28

1I^sakc ziouc heuc Yaakopv daaih yaac buang waac bun ninh, ziouc hatc ninh, “Meih maiv dungx longc Kaa^naa^an Mienh nyei sieqv zoux auv. 2Meih oix zuqc mingh Batc^ndaan Aalam, meih nyei daa ong, Mbe^tu^en, nyei biauv. Yiem wuov longc auv, longc dauh meih nyei maa nyei gorx, Laa^mbaan, nyei sieqv. 3Tov Nernh Jiex nyei Tin-Hungh ceix fuqv bun meih hiaangx daaih maaih fu'jueiv camv, ziouc duqv zoux camv-fingx mienh nyei ong-taaix. 4Tov ninh ceix fuqv bun meih caux meih nyei zeiv-fun hnangv zinh ndaangc ninh ceix fuqv bun Apc^laa^ham wuov nor. Yaac bun meih mbuo duqv meih ih zanc yiem jienv naaiv norm deic-bung benx meih mbuo nyei buonc, dongh zinh ndaangc Tin-Hungh ceix bun Apc^laa^ham nyei deic-bung.” 5Hnangv naaic I^sakc ziouc heuc Yaakopv mingh Batc^ndaan Aalam, mingh lorz Aalam Mienh, Mbe^tu^en nyei dorn, Laa^mbaan. Laa^mbaan yaac zoux Yaakopv caux Esaau nyei maa, Le^mbe^kaa, nyei gorx.

Esaau Aengx Longc Dauh Auv

6Esaau hiuv duqv ninh nyei die, I^sakc, buang waac Yaakopv, mbuox ninh mingh Batc^ndaan Aalam lorz auv longc. Ninh yaac hiuv duqv, buang waac wuov zanc I^sakc heuc ninh maiv dungx longc Kaa^naa^an Mienh nyei sieqv zoux auv. 7Aengx buatc Yaakopv muangx ninh diex maac nyei waac za'gengh mingh Batc^ndaan Aalam mi'aqv. 8Esaau ziouc zieqv duqv ninh nyei die, I^sakc, maiv a'hneiv Kaa^naa^an sieqv. 9Ninh ziouc mingh lorz dauh Apc^laa^ham nyei dorn, I^saa^maa^en, nyei sieqv, Ne^mbaa^yotv nyei muoc, mbuox heuc Maa^haa^latv, longc zoux auv-faam.

Yaakopv Yiem Mbetc^en Mbeix Buatc

10Yaakopv cuotv Mbe^e^qe^mbaa, hungx jienv mingh Haalaan Zingh. 11Mingh gau, taux norm dorngx buatc mba'hnoi muotv mi'aqv, ziouc hitv wuov. Ninh bueix wuov nzomz jienv la'bieiv m'njormh. 12Ninh mbeix buatc maaih zung tei yiem ga'ndiev ndau liepc faaux taux gu'nguaaic lungh. Yaac buatc Tin-Hungh nyei fin-mienh faaux-faaux njiec-njiec nyei. 13Yaac maaih Ziouv souv jienv tei gu'nguaaic gorngv mbuox ninh, “Yie se Ziouv, meih nyei ong, Apc^laa^ham, nyei Tin-Hungh, caux I^sakc nyei Tin-Hungh. Dongh meih ih zanc bueix naaiv deix ndau yie oix jiu bun meih caux meih nyei zeiv-fun. 14Meih nyei zeiv-fun oix hnangv lungh ndiev nyei nie-mbung camv. Ninh mbuo oix hiaangx jangv jienv mingh dong naamh fai baqv. Weic meih caux meih nyei zeiv-fun lungh ndiev maanc fingx oix duqv fuqv. 15Jangx jienv oc. Maiv gunv meih mingh taux haaix yie caux meih yiem, oix goux jienv meih. Yie yaac oix dorh meih aengx nzuonx taux naaiv norm deic-bung. Yie zungv maiv leih nqoi meih, taux yie zoux ziangx ei yie laengz nyei waac.”
16Yaakopv nyie daaih gorngv, “Ziouv za'gengh yiem naaiv norm dorngx mv baac yie liemh maiv hiuv.” 17Ninh za'gengh gamh nziex haic aengx gorngv, “Naaiv za'gengh yiev haic nyei dorngx. Hnangv haaix zungv zoux Tin-Hungh nyei dinc, yaac zoux tin-dorngh nyei gaengh.”
18Da'nyeic ndorm Yaakopv jiez sin daaih nziouv nyei, zorqv ninh nzomz wuov norm la'bieiv liepc jiez daaih don jienv zoux jangx-hoc. Aengx zorqv youh dox jienv la'bieiv fungx bun Tin-Hungh. 19Wuov norm dorngx ninh cuotv mbuox heuc Mbetc^en. (Zinh ndaangc wuov norm zingh nyei mbuox heuc Lutv.)
20Yaakopv aengx laengz ngaengc waac. Ninh gorngv, “Se gorngv Tin-Hungh caux yie yiem dongh ih zanc yie mingh nyei jauv, yaac goux jienv yie, bun yie maaih nyanc maaih hopv, maaih lui-houx zuqv, 21yaac bun yie baengh orn nyei nzuonx yie nyei die nyei biauv nor, Ziouv ziouc benx yie nyei Tin-Hungh aqv. 22Yie liepc naaiv norm la'bieiv daaih weic zoux jangx-hoc ziouc benx Tin-Hungh nyei dinc. Da'faanh meih bun haaix nyungc yie, yie oix zorqv ziepc gouv nyei yietc gouv fongc horc meih.”