh, Elon, nyei sieqv, Mbaa^se^matv. 35Weic naaiv deix i dauh m'sieqv dorn, I^sakc caux Le^mbe^kaa zuqc nzauh camv.